Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 23 mars 2009

Het Land der Skiptaren

Het land der Skiptaren

Ex: http://onsverbond.wordpress.com/

In de kringen der nationalisten in Vlaanderen denken velen, zonder de situatie te velde degelijk te kennen, dat Kosovo van oudsher Albanees gebied is en bijgevolg terecht onafhankelijk werd. Dit is echter een absoluut foutieve voorstelling, te wijten aan een gevolg van de aversie der (rechtse) nationalisten voor het communistische voormalige Joegoslavië, waar de Serviërs de rol van ‘de slechten’ speelden: slechten die de Albanese bevolking van Kosovo onderdrukten. Met een kinderhandje vol archeologische vondsten trachten Albaneesgezinden het gelijk aan hun kant te krijgen, maar de sporen zijn zo miniem en betwistbaar dat historici er geen rekening mee houden.

Dr. Koenraad Elst schreef het reeds in ‘t Pallieterke: het steunen van de onafhankelijke staat Kosovo staat zowat gelijk met het toejuichen van het in 1830 onafhankelijk geworden misbaksel, België dus. Zo verwees hij naar het niet bestaan van een Albanees toponiem voor de Slavische naam Kosovo voor het gebied, tenzij door een verbastering à la Craeinhem voor Kraainem of Nivelles voor Nijvel.

In het algemeen is de kennis van de casus Kosovo in voornoemde middens te beperkt, waardoor verkeerde conclusies getrokken worden. Wie wel weet hoe de vork aan de steel zit, zijn bijvoorbeeld de wanbestuurders zoals Karel De Gucht in ons land. Daarom dat zij wél Kosovo’s onafhankelijkheid enthousiast steunen en meteen klaar en duidelijk stellen dat Vlaanderen, Schotland, Catalonië en andere volksgebieden er niet moeten aan denken zich nu ook onafhankelijk te verklaren. Ah neen, hier gaat het immers om volkeren die verantwoord aanspraak maken op hun grondgebied zonder dat van een ander in te pikken en dan op te eisen met alle mogelijke volksontwrichting en brutaliteit van de inpikker er bovenop. Wij kennen wel onze Franstaligen, maar kennen we wel de internationaal Albanezen genoemden die nu Kosovo in handen kregen? Zijn het wel Albanezen?

Gegen, Tosken en Skiptaren

De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat. Dit zijn de Zuid-Albanezen en Noord-Albanezen, correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken de twee basisdialekten Toskisch en Gegisch, die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal opgelegd, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch. Tegenstanders (vooral Gegen) bestrijden dit, deels omdat dit voortgekomen zou zijn van de communistische leiders, die vooral Tosken waren. Fout echter, het is taalkundig relatief correct gebleken. Hoe dan ook - officieel Albanees, Toskisch of Gegisch dialect -, het gaat telkens om een taal die de ‘Albanese Kosovaar’ moeilijk verstaat en amper spreekt. Zij spreken wat ze zelf noemen Skip, afgeleid van de zichzelf toegekende eigennaam Skiptaren.

Wie zijn de Skiptaren?

Het zijn de afstammelingen van de Ottomaanse bloedlegers, die de Balkan gedurende eeuwen onderdrukten. Zij islamiseerden de streek zeer fanatiek en vestigden zich massaal in Noord-Albanië, Zuid-Kosovo en Noordwest-Macedonië. Skiptar betekent trouwens letterlijk ‘leger dat Skopje overwon’. De stad Skopje werd immers overmeesterd door de Turkse huurlingenlegers - veelal Turkmeense nomaden - en de heerschaar die de overwinning op zijn palmares schreef, werd de Skiptar genoemd. De Skiptaren zijn hiervan de niet bij de ingewikkelde volksverhuizingsoperatie in de jaren 1920 verdreven afstammelingen, toen de Turken het huidige Turkije van Grieken mochten zuiveren en dat dan ook naar hun kunnen zo grondig mogelijk deden. Minder grondig gingen de Joegoslaven en Albanezen te werk, met alle gevolgen vandien. Vandaag eisen deze Skiptaren - dus diegenen waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn - bijvoorbeeld niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!), onder de heerschappij der Skiptaren.

