Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 14 avril 2021

Het zuidoosten van Oekraïne: België’s ‘tiende provincie’

image2zoub.jpg

De in 1885-1887 gebouwde Brjansk-fabriek bij Jekaterinoslav, een staalfabriek die grotendeels in Belgisch-Franse handen was.

Het zuidoosten van Oekraïne: België’s ‘tiende provincie’

In de late negentiende eeuw trokken talrijke Belgische investeerders, arbeiders en vaklieden naar het zuidoosten van Oekraïne, aangetrokken door het industriële eldorado. Een duik in een vergeten stuk gedeelde economische en sociale geschiedenis tussen de Lage Landen en de Europese oostrand.

In de jaren 1860 begon in het tsarenrijk, waar ook een groot stuk van het huidige Oekraïne toe behoorde, een nieuwe industrialiseringsgolf die gericht was op de expansie van de zware industrie en de grootschalige maakindustrie in de steden, en op de uitbreiding van het spoornetwerk. Om de eigen opkomende industrie een duw in de rug te geven voerde de Russische overheid vanaf 1868 een erg protectionistische politiek. Tegelijkertijd besteedde zij de industriële ontwikkeling en de mijnbouw die de brandstof ervoor moest leveren voor geen klein deel uit aan bedrijven en kapitaalinvesteerders uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk en Duitsland − West-Europese industrielanden die ervaring hadden met zware industrialisering op basis van steenkool.

Nieuw economisch élan

België en zijn investeerders stonden in Sint-Petersburg op een goed blaadje. Het land was toen niet alleen één van de leidende mondiale industriemachten en een industriepionier op het Europese vasteland. Het voerde internationaal sinds 1839 ook een neutraliteitspolitiek, in tegenstelling tot Groot-Brittannië waar Rusland gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw bij wijlen erg gespannen relaties mee had, zoals tijdens de Krimoorlog (1853-1856) en tijdens de ware ’Koude Oorlog avant-la-lettre’ in Centraal-Azië (1873-1885). Omgekeerd was België net als de rest van West- en Centraal-Europa jarenlang getroffen geweest door de economische depressie van 1873. De nieuwe afzetmarkten en de industriële aspiraties in het gigantische tsarenrijk vormden een gedroomde kans om de gehavende economie en gefrustreerde financiële plannen een nieuw élan te geven.

Aanvankelijk trokken investeerders en ondernemers uit België vooral naar de streek rond Sint-Petersburg en naar de Baltische provincies met hun havens, scheepswerven en hun stevige vraag naar allerlei onderdelen en machines. Maar vanaf de jaren 1880 verschoof het zwaartepunt van de Belgische aanwezigheid en activiteit naar de provincie Jekaterinoslav, in het zuidoosten van wat nu Oekraïne is. Eén van de eerste grote inplantingen in het gebied waar Belgische kapitaalinvesteerders en technici een sleutelrol in speelden, was de bouw van de Brjansk-staalfabriek in de buurt van de provinciehoofstad Jekaterinoslav in 1885-1887. Eén landstreek in het oosten van de provincie, een regio die Donbass ging heten, oefende weldra echter bijzondere aantrekkingskracht uit op de Belgen.

image4zoub2222.jpg

Kaart van de provincie Jekaterinoslav in het zuidoosten
van het huidige Oekraïne omstreeks 1890. Donbass,
de drie districten
in het oosten van de provincie, kreeg in die tijd de
bijnaam ‘België’s tiende provincie’.

Zwarte goudkoorts

Van de 227 gekende Belgische bedrijven of bedrijven die in meerderheid in Belgische handen waren, die tussen 1880 en 1914 in het tsarenrijk waren gevestigd, waren er 133 in de Donbass-regio actief. De reden: steenkool, dé energiebron van de industrialisering vòòr de opkomst van petroleum. Onder meer door de snelle uitbreiding van het imperiale spoornetwerk − had het tsarenrijk in 1861 zo’n 1.600 kilometer ijzeren weg, dan was dat in 1900 ongeveer 53.200 − steeg de vraag naar steenkool als brandstof voor de staalovens en voor de treinen spectaculair. Bedroeg de steenkoolproductie in Donbass in 1870 circa 250.000 ton, dan was dat in 1900 elf miljoen ton, of twee-derden van de steenkoolproductie van het rijk.

Van de naar schatting 831 miljoen goudfrank aan Belgisch kapitaal in Rusland tegen het jaar 1900, zat 500 miljoen in Donbass. Dat maakte van België − of minstens van kapitaalgroepen en firma’s uit het land − veruit de grootste investeerder in die specifieke landstreek, nog vòòr Frankrijk met 275 miljoen, Groot-Brittannië met 34 miljoen en Duitsland met 29 miljoen goudfranken aan kapitaal. Omwille van de protectionistische economische politiek en de hoge importtarieven was het voor Belgische industriëlen veel voordeliger om ter plaatse vestigingen en fabrieken op te zetten dan vanuit België naar Rusland te importeren.

De Belgische aanwezigheid in Donbass werd bijzonder sterk in de steenkoolwinning, metallurgie en de machinebouw. In 1899 waren 17 grote steenkool- en ijzerertsmijnen en 38 metaalfabrieken in dit gebied eigendom van Belgische firma’s en geleid door Belgische directies. En in het jaar 1900 was de helft van het buitenlands kapitaal in de steenkoolindustrie en metallurgie en twee-derden van dat in de machinebouwsector in de regio Belgisch. Andere branches waar de Belgen in het zuidoosten van Oekraïne erg actief in waren, waren chemie − twee-derden van de soda en van het steenzout in het rijk werd hier geproduceerd − en de glasindustrie.

Russische obligaties

Grote Russisch-Belgische metallurgie- en mijnbouwconsortia zoals de in 1886 opgerichte Société Métallurgique dniéprovienne du Midi de la Russie en de in 1895 gevormde Société Métallurgique russo-belge beheerden in Donbass duizenden hectaren concessiegebieden en profiteerden van toelagen en gewaarborgde bestellingen van de Russische overheid. De waarde van hun aandelen op de beurs explodeerde. Zogenaamde emprunts russes, Russische obligaties, werden in België een gegeerde belegging, niet alleen bij de bemiddelde burgerij maar ook onder de middenklassen en kleinburgerij.

image6.jpg

Kantoren, voorman- en klerkenwoningen en aangelanden van
de in 1895 gebouwde Russisch-Belgische Petrovksi-metaalfabriek
in Jenakiëvo, in de buurt van het huidige Donetsk, omstreeks 1910.
Een groot deel van de Belgische kolonie in het huidige Oekraïne
leefde in het district Bachmoet waar onder meer
deze fabriek gesitueerd was.

De Belgische aanwezigheid manifesteerde zich niet alleen in de vorm van kapitaal en investeringen, maar ook letterlijk, fysiek. Tussen 1896 en 1900 trokken meer dan tienduizend Belgen naar het tsarenrijk. In 1910 zou hun aantal er volgens sommige historici meer dan het dubbele bedragen. De grootste groep leefde en werkte in de industrieregio Donbass. Als men Frankrijk en andere buurlanden van België niet meerekent, had die landstreek toen wereldwijd de grootste populatie geëxpatrieerde Belgen, na die in de VS en die in Argentinië dat in de jaren 1880 een populaire bestemming voor emigranten uit zuidelijk België was. Het aantal Belgen in het Oekraïense zuidoosten was ook véél groter dan dat in Kongo-Vrijstaat, het toenmalige privéwingewest van de Belgische koning Leopold II, waar eigenlijk maar weinig Belgen leefden.

Belgische cités in de steppe

Het verklaart waarom Donbass in die dagen wel eens de bijnaam ‘België’s tiende provincie’ – het land had er toen negen – kreeg. Onder de Belgen die naar de Europese oostrand trokken zaten echter niet alleen kaderleden, ingenieurs, bankiers en kommersanten, dus mensen uit de burgerij en de nieuwe adel. Zo’n driekwart waren geschoolde arbeiders, vaklieden, voormannen en klerken die de plaatselijke Russische en Oekraïense arbeiders en bedienden in dit oorspronkelijk dun bevolkte steppegebied moesten opleiden en superviseren, en installaties en infrastructuur moesten opzetten.

image5.jpg

Obligatie van de Société Métallurgique russo-belge uit 1898.

De grote meerderheid kwam uit zuidelijk België, meer bepaald uit de Luikse staalbekkens, uit de Borinage en andere Henegouwse steenkoolgebieden, en uit het Brabantse Eigenbrakel. Ook al trokken velen oostwaarts toen België in 1892 nog maar eens getroffen was door een economisch-financiële crisis, dit waren geen haveloze paupers of lompenproletariaat waar men in België absoluut van af wilde. Het waren mensen die op het thuisfront tot een elite onder de arbeiders behoorden. Hun aanwezigheid in het Oekraïense zuidoosten was niet bedoeld als definitieve migratie en kolonisering, maar als uitzending op tijdelijke contracten. Sommigen bleven minder dan een jaar, anderen meer dan vijftien. Er zaten ook talrijke gezinnen bij.

In sommige fabrieken in Donbass kon een geschoolde Belgische metaal- en glasarbeider of een vakman in 1898 tot het vijfvoudige verdienen van zijn Russische of Oekraïense confrater. Naast goede lonen kregen zij toegang tot bedrijfsklinieken, scholen voor de kinderen die waren meegekomen, en ontspanningsfaciliteiten. De Belgen in Donbass woonden in aparte, speciaal gebouwde wijken waar de sociale segregatie uit het moederland werd doorgezet: villa’s en luxepensions voor de kaderleden en ingenieurs, woonkazernes en cités voor de arbeiders, een tussenvorm voor de voormannen, technici en klerken. Hier en daar bestaan die gebouwen, die veelal waren opgetrokken in baksteen en in een architectuurstijl die was gekopieerd uit de Belgische industriegewesten, nog steeds.

De erg frappante Belgische en andere West-Europese aanwezigheid, zowel financieel als fysiek, in Donbass toont de gespletenheid van het late tsarenrijk waarin een groot deel van de regio’s en samenlevingen traditionalistisch en zelfvoorzienend waren, en andere regio’s en maatschappelijke geledingen volledig geïntegreerd waren in de wereldeconomie en de toenmalige hoog-kapitalistische mondialisering. De sociale spanningen die de industrialisering en verstedelijking hadden meegebracht vertaalden zich steeds meer in sociale onrust en in xenofobie, niet alleen onder de plaatselijke arbeidersbevolking maar ook onder de lokale autoriteiten.

De crisis van 1900-1901 en het inzakken van de staalprijzen en van de beurswaarde door overproductie zetten al een eerste domper op de euforie. Ongeveer een derde van de Belgische bedrijven in het Oekraïense zuidoosten hielden het voor bekeken of werden overgenomen door hun Franse, Belgische en andere concurrenten. In Russische economische kringen vond de idee dat men de controle over de economie van het moederland moest terugnemen en dat buitenlanders maar eens moesten wijken voor Russische kaders en investeerders, steeds meer gehoor. Aan de basis keerde stakingsoproer zich soms tegen de wijken en andere symbolen van de aanwezigheid van West-Europeanen, Belgen incluis. In oktober van het revolutiejaar 1905 werd bijvoorbeeld het Belgische consulaat in Jekaterinoslav vernield.