De officiële versie - overal lezen we dezelfde opgelegde tekstjes zonder uitwijding noch bronvermeldingen - luidt dat Skiptar zou voortkomen van het Albanese woord shqiponja, dat adelaar betekent. Of het zou stammen van het oud-Albanese shqiptoj, dat duidelijk spreken betekent. Voor dit laatste is er een argument: het is aannemelijk dat het allochtone volk zichzelf de duidelijk sprekenden (Shqipetoi) zou noemen. Er is ook de Noord-Albanese stad Shköder (Scutari in het Latijn, een oude Illyrische en dus pre-Albanese stad), die naar de afgeleide vormen shqiptoi en Shqiptar zou kunnen verwijzen. Toch is het niet zo, het lijkt veeleer een toeval van twee van elkaar losstaande begrippen die elkaar wonderwel aanvullen en in een dubbele betekenis gebruikt kunnen worden. Het is trouwens opvallend dat pas ná de val van Skopje (Scupi in het Latijn) het woord Skiptar in gebruik kwam als naam van volk en streek. Het zou tot een boeiende discussie kunnen leiden, maar niemand die ze voeren wil. Omdat het verhaal van de adelaar niet klopt? Het is tenslotte het symbool van een macht die aan Albanië vreemd was, net als de Ottomanen die het zeer dun bevolkte land overrompelden en grotendeels bevolkten.

De taal van Kosovo

Welke taal spreekt het volk dat door het Westen voor Kosovaarse Albanezen versleten wordt? Kosovaars? Neen, want dat bestaat niet. Albanees? Neen, want dat begrijpen ze maar gedeeltelijk. Zoals vermeld is het Skiptaars, een mengtaal van Servo-Kroatisch, Turks, Albanees, Macedonisch, Grieks, Romane (taal van de Roma die wij gemakshalve én foutief zigeuners noemen) en Roemeens (vooral maritieme terminologie).

Het is ook logisch dat een samenraapsel van nomaden, dat een leger vormt en zich uiteindelijk ergens settelt, de plaatselijke taal of talen deels of geheel overnemen, zoals de Joodse nomaden die het Hebreeuws overnamen van de Kanaänieten en waaruit hun huidige taal lang geleden groeide. Het Skiptaars is wel degelijk een absolute mengtaal en kan vandaag eventueel als een soort grof dialect van het Albanees beschouwd worden. Merkwaardig is trouwens dat sommige Skiptaren beweren dat zij het juiste Albanees spreken, terwijl de Tosken en Gegen alleen een dialect zouden spreken van het Kosovaarse Albanees. Ook een taalstrijd?

Wie dit laatste goed begrijpt, ziet in dat de zogenaamde Kosovaarse Albanezen ook Albanië opeisen als hun gebied en de echte Albanezen niet dulden. Net zoals ze de Serviërs niet dulden en wegpesten. Net zoals ze de Romazigeuners soms zeer gewelddadig wegjagen. Omdat Kosovo naar het schijnt multicultureel is en weldra met goedkeuring van de VS, de NAVO, de EU en andere internationale instanties een etnisch-Skiptaarse en islamitische staat in Europa zal vormen, die het gedrocht EU met open armen versneld en koesterend zal opnemen als de zoveelste lidstaat. Tot plezier van de Turken (en in hun kielzog de VS en andere globalisten), die met leedvermaak gadeslaan hoe wij hier in de drek trappen en er ons zo heilzaam bij voelen. Tijd om in die drek te roeren zodat we eindelijk eens gaan ruiken hoe die stinkt …