Uittocht uit Donbass

Er braken weer betere tijden aan met het economische herstel vanaf 1907 en de duidelijke verbetering van de lonen en arbeidsomstandigheden die de lokale arbeidersbeweging had kunnen bekomen, tot het uitbreken van de oorlog in Europa en de Duitse inval en bezetting van België in de zomer van 1914 écht het einde inluidde. België en Rusland stonden in de oorlog aan dezelfde kant. Het draaiende houden van de industrieën was van levensbelang. Duitse bedrijven en bedrijven waar Duits kapitaal in zat ̶̶ wat niet zelden het geval was met Belgische bedrijven door de erg complexe en schimmige kapitaalconstructies ̶̶ werden genationaliseerd. Russen, Fransen en Belgen vervingen de Duitse kaders en technici die in 1914 waren uitgewezen of gearresteerd. In de plaats van de arbeiders die gemobiliseerd waren in het leger van de tsaar kwamen inheemse arbeidsbataljons uit de Kaukasische en Centraal-Aziatische provincies en Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse krijgsgevangenen.

Image1.jpg

De in 1874 opgerichte zoutfabriek van Bachmoet,
omstreeks 1910.
In 1885 werd ongeveer driekwart van het steenzout in het
tsarenrijk hier geproduceerd. Een deel van de zoutmijnen waren
in Belgische handen. De Russische en Oekraïense arbeiders, vaak
inwijkelingen uit andere regio’s van het tsarenrijk, leefden in het
soort nederzettingen dat men op de voorgrond ziet.

Het doek over de episode van België’s ‘tiende provincie’ viel voorgoed met de afzetting van de tsaar in februari 1917, de bolsjewistische coup in oktober en met de burgeroorlog die erop volgde. Oekraïne werd voor het eerst kort een onafhankelijke republiek. Donbass bleef tot in het najaar van 1921 een frontgebied en twistappel tussen de Oekraïense nationalisten, de sovjet-machthebbers en het rode leger, anarchistische groepen, de tsaristische witte legers en kozakken die allemaal stukken van de regio innamen en dan weer kwijtspeelden. Omdat de toestand te chaotisch en gevaarlijk was geworden, werden de Belgen die nog in het gebied zaten vanaf het voorjaar van 1918 geëvacueerd. De laatste ingenieurs, technici en diplomaten vertrokken in de herfst van 1919 per schip over de Zwarte Zee.

De Belgische bedrijven en infrastructuur werden genaast nadat de sovjets Donbass in handen kregen. In België zouden belangenverenigingen van gedupeerden nog vele jaren tevergeefs proberen om daar compensatie voor te krijgen van de Sovjet-Unie. Dra kwam nog een andere uittocht op gang, die van de zogeheten ‘witte Russen’. Die mensen, niet te verwarren met ‘Witrussen’, waren aanhangers van het oude tsaristische bewind en vele anderen die niet onder het nieuwe sovjet-bewind wilden leven en naar het buitenland vluchtten. Een aantal trokken naar België, en sommige families vestigden zich in Luik, dat zij kenden uit de hoogdagen van de Belgische aanwezigheid in Oekraïne. Ze richtten er een orthodoxe parochie op die nog altijd bestaat.

~ Bruno De Cordier
Hoofddocent aan de Universiteit Gent

vendredi, 09 avril 2021

La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan

japanese-soldiers-surrender-1951-6.jpg

La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan

par Mirko Tassone

Ex : https://www.barbadillo.it/

Un portrait des Zanryū nipponhei, les résistants japonais, les retardataires, les stragglers, les Ghost Soldiers ou simplement les Resistors.

Ils les appelaient Zanryū nipponhei, les ultimes résistants japonais, les Stragglers, les Retarders, les Ghost Soldiers ou simplement les Résistants. De nombreux noms pour désigner un seul phénomène: celui des soldats japonais qui ont refusé de déposer les armes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le représentant le plus connu d'un groupe qui était tout sauf petit est sans doute Hiro Onoda, le lieutenant qui s'est rendu le 5 mars 1974 sur l'île philippine de Lubang. L'histoire de l'officier qui est resté "en service", malgré la fin de la guerre, n'est pas un cas isolé. Les précédents sont nombreux, mais l’un d’eux, en particulier, mérite d'être raconté pour au moins trois raisons. Premièrement, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul soldat, mais d'un groupe; deuxièmement, parce que c'est la seule occasion où les Zanryū japonais incluent également une femme; troisièmement, parce qu'il représente la dernière reddition de la Seconde Guerre mondiale. Le cadre de l'histoire que nous allons raconter est Anatahan, une île de l'archipel des Mariannes passée sous contrôle japonais à la fin de la Première Guerre mondiale.

3212ana1.jpg

Vue aérienne de l'île d'Anatahan.

C'est sur cette bande de terre, perdue dans l'immensité de l'océan, que se réfugie, en juin 1944, un groupe de soldats du Soleil Levant qui ont survécu au naufrage de trois navires à destination de Truk, en Micronésie, où se trouve la principale base navale de l'empire du Tenno dans le Pacifique Sud. Touchant terre, leurs vêtements déchirés et leurs âmes en émoi, la poignée de survivants se rend compte qu'ils ont atterri dans un endroit plutôt inhospitalier. Situé à 75 miles nautiques au nord de Saipan, en raison de la forte activité volcanique, Anatahan était et est toujours inhabité. Légèrement plus petite qu'Ischia, caractérisée par des plages escarpées et des pentes raides sillonnées de gorges profondes couvertes de végétation, l'île ne possède qu’une petite plage dans sa partie sud. À leur arrivée, les naufragés ont trouvé une femme, Hika Kazuko, originaire d'Okinawa, et un compatriote travaillant pour une entreprise qui récolte du coprah pour la production de beurre de coco. La femme était prisonnière sur l'île depuis quelques jours, ainsi que le collègue de son mari, qui, avec l'avancée des troupes américaines, n'avait pas pu revenir de Saipan, où il s'était rendu dans l'espoir de sauver sa sœur. Une fois débarqués sur ce petit bout de terre, les naufragés ont fait une reconnaissance et se sont rassemblés non loin de l'unique plage, confiants qu'ils seraient secourus quelques jours plus tard. Cet espoir fut déçu lorsque leurs compatriotes furent vaincus lors de la bataille des îles Mariannes. Cependant, la petite communauté ne se découragea pas et, comme elle ne vit pas arriver d'aide, elle commença à s'organiser du mieux qu'elle put: elle construisit des huttes avec des feuilles de palmier et se nourrit de noix de coco, de taro, de canne à sucre sauvage, de poissons et de lézards.

Ayant compris que leur séjour sur l'île ne serait pas bref, les soldats japonais ont décidé de s'offrir une sorte de réconfort. Ils ont donc commencé à produire du tuba, un distillat de noix de coco typique des Mariannes, semblable au Lambanóg des Philippines. Tout était nécessairement autosuffisant, du moins jusqu'au 3 janvier 1945, lorsqu'un B29 américain s'est écrasé sur l'île au retour d'un raid de bombardement sur Nagoya, au Japon. Le crash n'a laissé aucune chance aux 11 membres de l'équipage, mais s'est avéré être une véritable bénédiction pour les Japonais. L'épave devient une mine inattendue: les tôles sont moulées pour fabriquer des outils ou des couvertures de cabanes, les parachutes sont transformés en vêtements, les fils du système électrique deviennent des lignes de pêche.

Anatahan03.jpg

Extrait d'un film de 1953.

Après avoir récupéré les armes de l'équipage et retiré les mitrailleuses et les canons de l'avion, les Japonais, menés par leur officier, construisent des positions défensives rudimentaires. L'existence de ces Robinson Crusoë serait restée inconnue si, en février 1945, une expédition de chamorros (indigènes des Mariannes) n'était pas arrivée sur l'île, envoyée par le commandement américain stationné à Saipan pour récupérer les corps des aviateurs qui s'étaient écrasés avec le B-29. De retour à la base, les chamorros font un rapport détaillé et communiquent qu'ils ont repéré un groupe de soldats ennemis. Les commandants américains qui, avec la tactique dite "jumping the frog", s'occupent, île par île, de se rapprocher du territoire métropolitain de l'ancien Yamato, n'accordent pas beaucoup d'importance à cette poignée d'hommes qui, comme beaucoup d'autres, ont été piégés sur une île lointaine. Entre-temps, la vie de la communauté se déroule parmi de nombreuses vicissitudes.

Kazuko Higa.jpg

Hika peu après sa reddition.

Aux inconvénients compréhensibles causés par une situation limite, s'ajoute un élément exceptionnel: la présence d'Hika. Le fait qu'il n'y ait qu'une femme, sur une île habitée uniquement par des hommes, souvent en proie à l'euphorie provoquée par le tuba, génère d'inévitables frictions; à tel point que cinq des onze décès enregistrés au cours des sept années de séjour des naufragés sur Anatahan sont des maris d'Hika, dont quatre sont officiellement morts à la suite d'accidents de pêche. Évidemment, cette circonstance n'a pas échappé aux journaux qui, au retour de la femme dans son pays, ne se sont pas contentés de dépeindre la femme "Robinson" chargée de fabriquer des vêtements avec des parachutes, tandis que les hommes fournissaient la nourriture. La plupart de la presse, en fait, se concentrera sur les décès survenus dans des "circonstances mystérieuses".

ThumbJpeg.ashx.jpg

Vision romancée...

Pour certains magazines, l'île était même un "foyer de passion et de meurtre". Cependant, la version des faits fournie par la protagoniste est tout autre. Hika, en effet, tout en affirmant avoir été contrainte au mariage par le supérieur du groupe, qui s'inquiétait de sa discipline et de celle des hommes, a toujours prétendu avec force que ses maris n'avaient pas été assassinés, mais étaient morts de maladie ou d'accident. Quoi qu'il en soit, tandis que se joue sur l'île une dynamique qui, pour la presse à sensation, allie héroïsme et érotisme, le temps passe et, avec une certaine régularité, les autorités américaines envoient des navires pour tenter de convaincre les Japonais de quitter l'île.

Fidèles au précepte du Bushidō, qui considère la reddition comme un déshonneur, les soldats japonais refusent de déposer les armes, persuadés que la guerre n'est pas encore terminée. La situation se prolonge jusqu'en juillet 1950, lorsque Hika elle-même brise le mur obstiné érigé par ses compatriotes: elle repère un navire américain - le Miss Susie - et demande à être évacuée de l'île. À son arrivée à Saipan, la femme informe les commandants américains que tout le monde à Anatahan croit que le Japon et les États-Unis se battent toujours. Les Américains signalent alors l'affaire aux autorités de Tokyo, qui retrouvent les membres des familles des Zanryū japonais, les invitant à écrire à leurs proches pour les convaincre de se rendre. Les lettres sont larguées sur l'île, mais les naufragés pensent qu'il s'agit d'une supercherie orchestrée par la propagande de l'Oncle Sam.

Ainsi, en janvier 1951, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa s'adresse aux survivants, et dans un autre message encore, il les informe de la défaite du Japon et des bonnes relations établies entre-temps avec les États-Unis. Le gouverneur écrit également que tous les soldats ont été rapatriés et conclut: "Maintenant, il n'y a plus d'autres soldats japonais dans le Pacifique, sauf vous’’. Évidemment, toutes les lettres ne sont pas parvenues à leurs destinataires, si bien que la distribution a été répétée plusieurs fois, jusqu'au 26 juin 1951, date à laquelle les naufragés d'Anatahan ont décidé de se rendre. Quelques jours plus tard, le 30 juin, l'opération "Déménagement" a commencé. De Saipan part le remorqueur océanique USS Cocopa.

Une fois arrivé à destination, un canot pneumatique est descendu du navire, amenant sur l’île l'interprète Ken Akatani et le lieutenant commandant James B. Johnson, devant lesquels les 19 soldats survivants déposent les armes. Ils montent à bord du navire et, avec leurs quelques affaires rangées dans un pandanus tressé, ils sont emmenés à Guam où, en une semaine, un avion de la marine américaine les emmène à Tokyo. Il est étrange que la dernière garnison japonaise ait quitté les Mariannes le jour même où la gestion de l'administration américaine des îles du Pacifique est passée des militaires aux civils. C'est le signe que la Seconde Guerre mondiale est définitivement terminée, même si des Zanryū nippons isolés continueront à se battre jusqu'au début des années 1980.

Mirko Tassone.

Paris 1919. Pour l'Italie, une victoire mutilée

b74b57a05f22db2b517eb66630e6cf7a.jpg

Paris 1919. Pour l'Italie, une victoire mutilée

Par Marco Valle

Ex : https://blog.ilgiornale.it/valle/2020/12/15/

La visite controversée et discutable du président Mattarella en juillet dernier à Trieste, dont le point culminant a été l'hommage bizarre rendu aux quatre terroristes yougoslaves du TIGR - abattus en 1930 après une série d'attaques sanglantes contre des cibles civiles italiennes - et les commémorations plus ou moins heureuses de l'exploit de D'Annunzio à Fiume ont brièvement attiré l'attention sur les événements complexes de la frontière orientale de l'Italie.  Comme d'habitude, les médias nous ont abreuvés de récits superficiels, voire trompeurs, réduisant la question adriatique à des schémas parfois nostalgiques et rhétoriques ou, trop souvent, incroyablement culpabilisants. Résultat : la tragédie des terres d'Istrie et de Dalmatie au XXe siècle reste le champ de bataille de partisans opposés. Un jeu stérile de nostalgie de la patrie perdue et de négationnisme insupportable.

dr_soave.jpg

Heureusement, la recherche historique, bien que difficilement, se poursuit avec des travaux innovants et de nouvelles clés d'interprétation qui nous permettent de comprendre le "Zeitgeist" et de saisir la somme des formidables implications politiques et économiques qui ont déterminé (et déterminent encore) les frontières et les mémoires. Le nouveau livre de Paolo Soave Una vittoria mutilata ? est d'une importance capitale. (Ed. Rubettino ; 157 p., euro 14,00) qui analyse l'un des nœuds centraux et inconfortables de notre histoire unitaire, c'est-à-dire la participation contradictoire (et non gratifiante) de l'Italie à la Conférence de Versailles en 1919, un redde rationem exorbitant fixé par les puissances euro-atlantiques pour les ennemis vaincus et un rappel à l'ordre abrupt pour les alliés mineurs: Italie, Belgique, Serbie, Grèce, Roumanie, Japon et Portugal. En guerre, ils étaient des présences nécessaires et parfois indispensables, en paix, des confettis gênants. Pour être récompensé (Belgique et Japon), utilisé (Serbie et Grèce) ou marginalisé. C'est le cas de l'Italie.

Soave, brillant professeur d'histoire des relations internationales, aborde le problème italien avec une méticulosité d’archiviste, une largeur de vue et (fait non acquis pour un universitaire...) une écriture fluide, identifiant avec précision l'opacité persistante dans le rapport (toujours inégal) entre Rome et les capitales occidentales.

Si-en-1914-l-Italie-avait-respecte-son-alliance-avec-l-Allemagne-et-l-Autriche-en-declarant-la-guerre-a-la-France-et-a-ses-allies-la-guerre-aura.jpg

Le point de départ est le traité de Londres de 1915, la décision trouble de rompre la "Triplice" et d'adhérer à l'"Entente" sur la base d'un accord secret qui assure au royaume de Savoie non seulement l'arc Trento-Trieste mais aussi et surtout le contrôle de l'Adriatique, un protectorat sur l'Albanie, la reconnaissance de la possession du Dodécanèse et l'expansion en Asie Mineure, des droits sur la mer Rouge, des promesses plus vagues pour l'administration du canal de Suez et l'Afrique allemande. Sur le papier, il s'agit d'un magnifique butin pour la petite Italie - "une grande puissance uniquement par courtoisie", comme l'a rappelé Gioacchino Volpe - mais aussi d'un grand pari. Salandra, Sonnino et Vittorio Emanuele (un protagoniste non secondaire) n'ont pas eu trop de doutes et ont imposé à un pays encore largement neutraliste l'entrée en guerre. Comme le note l'auteur, il s'agit d'une "valse" sans scrupules dans laquelle la traditionnelle diplomatie "amphibie" des Savoie se mêle à la reprise de "la phase expansive de la politique étrangère unitaire entamée en 1911 par Giolitti avec la conquête de la ‘quatrième rive’". L'engagement des armes aurait exprimé la tentative de l'Italie libérale de construire une patrie commune et une synthèse de nationalisme, de liberté et de modernité".

caporet0.jpg

Puis vint le 24 mai. Le Karst, Gorizia, les Alpes, Caporetto, le Grappa et le Piave et, enfin, Vittorio Veneto. Six cent quatre-vingt mille morts, un million et plus de mutilés sur 5.240.000 mobilisés, soit 13,78 % de la population. Ce fut un conflit long et sanglant qui a mis le pays tout entier à l'épreuve, suscitant des énergies imprévues à l'intérieur - un patriotisme généralisé sans précédent, les "ragazzi de 99" et l'arditisme - et une très forte méfiance des puissances tierces à l'extérieur de la péninsule. Ponctuellement, les Franco-Britanniques sous-estiment l'effort militaire et économique du royaume et le front italien est obstinément ignoré par la grande presse alliée. À une exception près: Rudyard Kipling. En 1917, l'auteur du Livre de la jungle, prix Nobel de littérature, rejoint les troupes alpines sur les sommets des Alpes juliennes et carniques et se passionne pour les soldats de montagne, devenant l'un de leurs chantres les plus originaux avec un livre-témoignage La guerre dans les montagnes. Une singularité. Aujourd'hui encore, pour la copieuse historiographie anglo-saxonne sur la Grande Guerre, le théâtre italien reste un fait secondaire et l'engagement militaire presque une quantité négligeable, voire risible. C'est ce que confirment, une fois de plus, les lignes venimeuses de Margaret MacMillian dans son puissant ouvrage Paris 1919, consacré précisément à Versailles. Selon l'ancien recteur du Trinity College, "les soldats italiens, mal dirigés et moins bien équipés, avaient été massacrés lors des batailles dans les Alpes, jusqu'à ce que l'armée s'effondre à Caporetto en 1917. En 1918, avec plus d'un demi-million de morts et encore plus de blessés graves, la question qui commence à circuler est la suivante: à quoi bon ?". Pour MacMillian et ses savants collègues, la résistance farouche sur la Piave et la Grappa, la "guerre blanche" sur l'Adamello et ses environs, les batailles du Solstice, le Col Moschin, les exploits de Rizzo et l'armistice de la Villa Giusti ne comptent pour rien, ne pèsent rien.

92221313ec1ce4ef369623afb2a6d8bc.jpg

slide_1.jpg

Une vision daltonienne donc qui, comme nous le dit Soave, vient de loin, du travail incessant des chancelleries pendant la poursuite du conflit. Pendant que les "orages d'acier" massacraient toute une génération, des diplomates placides, des capitalistes astucieux et des ministres insensibles préparaient l'après-guerre, le nouvel ordre mondiale de l'après-guerre. Un jeu aussi subtil que mortel, qui ne comportait pas de revendications italiennes. Le silence s'est abattu sur les champs de bataille à Versailles, reprenant le colonel T. E. Lawrence, "les vieux hommes ont décidé de leur paix". Malheureusement, pour représenter l'Italie victorieuse de Diaz et de D'Annunzio à Paris, des hommes encore plus âgés, d’une culture politique surannée, et, surtout, décidément plus inadaptés que leurs féroces collègues sont venus: le Français Clemenceau, le Britannique Lloyd George et l'Américain Wilson. L’Américain fut le pire.

unnamedrevit19.png

allargamento_italia_nord_est_dopo_fine_grande_guerra-1024x803.jpg

Une fois assis dans les confortables fauteuils de la "galerie des glaces", le lustre du palais de Louis XIV, Orlando et Sonnino se rendent vite compte qu'ils ne comptent pour rien ou presque. Les Alliés accusent l'Italie d'égoïsme, déprécient notre contribution à la victoire, oublient avec une extrême facilité le pacte de Londres, qui a lancé l’Italie dans la guerre aux côtés de l’Entente, freinent tout appétit colonial et - avec le soutien de l'italophobe Wilson - tentent de bloquer toute ambition italienne dans l'Adriatique et les Balkans. Fiume inclus. La nouvelle Yougoslavie monarchique devient le contrepoids, le bastion adéquat pour ruiner les projets de Rome.

71a92Nof20L.jpg

12427033.jpg

Pour les "grands" pays, la Botte italique a dû se résigner à un rôle de partenaire junior, renoncer à toute hypothèse d'autosuffisance économique et aux mirages de l'autonomie politique et accepter une sorte de souveraineté limitée. Les délégués - déjà ébranlés par l'aventure de D'Annunzio à Fiume, préoccupés par les conflits sociaux en cours et angoissés par les nombreuses dettes - ne sont pas à la hauteur de la situation et commettent une série d'erreurs qui affaiblissent encore davantage la position déjà faible de l'Italie. Au final, comme le stigmatise l'auteur, la conférence s'est réduite à un problème de rapports de force entre inégaux, une confrontation inégale qu'un personnel politique usé ne pouvait endurer. Salandra et Sonnino ont crié, menacé, sont partis, puis revenus et, enfin, ont signé. Sur le plan de la politique intérieure, le mythe de la "victoire mutilée" devient un argument facile pour les oppositions nationalistes - D'Annunzio s'insurge contre "les dévoreurs de chair humaine" - et alimente le fascisme naissant qui, au cours des vingt années suivantes, alterne révisionnisme et antirévisionnisme en politique étrangère. Les résultats sont bien connus et largement étudiés.

Comme le rappelle Paolo Soave, un siècle plus tard, la conférence de Versailles reste un paradigme pour tous ceux - peu nombreux, il est vrai - qui s'inquiètent et s'interrogent sur le rôle international de l'Italie au troisième millénaire. Une fois les ambitions impériales évaporées, les relations avec les alliés (réels ou supposés) et le sens de notre position dans l'Adriatique, dans la Méditerranée (plus ou moins élargie), dans les Balkans, en Afrique, restent en suspens. Aujourd'hui comme en 1919.

mercredi, 07 avril 2021

Anno Domini 1900 : quand les États-Unis sont devenus un empire

c35dce7ae65100d4b29c37fbfd6c2a3f.jpg

Anno Domini 1900: quand les États-Unis sont devenus un empire

Par Emanuel Pietrobon

Ex : https://it.insideover.com/

Les États-Unis peuvent-ils être considérés comme un empire? Cette question déchire le monde des sciences politiques depuis l'époque de la guerre froide et la réalité politique depuis l'époque de l'expansionnisme vers l'ouest et le sud au nom de la ‘’Destinée manifeste’’ et de la Doctrine Monroe.

Les politologues et les politiciens continuent d'être divisés sur la meilleure définition à donner aux États-Unis, mais ils s'accordent sur un point: la nation ne peut pas admettre qu'elle est un empire, en raison de la valeur intrinsèquement négative du terme, car cela reviendrait à avouer que les idéaux de la génération de George Washington ont été trahis et que la nouvelle terre promise a intériorisé cette forma mentis impérialiste contre laquelle elle s'est battue.

En réalité, le fait que le débat soit toujours en cours et loin d'être terminé n'est pas pertinent, car les chiffres de la politique étrangère des États-Unis sont plus éloquents et explicatifs que les livres, les opinions et les théories: 800 bases militaires présentes dans 80 pays, 200.000 soldats déployés dans le monde - dont un tiers au Moyen-Orient -, 64.000 milliards de dollars dépensés en interventions militaires et en guerres au Moyen-Orient et en Asie depuis le 11 septembre 2001, au moins 81 opérations d'ingérence électorale certifiées de 1946 à 2000, 72 changements de régime ratés pendant la guerre froide (et autant de réussites) et 208 années sur 223 consacrées à l'envoi ou à la présence de troupes à l'étranger dans le cadre de guerres, de missions multinationales, du renversement de gouvernements hostiles et/ou de la répression de révolutions.