Gunter Cauwenberghs

Commentaires

Karakteristiek voor het Kosovo conflict is, net als met alle andere serieuze conflicten, dat we weinig weten over de werkelijke feiten. De bevolking verneemt alleen geruchten en moet maar geloven wat er verteld wordt. Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Na de Duitse hereniging en de val van de Sovjet-Unie ging Berlijn weer de expansionistische toer op – zowel economisch als politiek - en wist het de beperkingen op zijn militaire macht, een gevolg van de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, op te heffen. De Balkan, die het ook een toegang tot de Adriatische Zee verschaft, behoort tot de traditionele Duitse invloedssfeer. En met Joegoslavië had Berlijn, ook omwille van de vernedering in de Tweede Wereldoorlog, nog een rekening te vereffenen.Europa en de Navo zijn Duitsland uiteindelijk in 1992 gevolgd, ook omdat Joegoslavië na de val van de Sovjet-Unie het enige land was dat nog niet volledig aan de "vrije markt" was onderworpen, dat nog niet deelnam aan de "globalisering".Verovering van de Balkan door de Ottomanen brengt grote christelijke gemeenschappen onder het bewind van de islam. In 1505 hebben de Ottomanen het land veroverd en van een christian Albanië werd een Islamitische staat gemaakt.Servie was de meest moderne staat in Europa in de 14e eeuw, op alle gebieden. De komst van de Turken heeft de Serven teruggebracht naar het jaar 0 en 500 jaar lang op dat nivo gehouden omdat de Turken dermate ongeciviliseerd en primitief waren. De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servische Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Voor de goede orde Metochia betekent: “Land van de kerk”. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. De culturele bakermat van het Servische volk ligt in Servische Kosovo en Metochia. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Iedereen heeft zijn eigen stukje heilig grond, de moslims hebben Mekka/medina, de Joden Jeruzalem en de Christenen ook. Zo hebben de Serven dus Kosovo en Metochia.De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Servische Kosovo en Metochia, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was. Albanezen trokken pas vanaf de 13e eeuw langzaam vanuit het noorden van Albanië richting Servische Kosovo en Metochia.Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch en etnisch-cultureel verwant met de Albanezen. Kosovo en Metochia, dat in de loop van de 20ste eeuw is geislamiseerd door de Albanezen, moest volgens de criminelen van de UCK onafhankelijk worden van Servië. Al van in de jaren ’80 ondersteunde de Duitse geheime dienst in Kosovo separatistische bewegingen. De Verenigde Staten die tot halfweg 1998 het UCK nog een "terroristische" organisatie hadden genoemd, gooiden het roer om. In 1998 begon een groep Albanese separatisten, het UCK, inderdaad de wapens op te nemen, en inderdaad reageerde het Joegoslavische leger met grof geweld. Zo gaat dat bij guerrillabestrijding.Ga maar kijken in Afghanistan, waar de NAVO de rol speelt van het Joegoslavische leger, tegen de Taliban die een positie inneemt die vergelijkbaar is met het UCK in Kosovo. De oorlog begon dus niet toen separatisten strijd begonnen te voeren voor afscheiding. De oorlog begon toen een deel van die separatisten daravoor daadwerkelijk de wapens opnam, in een strijd die zich niet alleen richtte tegen het Joegoslavische gezag, maar ook tegen Servische burgers (iets dat in de verontwaardiging over Servisch geweld tegen Albanese Kosovaren nogal eens werd genegeerd).Het Kosovo-conflict is niet begonnen toen de Servische troepen in maart 1998 de Jashari-clan uitmoordde; noch is het begonnen in 1997 toen het UÇK het Drenica-gebied als onafhankelijk uitriep en Joegoslavische politiemensen vermoordde. Ook begon het conflict niet in 1989 toen Milosevic de autonomie van Kosovo wijzigde en zelfs niet in 1974 toen Tito zijn fragiele constitutie introduceerde. Al snel was duidelijk dat het UCK daarmee een situatie wilden creeëren waarin de Joegoslavisch/ Servische autoriteiten met hun brute optreden in de problemen zouden raken.UCK werd niet alleen financieel en militair ondersteund door Washington maar werd ook nog gesponsord door Saudis en Koewaitis die, waar het ook ter wereld mogelijk is, fundamentalistische vormen van islam aanmoedigen.Een rapport van de VS senaat verklaart dat Bin Laden, getraind en gefinancierd door de CIA in de strijd tegen de sovjets, ook ingezet werd om het UCK te trainen en de Serviërs in diezelfde periode aan te vallen. Zonder toestemming van de Verenigde Naties werd een luchtoorlog ontketend onder het mom van "humanitaire interventie". De Amerikaanse minister van Defensie Cohen beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100 duizend doden waren gevallen. Nu is algemeen geweten dat de Servische massale wreedheden een fictie zijn. Alles samen werden 2108 slachtoffers [Albanezen en Serviërs] geteld en leden van andere minderheden zoals de Roma, die door het UCK werden vermoord. De massale vlucht van Albanezen uit Kosovo was voor een deel ook het werk van het UCK met de bedoeling internationale sympathie voor de Albanese zaak op te wekken.Deze keer speelden Albanezen de rol van slachtoffers, en dat hebben ze in hun public relations naar de grootmachten goed verkocht.Noam Chomsky heeft er op gewezen dat het opvoeren van Servisch geweld na het begin van de NAVO-luchtaanvallen volgens