Chiffres et faits à l'appui, on peut légitimement faire entrer les États-Unis dans la catégorie des empires dits informels, c'est-à-dire des entités impériales qui préfèrent les protectorats aux colonies et qui maintiennent le contrôle de leurs domaines au moyen d'un interventionnisme ouvert et secret, d'une interdépendance économique (et politique) entre le centre et les périphéries et d'instrumenta regni tels que le divertissement (Hollywood) et la religion (le protestantisme évangélique).

L'éternel dilemme de l'empire a cependant besoin d'un élément supplémentaire pour être définitivement résolu: une date. En bref, quand la transformation des États-Unis en empire a-t-elle eu lieu? La réponse peut surprendre: lors de l'élection présidentielle de 1900.

anti-imperialism.png

La naissance de l'empire

Les États-Unis ne deviendront pas un empire en tentant de mettre en pratique les préceptes de la doctrine Monroe, ni même dans le cadre de la traduction de la ‘’Destinée Manifeste’’ dans le Pacifique occidental ou suite à la Seconde Guerre mondiale, mais suite à leur intervention dans la guerre d'indépendance cubaine et la révolution philippine.

Nous sommes en 1900, deux ans se sont écoulés depuis la guerre entre Washington et Madrid pour le contrôle de La Havane, et l'électorat doit choisir entre le démocrate William Jennings Bryan et le républicain sortant William McKinley. Non la situation économique intérieure mais la politique étrangère sera au cœur des programmes électoraux des deux hommes politiques et polarisera l'opinion publique américaine.

330px-Mckinley.jpg

McKinley était un partisan de l'interventionnisme à l'étranger, n'importe quand et n'importe où, et un partisan du colonialisme - l'appel aux urnes avait pour toile de fond les tentatives américaines d'annexer les Philippines après les avoir arrachées à l'empire espagnol décadent - tandis que Bryan était un belliciste repenti, converti à la cause de l'anti-impérialisme. Cette année-là, en bref, le peuple américain ne choisirait pas simplement entre les démocrates et les républicains, mais entre l'Amérique comme expérience ou comme destin ou, pour paraphraser Bryan, entre l'Amérique comme démocratie ou comme ploutocratie.

Le discours de Bryan

Bryan tentera l'impossible: ouvrir les yeux d'une opinion publique enivrée par l'effet Cuba et euphorique à l'idée que les États-Unis sont sur le point de devenir une puissance bicontinentale, en expliquant que le citoyen ordinaire ne gagnera pas un dollar de ces réalisations mais que d'autres souffriront grandement de ce militarisme.

800px-BRYAN,_WILLIAM_JENNINGS_LCCN2016856655_(cropped).jpg

La pensée de Bryan sera admirablement emblématisée dans un discours prononcé à Indianapolis le 8 août 1900, qui est entré dans l'histoire sous le titre Imperialism: Flag of an Empire. Transcrit de manière à permettre sa transmission à la postérité, Imperialism représente un jalon dans l'histoire politico-culturelle des États-Unis du début du XXe siècle et le pilier du mouvement anti-impérialiste nord-américain.

Le discours s'ouvre sur un long j'accuse contre le parti républicain, accusé par Bryan d'être la longa manus des cercles ploutocratiques sous le contrôle des "adorateurs de Mammon" purement intéressés par l'argent et indifférents aux besoins de l'homme du peuple. Selon Bryan, les républicains ont fait de la politique un moyen et de la richesse une fin, ce qui a donné lieu à une législation qui a transformé "l'argent en maître et les hommes en serfs".

Les guerres soutenues par McKinley ne contribuent pas à la cause du bien-être du peuple américain, car elles servent à l'enrichissement de quelques-uns, pas plus que la colonisation des Philippines ne sert l'intérêt national. Selon Bryan, les Philippins ont besoin d'être libérés, et non assujettis, et les Républicains n'ont pas le droit de remplir frauduleusement la guerre de connotations religieuses pour gagner la faveur des croyants les plus naïfs.

1 0k56OcjXds5c5URnY31QWg.jpeg

Car "les guerres de conquête laissent en héritage une haine perpétuelle", un sentiment contraire au plan divin pour les Hommes, dont le cœur a été rempli "d'un amour de la liberté par Dieu lui-même" et qui n'ont pas été créés pour être asservis "à un maître étranger". L'électorat chrétien, à la lumière du faux messianisme brandi par McKinley, aurait dû se voir rappeler que "l'amour, et non la force, était l'arme du Nazaréen; qu'il avait atteint le cœur humain en se sacrifiant pour son prochain, et non en l'exploitant".

Mais les guerres d'agression (et de conquête), selon Bryan, seraient délétères pour une autre raison également: la corruption des personnes qui les soutiennent et de la nation dans son ensemble. En bref, les États-Unis, autrefois habitués à s'ingérer dans les affaires étrangères des autres, sous prétexte de combattre l'impérialisme pour perpétuer l'impérialisme à leur tour, risquaient de développer une dépendance pernicieuse à la belligérance et de créer un "établissement militaire".

Se référant abondamment à la pensée d'Abraham Lincoln, cité à plusieurs reprises, le candidat démocrate a tenté d'expliquer à la foule que "la sécurité de cette nation ne réside pas dans sa marine, son armée ou ses forteresses, mais dans cet esprit qui valorise la liberté comme l'héritage des hommes partout, dans tous les pays" et que cet esprit serait tué "en plantant les graines du despotisme aux portes [des États-Unis]".

Bryan ne rejette toutefois pas la pensée jeffersonienne sur le devoir des États-Unis de répandre la liberté dans le monde, car il est profondément convaincu de l'unicité de la ‘’nation indispensable’’, mais il ne commet pas l'erreur des républicains de confondre "expansion et impérialisme", c'est-à-dire la propagation des valeurs avec l'annexion de territoires entiers.

c28592da-a857-439d-a067-818ec666ad54_1.adeb9bf47731c4715bb9e363c3e2a986.jpeg

Enfin, les Américains n'auraient pas dû se laisser séduire par la fascination de la grandeur, car "l'impérialisme sera rentable pour les fabricants d'armes, il sera rentable pour les propriétaires de navires qui transporteont des soldats vivants aux Philippines et les ramèneront morts au pays, il sera rentable pour les grands hommes d'affaires, et il sera rentable pour les officiers dont les salaires seront fixés ici et payés là-bas, mais pour le fermier, l'ouvrier et la grande majorité des personnes employées dans d'autres domaines, il impliquera des dépenses sans retour économique et des risques sans récompense".

Les suites du débat

Les appels de Bryan au bon sens des Américains tomberont dans l'oreille d'un sourd. Sa (deuxième) course à la présidence se solde par un échec retentissant: 6.370.932 voix (45,52%), l'équivalent de 155 grands électeurs et de 17 États fédérés, un résultat bien inférieur à celui de 1896, où Bryan avait recueilli 6.510.807 voix (47,7%) et un total de 176 grands électeurs et de 22 États fédérés.

1200px-ElectoralCollege1900.svg.png

Résultat des élections présidentielles américaines de 1900: en rouge, les résultats favorables à McKinley; en bleu, les résultats favorables à Bryan.

McKinley, grâce à l'accent qu'il met sur les avantages de l'impérialisme, parvient à augmenter le nombre de votes en sa faveur (de 7.112.138 à 7.228.864), le nombre de grands électeurs (de 271 à 292) et le contrôle des différents États (de 23 à 28) par rapport à l'élection qui avait eu lieu quatre ans plus tôt. Vivre pleinement son second mandat s'avère toutefois impossible: le 6 septembre 1901, il tombe sous le feu d'un terroriste anarchiste, un certain Léon Czolgosz, et meurt après huit jours d'hospitalisation.

Le sceptre de McKinley est repris par le vice-président de l'époque, Theodore Roosevelt, un représentant de l'aile la plus interventionniste du parti républicain, dont la politique étrangère musclée sera rebaptisée la "diplomatie du gros bâton". Comme McKinley, il sera lui aussi acclamé par l'opinion publique et est toujours considéré comme l'un des présidents les plus populaires de l'histoire des États-Unis.

lossy-page1-1200px-President_Roosevelt_-_Pach_Bros.tif.jpg

Le destin de Bryan fut très différent: oublié par les électeurs, privé de visibilité par la grande presse et s'éloignant de la politique après avoir rompu avec le parti démocrate suite à la décision de Woodrow Wilson d'entrer dans la Première Guerre mondiale, il passera les dernières années de sa vie à parler de la foi dans les églises et les universités, développant une sorte d'obsession pour le débat entre darwinisme et créationnisme.

Aujourd'hui, cent vingt et un ans après ces élections âprement disputées, nous pouvons admettre franchement que l'histoire a donné tort à ceux qui voulaient donner raison à McKinley: dans l'Anno Domini 1900, le vote n'a pas opposé démocrates et républicains, mais démocratie et ploutocratie, paix et guerre, liberté et impérialisme. Cette année-là, en décrétant la défaite de Bryan, les urnes allaient donner naissance à l'Empire avec enthousiasme.

13:55 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, états-unis, année 1900, impérialisme | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

vendredi, 02 avril 2021

Cent cinquante ans après la Commune

eve-yt_reflexions.jpg

Cent cinquante ans après la Commune

Réflexions sur le populisme français d'hier et d'aujourd'hui.
 

lundi, 29 mars 2021

Le canal, l'Égypte et l'Italie - Le plan (réel) d’Enrico Mattei

l-epopee-du-canal-de-suez.jpg

Le canal, l'Égypte et l'Italie

Le plan (réel) d’Enrico Mattei

Par Marco Valle

Nous publions, avec l'aimable autorisation de l'éditeur, un extrait du livre de Marco Valle, Suez. Le canal, l'Egypte et l'Italie (Historica)

51Kavy22snL.jpgÀ partir de 1954, grâce aux bons offices du colonel Younes, le groupe Eni  -avec Agip Mineraria, Snam et Nuovo Pignone-  s'engage dans une série d'opérations importantes : la recherche de pétrole, le forage, la distribution de pétrole et de GPL et les projets autour du barrage d'Assouan. Une collaboration fructueuse à laquelle s'ajoutent la construction d'un oléoduc entre Suez et la capitale égyptienne ainsi que la mise en oeuvre d'une raffinerie. C'est lors de l'inauguration de l'usine, qui a lieu le 24 juillet 1956 en présence d'Enrico Mattei, que Nasser communique à Younes sa décision de nationaliser le Canal trois jours plus tard. Bien que les archives de l'Eni relatives à cet événement soient étrangement (ou délibérément ?) incomplètes, il est difficile d'imaginer que Mattei, invité d'honneur ce jour-là, n'avait aucune idée de la crise qui s’annonçait, imminente ; plus que probablement, il n'avait pas été averti de manière confidentielle. Ce brillant entrepreneur de la région des Marches n'avait certainement aucun doute sur l’issue des événements. Lorsque la crise éclate, il tente de convaincre Gronchi et le Premier ministre Segni de promouvoir une médiation italienne entre les parties, tandis qu'Il Giorno, le quotidien de l'Eni, rassure l'opinion publique et les milieux économiques sur les intentions des Égyptiens. Non content de cela, l'homme de Matelica s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à son précieux ami Younes qui avait été catapulté par Nasser à la direction de la toute nouvelle Autorité du Canal de Suez. Mattei savait que le principal problème des Égyptiens était d'assurer la navigation le long de la voie d'eau, une tâche techniquement exigeante qui, jusqu'alors, était assurée par les pilotes de la Compagnie. Selon les calculs d'Eden et de Mollet, sans la contribution des 323 techniciens étrangers, le trafic aurait été réduit de moitié, provoquant des embouteillages, des retards et, finalement, le chaos. Une excellente excuse pour intervenir et reprendre le contrôle de la voie navigable.

marco-valle-resize.jpgAfin d'accélérer la paralysie, les gouvernements de Londres et de Paris ordonnent à la Compagnie de rappeler tout le personnel non égyptien encore présent sur l'Isthme avant le 15 septembre. Mais en ce jour fatidique: "Les autorités égyptiennes ont réussi à faire face au départ de 212 opérateurs, dont 90 pilotes, sans affecter le trafic maritime. Vingt-cinq pilotes étrangers qui avaient répondu à la campagne de recrutement lancée par les autorités égyptiennes ont contribué à ce premier succès: quinze Russes, quatre Yougoslaves, trois Italiens et trois Allemands de l'Ouest se sont joints aux quarante pilotes grecs qui n'avaient pas accepté l'invitation de la compagnie à quitter leurs postes. À la recherche de personnel spécialisé capable d'opérer à bord des navires en transit, les Égyptiens avaient pu compter sur une formidable agence de recrutement: depuis la fin du mois de juillet, Enrico Mattei et ses collaborateurs s'étaient affairés dans les ports italiens, offrant des engagements somptueux, pour trouver des spécialistes disposés à poursuivre leur expérience professionnelle à Suez. En outre, le président de l'ENI était retourné au Caire dans les journées du 15 au 17 septembre, au moment même où le retrait redouté des pilotes étrangers avait lieu" (10). Inévitablement, la crise égyptienne a eu des répercussions sur la scène politique italienne, radicalisant l'affrontement entre les "néo-atlantistes" Gronchi, Fanfani, Taviani et Tambroni et les atlantistes "orthodoxes" comme Segni, Pacciardi, le vice-président du Conseil des ministres, Saragat et le ministre des Affaires étrangères, Gaetano Martino. Face à l'activisme du président de l'ENI et de ses amis, le Conseil des ministres opte d'abord pour une solidarité totale avec les Anglo-Français, mais l'intervention directe du Quirinal impose un changement de cap drastique et Segni, avec de nombreuses incertitudes, opte pour une attitude de "compréhension" et de modération envers l'Egypte, et les raisons qu’elle invoquait, dans l'espoir d'une solution internationale qui garantirait la liberté de navigation.

samedi, 27 mars 2021

Le rôle de l’Empire britannique dans la création et la mort de George Orwell

orwell.jpg

Le rôle de l’Empire britannique dans la création et la mort de George Orwell

par Martin Sieff

Ex: https://reseauinternational.net/

La British Broadcasting Corporation (BBC), heureusement amplifiée par le Public Broadcasting System (PBS) aux États-Unis qui diffuse ses World News, continue de déverser régulièrement ses larmes sur le prétendu chaos économique en Russie et sur l’état misérable imaginaire du peuple russe.

Ce ne sont que des mensonges, bien sûr. Les mises à jour régulières de Patrick Armstrong, qui font autorité, y compris ses rapports sur ce site web, sont un correctif nécessaire à une propagande aussi grossière.

Mais au milieu de tous leurs innombrables fiascos et échecs dans tous les autres domaines (y compris le taux de mortalité par habitant le plus élevé de COVID-19 en Europe, et l’un des plus élevés au monde), les Britanniques restent les leaders mondiaux dans la gestion des fake news. Tant que le ton reste modéré et digne, littéralement toute calomnie sera avalée par le crédule et chaque scandale et honte grossière pourra être dissimulée en toute confiance.

Rien de tout cela n’aurait surpris le grand George Orwell, aujourd’hui décédé. Il est à la mode ces jours-ci de le présenter sans cesse comme un zombie (mort mais prétendument vivant – de sorte qu’il ne peut pas remettre les pendules à l’heure lui-même) critique de la Russie et de tous les autres médias mondiaux échappant au contrôle des ploutocraties de New York et de Londres. Et il est certainement vrai que Orwell, dont la haine et la peur du communisme étaient très réelles, a servi avant sa mort comme informateur au MI-5, la sécurité intérieure britannique.

1200px-George_Orwell_statue_-_BBC_London_(38562767202).jpg

Mais ce n’est pas l’Union soviétique, les simulacres de procès de Staline ou ses expériences avec le groupe trotskiste POUM à Barcelone et en Catalogne pendant la guerre civile espagnole qui ont « fait de Orwell Orwell », comme le dit le récit de sagesse conventionnelle anglo-américain. C’est sa haine viscérale de l’Empire britannique – aggravée pendant la Seconde Guerre Mondiale par son travail pour la BBC – qu’il a finalement abandonnée par dégoût.

Et ce sont ses expériences à la BBC qui ont donné à Orwell le modèle de son inoubliable Ministère de la Vérité dans son grand classique « 1984 ».

George Orwell avait travaillé dans l’un des plus grands centres mondiaux de Fake News. Et il le savait.

Plus profondément, le grand secret de la vie de George Orwell se cache à la vue de tous depuis sa mort, il y a 70 ans. Orwell est devenu un tortionnaire sadique au service de l’Empire britannique pendant ses années en Birmanie, le Myanmar moderne. Et en tant qu’homme fondamentalement décent, il était tellement dégoûté par ce qu’il avait fait qu’il a passé le reste de sa vie non seulement à expier, mais aussi à se suicider lentement et délibérément avant de mourir prématurément, le cœur brisé, alors qu’il avait encore la quarantaine.

burmese-days1.jpg

La première percée importante dans cette réévaluation fondamentale de Orwell provient de l’un des meilleurs livres sur lui. « Finding George Orwell in Burma » a été publié en 2005 et écrit par « Emma Larkin », pseudonyme d’une journaliste américaine exceptionnelle en Asie dont je soupçonne depuis longtemps l’identité d’être un vieil ami et un collègue profondément respecté, et dont je respecte l’anonymat.

« Larkin » a pris la peine de beaucoup voyager en Birmanie pendant la dictature militaire répressive et ses superbes recherches révèlent des vérités cruciales sur Orwell. D’après ses propres écrits et son roman profondément autobiographique « Burmese Days », Orwell détestait tout son temps en tant que policier colonial britannique en Birmanie, le Myanmar moderne. L’impression qu’il donne systématiquement dans ce roman et dans son essai classique « Shooting an Elephant » est celle d’un homme amèrement solitaire, aliéné, profondément malheureux, méprisé et même détesté par ses collègues colonialistes britanniques dans toute la société et d’un ridicule échec dans son travail.

Ce n’est cependant pas la réalité que « Larkin » a découverte. Tous les témoins survivants s’accordent à dire que Orwell – Eric Blair comme il était alors encore – est resté très estimé pendant ses années de service dans la police coloniale. C’était un officier supérieur et efficace. En effet, c’est précisément sa connaissance du crime, du vice, du meurtre et des dessous de la société humaine pendant son service de police colonial, alors qu’il avait encore la vingtaine, qui lui a donné l’intelligence de la rue, l’expérience et l’autorité morale pour voir à travers tous les innombrables mensonges de la droite et de la gauche, des capitalistes américains et des impérialistes britanniques ainsi que des totalitaires européens pour le reste de sa vie.

La deuxième révélation qui permet de comprendre ce que Orwell a dû faire au cours de ces années provient d’une des scènes les plus célèbres et les plus horribles de « 1984 ». En effet, presque rien, même dans les mémoires des survivants des camps de la mort nazis, ne ressemble à cette scène : C’est la scène où « O’Brien », l’officier de police secrète, torture le « héros » (si on peut l’appeler ainsi) Winston Smith en l’enfermant le visage dans une cage dans laquelle un rat affamé est prêt à bondir et à le dévorer si on l’ouvre.

9dbb84c2ecdaf5b8a546afbf7d719637.jpg

Je me souviens avoir pensé, lorsque j’ai été exposé pour la première fois au pouvoir de « 1984 » dans mon excellente école d’Irlande du Nord : « Quel genre d’esprit pourrait inventer quelque chose d’aussi horrible que cela ?) La réponse était si évidente que, comme tout le monde, je l’ai complètement ratée.

Orwell n’a pas « inventé » ou « proposé » cette idée comme un dispositif d’intrigue fictif : Il s’agissait simplement d’une technique d’interrogatoire de routine utilisée par la police coloniale britannique en Birmanie, le Myanmar moderne. Orwell n’a jamais « brillamment » inventé une technique de torture aussi diabolique qu’un dispositif littéraire. Il n’a pas eu besoin de l’imaginer. Il l’utilisait couramment pour lui-même et ses collègues. C’est ainsi et pour cette raison que l’Empire britannique a si bien fonctionné pendant si longtemps. Ils savaient ce qu’ils faisaient. Et ce qu’ils faisaient n’était pas du tout agréable.

Une dernière étape de mon illumination sur Orwell, dont j’ai vénéré les écrits toute ma vie – et je le fais encore – a été fournie par notre fille aînée, d’une brillance alarmante, il y a environ dix ans, lorsqu’elle a elle aussi reçu « 1984 » à lire dans le cadre de son programme scolaire. En discutant avec elle un jour, j’ai fait une remarque évidente et fortuite : Orwell était dans le roman sous le nom de Winston Smith.

Mon adolescente élevée aux États-Unis m’a alors naturellement corrigé. « Non, papa », dit-elle. « Orwell n’est pas Winston, ou il n’est pas seulement Winston. C’est aussi O’Brien. O’Brien aime bien Winston. Il ne veut pas le torturer. Il l’admire même. Mais il le fait parce que c’est son devoir. »

Elle avait raison, bien sûr.

Mais comment Orwell, le grand ennemi de la tyrannie, du mensonge et de la torture, a-t-il pu s’identifier et comprendre aussi bien le tortionnaire ? C’est parce qu’il en avait lui-même été un.

81+J0d0FB8L.jpg

Le grand livre de »Emma Larkin » fait ressortir que Orwell, en tant que haut fonctionnaire de la police coloniale dans les années 20, a été une figure de proue dans la guerre impitoyable menée par les autorités impériales britanniques contre les cartels criminels de la drogue et du trafic d’êtres humains, tout aussi vicieux et impitoyables que ceux de l’Ukraine, de la Colombie et du Mexique modernes d’aujourd’hui. C’était une « guerre contre le terrorisme » où tout et n’importe quoi était permis pour « faire le travail ».

Le jeune Eric Blair était tellement dégoûté par cette expérience qu’à son retour, il a abandonné le style de vie respectable de la classe moyenne qu’il avait toujours apprécié et est devenu, non seulement un socialiste idéaliste comme beaucoup le faisaient à l’époque, mais aussi un clochard sans le sou et affamé. Il a même abandonné son nom et son identité même. Il a subi un effondrement radical de sa personnalité : Il a tué Eric Blair. Il est devenu George Orwell.

Le célèbre livre de Orwell « Dans la dèche à Paris et à Londres » témoigne de la façon dont il s’est littéralement torturé et humilié au cours de ces premières années de son retour de Birmanie. Et pour le reste de sa vie.

Il mangeait misérablement mal, était maigre et ravagé par la tuberculose et d’autres problèmes de santé, fumait beaucoup et se privait de tout soin médical décent. Son apparence a toujours été abominable. Son ami, l’écrivain Malcolm Muggeridge, spéculait sur le fait que Orwell voulait devenir lui-même la caricature d’un clochard.

La vérité est clairement que Orwell ne s’est jamais pardonné ce qu’il a fait en tant que jeune agent de l’empire en Birmanie. Même sa décision littéralement suicidaire d’aller dans le coin le plus primitif, froid, humide et pauvre de la création dans une île isolée au large de l’Écosse pour finir « 1984 » en isolement avant de mourir était conforme aux punitions impitoyables qu’il s’était infligé toute sa vie depuis qu’il avait quitté la Birmanie.