toenmalig NAVO-bevelhebber Wesley Clark “helemaal voorspelbaar” was. De NAVO wíst dus dat haar acties de ramp voor de de burgerbeviolking van Kosovo wel eens zouden kunnen verergeren.Dat er geen sprake was van etnische zuiveringen in 1998 en begin 1999 en dat Milosevic helemaal niet de moordzuchtige dictator was waarvoor hij werd afgeschilderd, heeft in Nederland het gejubel over de geslaagde luchtcampagne niet kunnen verstoren. Nederlandse media repten over etnische zuiveringen en de Amerikaanse president sprak over een “holocaust”, toen de NAVO-bombardementen nog moesten beginnen. Achteraf gezien zijn deze zware beschuldigingen bijzonder inaccuraat. Zelfs de aanklagers van het Joegoslaviëtribunaal beperken zich tegenwoordig tot het Racak-incident als het gaat om Servische misdaden vóór aanvang van de bombardementen.Van een Servische campagne van etnische zuiveringen, laat staan een holocaust, is destijds nooit sprake geweest.Maakt u zich ook zo druk over alle kinderen die daar sterven aan kanker door geplad uranium? Wie strooide deze alweer? Wie bombardeerde ziekenhuizen, nieuwsgebouwen en treinen met burgers? Met enorm succes Zestig jaar was hierin Kosovo vrede, toen kwamen die rebellen van het UCK.Ze waren ook slecht voor de eigen Albanezen die hun zonen niet wilden afgeven aan het UCK. Degenen die het UCK hebben betaald, wie dat ook zijn, die hebben de ellende veroorzaakt.Kosovo is een provincie van Servie waar een deel van de bevolking, geleid door criminelen zoals premier Hashim Thaci. Huidig premier Thaci stond rond de eeuwwisseling, als net afgezwaaid bevelhebber van de rebellenbeweging UCK, aan het hoofd van de beruchte Drenicagroep, die zowat 15 procent van alle misdaadactiviteiten in Kosovo op haar rekening had. Drenica was gespecialiseerd in wapensmokkel, het verkopen van gestolen auto’s, sigarettensmokkel en mensenhandel / prostitutie.Premier Hashim Thaci is een bekende drugsdealer en moordenaar van de burgers.Dit is een schande dat dat soort mensen gesteund worden door de Westerse landen en de Nederlandse regering. De Nederlandse "vrije" pers zwijgt hierover.Of is men al de Albanese gewelddadigheden van maart 2004 vergeten? Toen werden in Kosovo, onder het oog van de internationale troepen, 150 Orthodoxe kloosters vernield en 2000 Serviërs gedood.In plaats van een meer gematigd compromis naar voor te schuiven, blijven de Verenigde Staten en een groot deel van de Europese Unie de Kosovaarse onafhankelijkheid steunen. Overigens zou dat ook in de Balkan en in sommige Europese landen (Catalonië en Baskenland in Spanje, Corsica in Frankrijk,enz...) de separatisten aanmoedigen.Overigens, wat is er mis met een zelfstandige Republika Srpska in Bosnie?Het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid door Kosovo zou de VS van aanwezigheid verzekeren in de regio.Nadat NAVO-bombardementen daar een eind aan gemaakt hadden, kwam Kosovo onder bestuur kwam van de Verenigde Naties. Waarom spreekt niemand over de meer dan duizend vermiste Serviërs die door het Albanese onafhankelijkheidsleger UCK zijn gekidnapt en vermoord!?En wat moet er met die duizenden Servische vluchtelingen uit Kosovo? Blijven ze eeuwig als ontheemden in barakken wonen terwijl hun bezittingen onrechtmatig afgepakt worden door hun voormalige landgenoten?Waarom zitten Servische politici in Scheveningen in de bak en wachten jaren op een proces, van te voren al als oorlogsmisdadigers bestempeld, terwijl Albanese terroristen en oorlogscriminelen vrijgelaten worden om minister-president te worden!? Wat zijn dan de echte doelstellingen van de oorlog? Het zelfbeheer en de sociale rechten van de Servische werkende bevolking liquideren om te kunnen privatiseren. De sociale zekerheid en de rechten van de werkende mensen worden onder de voet gelopen. US Steel bijvoorbeeld kon voor een appel en een ei Sartid opkopen, de grootste staalfabriek van de Balkan.Hier kunnen we spreken over Trepca in Kosovo en de controle over de grootste zilver-, aluminium- en zinkmijnen in Europa (vijfde grootste in de wereld).Waarom heeft VS met Westerse landen alweer een militaire basis extra en nu in Kosovo? Vraagt u zich dat wel eens af? Drugs en wapens worden weer vervoerd uit Afganistan en olie via Dagistan en Turkije. Op Balkan kon het niet via Servië, dus er moest een oorlog voeren en al slechte verhoudingen in Kosovo nog meer aanwakkeren. Een extra militaire basis is altijd veiliger en garandeert een beter vervoer.Na 1999 bouwden de VS in Kosovo de legerbasis ‘Camp Bondsteel’. Dat blijkt zowat de belangrijkste strategische doelstelling van de VS in hun oorlog tegen Joegoslavië. Camp Bondsteel ligt vlakbij belangrijke oliepijplijnen die doorheen de zuidelijke Balkan worden gebouwd. Ze moet olie doorvoeren die aankomt in de Bulgaarse oliehaven Burgas aan de Zwarte zee, door Macedonia naar de Albanese haven Vlore aan de Adriatische zee.De Washington Post schreef al in 1999 tijdens de oorlog: “Met een steeds fragieler Midden-Oosten, hebben we vliegbases nodig en vliegrechten vanuit de Balkan, om de olie in de Kaspische zee te beschermen”. Hashim Thaci, leider van de UCK:nooit zal Kosovo[tweede Albanese staat in Europa!!?] nog deel uitmaken van Servie, in wat voor vorm dan ook.Dat dachten de Turken ook!Wellicht is de afscheiding van Kosovo wel een eerste stap in de richting van een volledige Dhimmitude van Europa.

Écrit par : Max | samedi, 25 septembre 2010

Les commentaires sont fermés.