70849.jpg

La conclusion est claire : malgré l’intensité des expériences de George Orwell en Espagne, sa passion pour la vérité et l’intégrité, sa haine de l’abus de pouvoir n’a pas trouvé son origine dans ses expériences de la guerre civile espagnole. Elles découlaient toutes directement de ses propres actions en tant qu’agent de l’Empire britannique en Birmanie dans les années 1920 : Tout comme sa création du ministère de la vérité découle directement de son expérience de travail dans le ventre de la bête de la BBC au début des années 1940.

George Orwell a passé plus de 20 ans à se suicider lentement à cause des terribles crimes qu’il a commis en tant que tortionnaire pour l’Empire britannique en Birmanie. Nous ne pouvons donc avoir aucun doute sur l’horreur et le dégoût qu’il éprouverait face à ce que la CIA a fait sous le président George W. Bush dans sa « guerre mondiale contre la terreur ». De plus, Orwell identifierait immédiatement et sans hésitation les vraies fausses nouvelles qui circulent aujourd’hui à New York, Atlanta, Washington et Londres, tout comme il l’a fait dans les années 1930 et 1940.

Récupérons donc et embrassons le vrai George Orwell : La cause des combats visant à empêcher une troisième guerre mondiale en dépend.

source : https://www.strategic-culture.org

traduction Aube Digitale

via https://www.aubedigitale.com

vendredi, 26 mars 2021

Géopolitique et Empire britannique: l'impérialisme libéral de Halford Mackinder

Portrait_of_Sir_Halford_John_Mackinder.jpg

Géopolitique et Empire britannique: l'impérialisme libéral de Halford J. Mackinder

Ben Richardson

Source : https://katehon.com/en/

Les racines de la discipline que sont devenues les études sur les relations internationales font aujourd’hui l'objet d'une enquête ‘’postcoloniale’’. Une figure intellectuelle qui nécessite un tel examen est Halford John Mackinder, un des pères fondateurs de la géopolitique. Les idées de Mackinder, qui ont maintenant plus d'un siècle, conservent une réelle influence de nos jours. C'est notamment son bref essai de 1904 intitulé The Geographical Pivot of History, qui traite de l'importance stratégique de l'Eurasie, qui a été cité avec insistance par les faucons défendant l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak par les États-Unis. Comme eux, Mackinder avait aussi des ambitions impériales. L'œuvre de sa vie a été consacrée au renouveau de l'Empire britannique, dont il craignait qu'il ne soit dépassé par les puissances continentales rivales. Fidèle à sa foi dans la praxis de la connaissance géographique et dans la maîtrise des territoires par les États, Mackinder a également cherché à faire carrière en politique. Les premiers signes de cette transition apparaissent en 1900, lorsqu'il se présente aux élections générales, c’est en soutien à une faction largement oubliée du parti libéral, celle qui s’autoproclamait ‘’impérialiste libérale’’. L'histoire de ses mésaventures électorales permet d'éclairer le contexte idéologique dans lequel la géopolitique a émergé et les buts qu'elle a poursuivis.

Mackinder a commencé le nouveau siècle comme un homme en pleine ascension. Le 22 janvier 1900, il arrive triomphalement à la Royal Geographical Society pour donner une conférence sur son ascension du mont Kenya. Il fut non seulement le premier Européen à atteindre le sommet de cette montagne africaine, mais aussi le premier à présenter ses résultats à la Société en utilisant la photographie couleur. En combinant le prestige national et l'avancement scientifique, l'expédition a étoffé la réputation de Mackinder en tant que pionnier de la géographie. À ce moment-là, il était surtout connu pour ses contributions scientifiques en tant que directeur du Reading College et que lecteur à l'Oxford School of Geography, deux établissements récemment créés grâce à ses efforts. Au printemps de l’année 1900, il parcourut le pays pour donner des conférences sur le mont Kenya et le 3 octobre - jour du scrutin des élections générales - il devait s'adresser aux nouveaux étudiants à l'hôtel de ville de Reading et recevoir les demandes de bourses pour Oxford. Mais à deux semaines de l'échéance, il met ces projets de côté et décide de se présenter lui-même aux élections dans la circonscription de Warwick et Leamington, dans les Midlands.

71gXNDUgASL.jpg

Cette décision soudaine est curieuse. Mackinder n'avait aucun sponsor politique à cette époque et aucun lien avec la circonscription où il se présentait, si ce n'est qu’il avait donné quelques cours complémentaires du programme de l'université à l'hôtel de ville de Leamington, une décennie auparavant. Il est possible qu'il ait été recommandé à l'association libérale locale par J. Saxon Mills, un ancien maître du Leamington College et devint ainsi le premier choix de ce caucus politique comme candidat. Mills aurait connu Mackinder par le biais du mouvement pour l’extension de l'université et aurait eu des opinions similaires aux siennes sur les questions relatives à l’Empire. Mais pourquoi entrer dans la course électorale si tard dans la campagne? Peut-être Mackinder cherchait-il à se distraire. Alors qu'il recevait l'adulation du public pour ses exploits en Afrique de l'Est, dans sa vie privée, il traversait une séparation douloureuse avec sa femme. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que le jour où il reçut l'offre de l'association libérale de Leamington, il a immédiatement télégraphié en retour et est parti les rencontrer le soir même.

L'élection générale de 1900 fut une élection ‘’kaki’’, ainsi nommée parce qu'elle fut dominée par des questions militaires relatives à l'annexion britannique des États indépendants des Boers. Mackinder est sans équivoque sur cette question. Il soutient la guerre des Boers et pense que tout sentiment pacifiste ou anti-impérial doit être mis de côté afin que la Grande-Bretagne puisse demeurer dans le monde ‘’une force pour la liberté’’. Désireux de faire comprendre sa position à l'Association libérale, Mackinder lui dit : « Si nous tenons à nos libertés britanniques, nous devons être prêts à défendre ces libertés lorsque l'occasion se présente, non seulement contre de petites puissances, mais contre de grandes puissances mondiales, presque aussi grandes que nous. Par conséquent... il est impossible à notre époque, quels que soient nos souhaits, de rester des ‘’petits Anglais’’ ». Mackinder était donc un impérialiste libéral, mais ne croyait pas pour autant que toutes les guerres étaient bonnes, car la guerre est toujours un désastre - (‘’écoutez, écoutez’’) – mais, ajoutait-il, ‘’il ne serait pas partie prenante pour omettre quoi que ce soit qui rendrait moins facile pour eux d'apprécier leurs libertés britanniques ou de conserver le pouvoir d'étendre ces libertés’’.

C'est un message qu'il répète tout au long de sa campagne, insistant sur la nécessité pour la Grande-Bretagne de se protéger contre les puissances en développement rapide qu’étaient à l’époque l'Allemagne et les États-Unis ; cette protection devrait s’articuler, pendait-il, par la mise en place d’une fédération impériale avec l'Australie (blanche), le Canada et l'Afrique du Sud: "une ligue de démocraties, défendue par une marine unie et une armée efficace". Sa position optimiste et son éloquence renommée inquiètent manifestement l'opposition, à tel point que le gros bonnet unioniste Joseph Chamberlain se rend à Warwick et Leamington à la veille des élections pour parler en faveur du candidat sortant. Après des remarques introductives dans lesquelles Mackinder était qualifié de "bâtard" en raison de son appartenance politique indéfinissable, Chamberlain ridiculisa ensuite son allégeance mal placée, déclarant : ‘’la seule faute que je trouve à M. Mackinder, c'est qu'il n'est pas membre de notre parti... J'espère qu'après cette élection, il jugera bon de rejoindre les Liberal Unionists’’.

En fait, les arguments de Mackinder en faveur de l'impérialisme libéral n'ont pas convaincu l'électorat. Bien qu'il ait manqué toute l'élection parce qu’il s’occupait d’affaires gouvernementales en Afrique du Sud, son adversaire Alfred Lyttelton a consolidé sa majorité et a gagné avec 59 % des voix. De manière quelque peu vaniteuse, Mackinder attribue cette défaite à la mauvaise organisation de l'association libérale locale, en leur rappelant que "les élections ne sont pas gagnées par des réunions publiques": « Les élections ne se sont pas jouées dans les réunions publiques, aussi enthousiastes aient-elles été, sinon nous les aurions gagnées ». Malgré cette défaite et ces reproches, l'association l’a dûment remercié et l'a acclamé avec le célèbre refrain de He's a jolly good fellow.

Alfred_Lyttelton.jpg

Sir Alfred Lyttelton.

Mais Mackinder n'en avait pas encore fini avec la politique politicienne. Trois ans plus tard, une élection partielle fut convoquée, car Lyttelton avait été promu au poste de secrétaire aux Colonies et  un candidat devait se représenter dans sa circonscription. Cette promotion de Lyttelton fait suite à la démission de Joseph Chamberlain, qui dut quitter le cabinet suite à une controverse ; il se mit alors à faire campagne en faveur d'une réforme tarifaire. Mackinder est en plein accord avec le désir de Chamberlain de faire de l'Empire britannique un bloc commercial protégé. Il rejoint la Tariff Reform League et, répondant à l'espoir de Chamberlain, passe effectivement dans le camp des Unionistes. Il propose même de se rendre à Leamington pour parler en faveur de son ancien adversaire, ce qui est, selon ses propres termes, "le seul comportement viril que je puisse adopter". La réaction du Liberal Club de la ville a été de décrocher la photo de Mackinder du mur, de la lacérer et de brûler ce qui en restait. On a conseillé à Mackinder de ne pas se rendre dans la ville.

Au moins, Lyttelton a apprécié l'offre. L'année suivante, en tant que secrétaire aux Colonies, il a présidé à la conférence de Mackinder sur l'Empire britannique, soutenue par de nombreuses illustrations. La teneur de cette conférence  -et les illustrations qui l’accompagnaient-  devaient être utilisées dans les écoles pour édifier des émules patriotiques, prêtes à servir l’Empire. Le projet se concrétisera dans les manuels préparés pour le Visual Instruction Committee du Colonial Office, que Lyttelton encourage les gouverneurs coloniaux à adopter. La relation entre les deux hommes se cimenta lors des élections générales de 1906, lorsque Mackinder proposa à nouveau de parler pour Lyttelton, ainsi que pour Arthur Steel-Maitland, un autre réformateur du tarif douanier, qui faisait campagne dans la circonscription voisine de Rugby. Cette fois-ci, l'offre fut acceptée, mais une fois encore, elle tourna mal. Comme le rapporta le London Daily News, lorsque Mackinder se lèva pour prendre la parole lors d'une réunion publique dans une école de Leamington: ‘’ce fut le signal d'une scène de tumulte assourdissant, au-dessus duquel s'élevaient des cris de Mongrel. Il est resté debout pendant cinq minutes en souriant d'un air quelque peu sardonique, puis, demandant un tableau noir, il a écrit à la craie Be fair, as Englishman. De nouveau, prenant place sur l'estrade, M. Mackinder attend patiemment l'occasion, qui ne se présentera jamais, de s'adresser aux électeurs’’.

Sans se décourager, les deux hommes poursuivent leur programme commun et le lendemain, Mackinder prononça un long discours en faveur de la position unioniste sur la réforme tarifaire, qu'il décrivit comme "une question de vie ou de mort pour le pays". Il s'efforça en particulier de discréditer l'affirmation du Parti libéral selon laquelle les tarifs protectionnistes entraîneraient une hausse des prix des denrées alimentaires, ce que Mackinder pensait pouvoir éviter en exploitant "les vastes champs du Canada" comme fournisseur garanti de céréales bon marché. Les électeurs ne sont toujours pas d'accord et Lyttelton perd son siège lors du raz-de-marée libéral qui balaie l'alliance des conservateurs et des unionistes.

Mackinder entre finalement au Parlement en 1910 en tant que député conservateur et unioniste pour la circonscription de Camlachie à Glasgow, mais au début des années 1920, il abandonne complètement la politique partisane pour un rôle technocratique à la présidence de l'Imperial Shipping Committee. Il s'était méfié de la menace que représentait la démocratie représentative pour les experts et l'ordre social ; une réponse directe à ce qu'il considérait comme l'endoctrinement socialiste des travailleurs par le parti travailliste, mais peut-être aussi une amertume persistante à l'égard de ses premières expériences, qui avaient meurtri son ego à Warwick et Leamington. Il avait également le sentiment qu'au Parlement, il n'avait rendu justice ni à son talent ni à sa cause, n'ayant jamais été introduit dans le cercle restreint du gouvernement. À la fin de sa vie, il regrettera de "ne pas s'en être tenu à la géographie seule". Peut-être les choses se seraient-elles passées différemment s'il ne s'était pas précipité dans la politique, surtout pour un parti auquel il allait plus tard tourner le dos. Mais bon, qui a entendu parler d'un impérialiste prudent ?

mardi, 23 mars 2021

Racines historiques de la théorie des « deux nations » en Inde

Partage_de_l'Inde.svg.png

Racines historiques de la théorie des « deux nations » en Inde

Par Daniele Perra

Ex: https://www.eurasia-rivista.com/

"Nous ne sommes pas des Afghans ni des Tartares ou des Turcs,

nous sommes nés d'un seul jardin, d'une seule branche bourgeonnante.

Distinguer les couleurs et les odeurs est une faute grave pour nous,

car nous avons tous, un seul et unique, engendré le printemps".

(M. Iqbal, quatrain XX, Messages de l'Orient)

L'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien n'a pas accompagné tout le parcours politique de Muhammad Ali Jinnah. Ce ne fut le cas qu'à partir du milieu des années 1930, face à la crainte que le nationalisme indien ne se transforme rapidement en nationalisme hindou (l'adoption du Vande Mataram comme hymne du Congrès inquiète Jinnah, qui y voit un chant "idolâtre" fondé sur la "haine des musulmans") [1]. C’est alors que cette idée prend une place prépondérante dans la pensée du père fondateur du Pakistan. Et Jinnah lui-même était fermement convaincu que cette idée n'était pas nouvelle du tout. En fait, elle n'est pas un produit de la modernité, mais est née au moment même où le premier hindou, également pour échapper au système rigide des castes, s'est converti à l'Islam.

8544a40f2082ed622527a48311293be4.jpg

Ali Jinnah.

L'idée que la théorie des deux nations a une origine prémoderne, bien qu'elle ne soit pas articulée en référence au concept moderne d'État-nation, n'est pas sans fondement. À la veille de la deuxième bataille de Tarain, le sultan des Ghurides [2] Mu'izz al-Din suggère à son rival, le souverain hindou Prithiviraj du Chahamana, une sorte de partition ante litteram par une division de l'Hindoustan qui anticipe largement les idées proposées par Muhammad Iqbal dans son discours d'Allahabad en 1930. Selon l'historien persan Firishta (1560-1620), les musulmans avaient droit à la région de Sirhind, au Punjab et au Multan, tandis que les hindous avaient droit au reste de l'espace subcontinental.

L'idée que les hindous et les musulmans représentaient inévitablement deux communautés distinctes, difficiles à faire coexister l'une avec l'autre, était récurrente à l'époque moghole.

La dynastie d'origine turco-mongole, bien qu'adhérant formellement au courant sunnite de l’islam (de rite juridique hanafite), a eu un rapport assez complexe (et en phases alternées) avec la religion. La religion, en fait, a été conçue principalement comme un instrument du pouvoir politico-militaire. Babur (1483-1530), fondateur de la famille impériale, par exemple, n'a redécouvert la ferveur religieuse que lorsqu'il était sur le point de faire la guerre aux Rajputs belliqueux de Rana Sanga : des guerriers hindous connus pour la pratique consistant à tuer leurs propres femmes et enfants dans l'imminence d'une défaite pour éviter d'être réduits en esclavage par les vainqueurs. Ainsi, à l'approche de la bataille de Khanua (1527), Babur déclara solennellement à ses hommes :

"Nobles et soldats! Celui qui participe à la fête de la vie doit, avant la fin, boire à la coupe de la mort. Il vaut donc mieux mourir avec honneur que de vivre dans l'infamie. Le Très-Haut nous a fait grâce. Il nous a maintenant placés dans une situation où, si nous tombons au combat, nous mourrons en martyrs; si nous survivons, nous serons les vengeurs victorieux de Sa Sainte Cause. Nous jurons donc d'un commun accord sur la Sainte Parole de Dieu [le Coran] qu'aucun d'entre nous ne pensera même un seul instant à tourner le dos à cette guerre; ou à se retirer de la bataille et du massacre qui suivra jusqu'à ce que son âme soit séparée de son corps "[3].

akbar.jpg

Akbar le Grand.

Toujours à l'époque moghole, bien que sous le règne d'Akbar (petit-fils de Babur), l'idée d'incompatibilité entre hindous et musulmans a trouvé une nouvelle fortune avec la prédication d'Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi (1564-1624). Membre de la confrérie Naqshabandi, Sirhindi a non seulement théorisé l'interdépendance entre les pratiques soufies et la Shari'a, mais, malgré les critiques des milieux orthodoxes, a soutenu la supériorité de la Réalité du Coran (haqiqat-i quran) et de la Réalité de la Ka'ba sur la Réalité du Prophète (haqiqat-i Muhammadi); cette doctrine aura une influence décisive sur le développement des théories de l'exégèse coranique et de la méthodologie du philosophe pakistanais Fazlur Rahman Malik (1919-1988). Ravivant la tension constante dans l'histoire de l'Islam entre préservation et innovation, Sirhindi est devenu le porte-parole d'une bataille acharnée pour la redécouverte de la pureté originelle de l'Islam face à la tentative impériale de construire une forme religieuse syncrétique, tentative visant à aplanir les divergences au sein de l'Empire. Cet épisode mérite une brève enquête.

L'histoire de l'empereur moghol Akbar est assez complexe. Bien qu'il ait réussi à satisfaire ses ambitions de conquête en plaçant l'Hindoustan sous son pouvoir, Akbar a toujours montré une tendance à la mélancolie (peut-être causée par de fréquentes crises d'épilepsie) qui transparaît dans l'inscription qu'il a dictée pour le majestueux portail de la Jama Masjid (la mosquée du vendredi, qu'il avait fait construire à Fatehpur Sikri, après la conquête du Gujarat) : " Le monde est un pont: passez-le, mais ne construisez pas de maison dessus [...] Le monde ne dure qu'une heure : passez-la dans la prière "[4].

Toujours à Fatehpur Sikri, en 1575, l'empereur a voulu établir un centre d'investigation philosophico-religieux, connu sous le nom d'Ibadhat Khana, dont l'objectif initial était de surmonter les différences entre les divers courants de l'Islam pour redonner à la religion sa force et sa pureté originelles. Cependant, surtout après l'ouverture des portes du centre par Akbar et la participation subséquente au débat de représentants d'autres religions (juifs, chrétiens, zoroastriens, hindous, etc.), son sentiment d'appartenance à l'Islam (bien qu'il n'ait jamais été complètement répudié) s'est lentement estompé. En particulier, 1578 est l'année du tournant (peut-être dû à une crise d'épilepsie plus lourde que d'habitude au cours d'une expédition de chasse): il passe du statut de souverain musulman orthodoxe à celui de réformateur radical.

Comme on retrouve dans la pensée d'Akbar l'idée que le rituel exécuté mécaniquement et sans conscience intérieure rend le culte de Dieu inutile, le roi était extrêmement intéressé et fasciné par le soufisme. Cet intérêt l'a cependant amené à convoquer non seulement des maîtres du courant ésotérique de l'Islam comme Shaikh Tajuddin (qui a identifié la doctrine soufie de l'unité de l'être avec le monisme de la métaphysique hindoue), mais aussi des samanas (ascètes bouddhistes et jaïns), des yogis, des brahmanes et des savants zoroastriens. En effet, à partir de 1580, sous l'influence du zoroastrien Dastur Mahyragi Rana, Akbar adopte également en public les rites de l'ancienne religion iranienne. Mais le conflit avec les autorités orthodoxes de l'islam a commencé dès 1579, lorsque, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (qui tombait cette année-là le 26 juin), il a lu pour la première fois et conclu la khutba (le sermon du vendredi) dans le Jama Masjid en prononçant les mots "Allahu Akbar".

Cette expression est assez célèbre et courante en Islam. Elle suscita cependant l'ire des oulémas orthodoxes qui l'interprétèrent non pas avec le sens traditionnel "Dieu est plus grand", mais avec la volonté du souverain d'affirmer sa propre divinité, puisqu'elle pouvait aussi se prêter à un "Akbar est Dieu" plus que blasphématoire.

Quelques mois après l'événement, Akbar a obtenu de certains érudits religieux de la cour un document le déclarant Sultan-i adil (souverain vertueux). Ce document, fondé sur le dicton coranique "obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité", lui permettait, entre autres, d'agir en tant qu'arbitre dans les affaires religieuses et d'émettre un décret contraignant (pour autant qu'il soit conforme au Coran) pour le bien de l'empire en cas de conflit d'opinions entre les savants.

Akbar s'est servi de ce stratagème pour promulguer en 1582 sa propre religion syncrétique, le Din Ilahi, en opposition ouverte à l'orthodoxie islamique, qu'il considérait, comme le rapporte l'historien Firishta précité, comme un obstacle à ses idées. Cette nouvelle religion se présentait comme un credo syncrétique, dont le but était de trouver un point de convergence entre toutes les croyances, afin que tous puissent l'approuver tout en restant fidèles à leurs propres croyances. Il s'agissait d'une religion "régicentrique", qui, à certains égards, peut rappeler l'expérience monothéiste solaire du pharaon égyptien Akhénaton et dont les connotations étaient principalement socio-politiques. L'idée fondamentale défendue par Akbar était que la vénération du souverain faisait partie de la même vénération de Dieu ; et que la vénération de Dieu, pour le souverain, n'était rien d'autre que la pratique d'une administration conforme à la justice.

Outre le caractère assez confus de la doctrine, l'expérience d'Akbar échoua non seulement en raison du caractère élitiste (pseudo-initiatique) que le souverain voulait donner à sa "religion", mais aussi en raison de l'hostilité des érudits musulmans orthodoxes et de la réticence des communautés majoritaires respectives de l'Empire à s'amalgamer entre elles. En fait, malgré les efforts d'Akbar, les "deux nations" du sous-continent avaient déjà été largement consolidées.

Un autre précurseur de l'idée des "deux nations" est Sayyed Ahmad Barelvi (1786-1832), qui a tenté de convaincre les Pachtounes d'abandonner définitivement leur droit coutumier particulier et de construire un "État islamique" par le biais du djihad offensif contre le royaume sikh de Ranjit Singh. Avant lui, un autre représentant musulman qui mérite qu'on s'y attarde est sans doute Shah Waliullah (1703-1762), l'inspirateur du mouvement déobandi qui, au cours du XVIIIe siècle, a invité le fondateur de l'empire Durrani dans l'actuel Afghanistan, Ahmad Shah Abdali (1722-1772) [5], à intervenir dans le sous-continent pour défendre les musulmans contre les persécutions hindoues.

Ahmad-Shah-Abdali.jpg

Ahmad Shah Abdali.

Cependant, celui à qui l'on attribue généralement la première formulation de l'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est Sayyed Ahmad Khan : le fondateur de l'Anglo-Oriental Muhammadan College d'Aligarh, par lequel il proposait d'éduquer une nouvelle classe dirigeante musulmane "occidentalisée" (il n'est pas surprenant que sa pensée ait été prise comme référence idéologique sous le régime désastreux de Pervez Musharraf). Son nom mérite toutefois une attention particulière car c'est à partir de ses réflexions que la théorie des "deux nations" a pris un caractère proprement moderne et structuré, également en réponse anticipée au développement ultérieur des idées sur le "nationalisme composite", dont l'origine est principalement due à la pensée de Bipin Chandra Pal (1858-1932) [6] dans la première décennie du XXe siècle. Ainsi, Ahmad Khan a déclaré dans un discours prononcé en 1883 à Patna, dans l'Inde actuelle, "Mes amis, il existe en Inde deux nations importantes qui se distinguent par les noms d'hindous et de musulmans. Tout comme le corps humain possède certains organes principaux, de la même manière, ces deux nations représentent les deux principaux membres de l'Inde" [7].

En prenant note de la paternité de l'idée, il convient de noter que l'historiographie pakistanaise a mené une enquête approfondie pour savoir qui a été la première personne à formuler de manière accomplie au 20e siècle le projet de construire deux nations distinctes en Inde britannique. L'historien Sheikh Muhammad Ikram, par exemple, rapporte que la déclaration suivante du juge Abdur Rahim au congrès de la Ligue musulmane à Aligarh en 1925 a suscité une certaine consternation : "Les hindous et les musulmans ne sont pas deux sectes différentes comme les catholiques et les protestants en Angleterre, mais forment deux communautés distinctes de personnes, et se considèrent ainsi. Leurs attitudes respectives à l'égard de la vie, leurs cultures distinctes, leurs habitudes sociales et leurs civilisations, leur histoire et leurs traditions, non moins que la religion, les divisent si complètement que le fait d'avoir vécu pendant environ mille ans dans le même pays n'a rien fait pour les fusionner en une seule nation [...] Chacun d'entre nous, Indiens musulmans, voyageant par exemple en Afghanistan, en Perse ou en Asie centrale, chez les musulmans de Chine, chez les Arabes ou les Turcs, se sentiront toujours chez eux, retrouvant des coutumes auxquelles ils sont déjà habitués. Au contraire, en Inde, nous nous trouvons complètement étrangers à toutes les questions sociales dès que nous traversons la rue et entrons dans la partie de la ville où vivent nos compatriotes hindous."[8]

1373087248_d92404d22d_b.jpg

Nehru et Jinnah.

Cependant, l'exposé philosophique et politique de la théorie des "deux nations" est généralement attribué à Muhammad Iqbal et à Muhammad Ali Jinnah. Le premier, en effet, dans le discours déjà cité d'Allahabad, a promu l'idée d'une forme d'"autonomie au sein de l'Empire britannique" (ou sans lui) pour les musulmans du sous-continent. Selon le poète et penseur (qui a également reconnu comment les Britanniques exploitaient les divisions entre hindous et musulmans pour des raisons géopolitiques) [9], la création d'un "État islamique" était dans le meilleur intérêt de l'Inde et de l'islam lui-même. En fait, elle aurait représenté une force fondamentale pour la sécurité, la paix et l'équilibre des pouvoirs au sein d'un sous-continent dont l'unité devait être reconstruite non pas dans la négation des différences, mais dans l'harmonie et la coopération mutuelles [10]. Cette position est également résumée dans la déclaration faite par Iqbal en réponse aux accusations de Jawaharlal Nehru après l'échec de la série de tables rondes organisées à Londres au début des années 1930 sur les réformes à adopter en Inde. En voici un extrait : "En conclusion, je veux poser une question directe au Pandit Jawaharlal : comment le problème indien peut-il être résolu si la communauté majoritaire ne veut ni accorder la protection minimale nécessaire à la protection d'une minorité de 80 millions de personnes, ni accepter l'existence d'un tiers, mais continuer à parler d'un nationalisme qui ne fonctionne qu'à son propre avantage ? Cette position ne peut admettre que deux alternatives. Soit la majorité indienne doit accepter pour elle-même le rôle d'agent pérenne de l'impérialisme britannique en Orient, soit le pays doit être redistribué sur la base des affinités historiques, religieuses et culturelles. "[11]

Une vague accusation d'être un agent de l'impérialisme britannique, pour être juste, a également été portée contre Muhammad Ali Jinnah, précisément en raison de son soutien à la cause de la partition. En 1943, cette accusation a conduit un activiste supposé être associé au mouvement Khaksar (à fort caractère social-révolutionnaire)[12] à attenter à la vie du leader politique musulman. Jinnah, cependant, continua sans se décourager à soutenir l'idée que, au contraire, c'était la fausse représentation d'une Inde unie qui maintenait les Britanniques sur le sol du sous-continent.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le Qaid-e Azam a embrassé la cause des "deux nations" sur le tard. Brillant avocat passé à la politique, Jinnah termine ses études à Londres, où il devient membre de l'Honorable Society of Lincoln's Inn (l'une des plus prestigieuses guildes professionnelles de juges et d'avocats au monde) sur l'entrée principale de laquelle le prophète Mahomet figure parmi les grands hommes d'État et législateurs de l'humanité. À Londres, Jinnah devient l'assistant du politicien libéral (et franc-maçon) Dadabhai Naoroji [13], le premier Asiatique (de confession zoroastrienne) à devenir membre du Parlement britannique ; de lui, Jinnah hérite de la dévotion presque obstinée aux méthodes constitutionnelles et de l'idée d'émancipation (surtout des jeunes) par l'éducation. Cette insistance sur les méthodes constitutionnelles (même au moment où il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que la partition) était surtout liée au fait que, comme cela s'est effectivement produit, une fin abrupte de la domination britannique conduirait inévitablement à la violence sectaire.

Si, comme il a été dit plus haut, Jinnah a opté pour la théorie des "deux nations" dès 1937 et suite aux tensions croissantes entre le Congrès et la Ligue musulmane, il est tout aussi vrai que son idée n'a été ouvertement présentée que dans le discours qu'il a prononcé à Lahore le 22 mars 1940 :

"Il est extrêmement difficile d'apprécier le fait que nos amis hindous ne peuvent pas comprendre la nature même de l'islam et de l'hindouisme. Ce ne sont pas des religions au sens concret du terme, en fait, ce sont des ordres sociaux différents et distincts, et c'est un rêve de penser que les hindous et les musulmans peuvent développer un sens commun de la nationalité, et cette incompréhension de la nation indienne pose des problèmes et conduira l'Inde elle-même à la faillite si nous ne reconstruisons pas cette notion à temps. Les hindous et les musulmans appartiennent à deux philosophies religieuses différentes, à des littératures différentes et à des coutumes sociales différentes. Ils ne se marient pas entre eux et appartiennent à deux civilisations différentes qui reposent sur des concepts et des idées contradictoires. Leur idée de la vie et sur la vie est différente. Il est tout à fait clair que les hindous et les musulmans tirent leur inspiration de sources historiques différentes. Ils ont des épopées différentes, des héros différents et des événements différents. Souvent, le héros de l'un est l'ennemi de l'autre et leurs victoires et défaites se chevauchent. Réunir de force dans un même État ces deux nations, l'une majoritaire et l'autre minoritaire, alimentera le mécontentement et conduira à la destruction définitive de toute constitution gouvernementale conçue pour un tel État" [14]. Il s'agissait d'une déclaration similaire faite un an plus tôt.

Choudhry_Rahmat_Ali.jpgUne déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Lors d'une rencontre en 1934 entre Jinnah et Rahmat Ali lui-même, le premier suggère au second de faire preuve d'une certaine prudence. Toutefois, le zèle missionnaire conduit le fondateur du Mouvement national pakistanais à se rapprocher des thèses du national-socialisme et à entrer en opposition avec Jinnah lui-même ; cela se produit lorsque ce dernier accepte une solution territoriale qui réduit l'espace géographique du futur Pakistan par rapport au projet idéal de Rahmat Ali, fondé sur l'idée de libérer les musulmans du sous-continent de la "barbarie de l'indianisme"[16].

La théorie des "deux nations" trouve également un soutien dans les milieux purement religieux. La vision de Jinnah, comme on le sait, était celle d'un État inspiré par les principes de l'Islam, bien que lui-même ait toujours refusé toute caractérisation religieuse de son rôle. À ceux qui voulaient lui donner le titre de "Maulana", par exemple, il s'est toujours fermement opposé, déclarant être un politicien et non un homme de religion [17]. En tout cas, c’est ce qu’il a déclaré lors d'une interview avec une radio nord-américaine :

"Le Pakistan est le premier État islamique [...] La Constitution du Pakistan n'a pas encore été discutée par l'Assemblée constituante. Je ne sais pas quelle sera la forme finale de cette Constitution, mais je suis sûr qu'il s'agira d'un modèle démocratique capable d'intégrer les principes essentiels de l'Islam. Celles-ci sont toujours aussi applicables aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 1300 ans. L'Islam et l'idéalisme nous ont appris la démocratie. L'Islam nous a enseigné l'égalité entre les hommes et la justice"[18]. L'appel à l'égalité et à la justice est important.

La référence à la justice et à l'égalité entre les hommes apparaît également dans certaines déclarations de nature plus purement économique. Par exemple :

"Le système économique de l'Occident a créé des problèmes insolubles pour l'humanité [...] Il n'a pas réussi à créer la justice entre les hommes et à éliminer les diatribes dans l'arène internationale [...] L'adoption d'une théorie économique occidentale ne nous aidera pas à atteindre l'objectif de créer un peuple autosuffisant et heureux [...] Nous devons construire notre propre destin à notre manière et présenter au monde un système économique basé sur le concept islamique d'égalité" [19].

1979-Shaikh-Sayyid-Abul-Ala-Al-Mawdodi.jpg

Maulana Abul A'la Maududi.

Sur la base de ces déclarations, de nombreux représentants du soufisme barelvi se sont prononcés en faveur de la partition. Au contraire, Maulana Abul A'la Maududi soutenait que l'idée de partition et de fermeture de l'islam au sein d'un État moderne était fondamentalement non islamique (contraire au concept traditionnel d'Umma). Cependant, sa Jama'at-e-Islami, malgré une relation difficile avec les institutions pakistanaises après la partition, a trouvé dans le militarisme islamiste de Zia ul-Haq, l'allié idéal pour développer un projet d'islamisation forcée par le haut, également contraire aux principes coraniques.

Parmi les groupes qui ont soutenu le plus activement le processus de séparation en deux États figure sans conteste la Ahmadiyya Muslim Jama'at. Il s'agissait d'un mouvement d'inspiration messianique, dont le premier leader (Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908) s'était déclaré le Mahdi attendu, invoquant le retour à la pureté originelle de l'Islam. Pendant la première guerre indo-pakistanaise de 1947-48, ce mouvement a créé l'organisation paramilitaire connue sous le nom de Furqan Forces, qui a combattu au Cachemire [20].

Bien sûr, même au sein de la sphère hindoue, certains penseurs et intellectuels ont adopté ou se sont opposés à la théorie des "deux nations". Il suffit de mentionner Indira Ghandi qui, lorsque le Pakistan oriental est devenu indépendant en tant que Bangladesh après la guerre de 1971 [21], a déclaré l'échec de la théorie des "deux nations". Toutefois, comme l'analyste pakistanais et ancien militaire Masud Ahmad Khan a eu l'occasion de le souligner, le Bangladesh n'est pas du tout un État laïque, c'est un État musulman. Et l'affirmation toute récente du nationalisme exclusiviste hindou du Bharatiya Janata Party, inspiré par la pensée de Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966), est la démonstration la plus claire que la théorie de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est plus vivante que jamais[22].

NOTES

[1]   Le Vande Mataram raconte l’histoire d’une société secrète hindoue qui, au 18ème siècle, a cherché à renverser le gouvernement islamique au Bengale.

[2]    Dynastie perse, auparavant de religion bouddhiste, qui s’est convertie à l’islam et qui a battu la dynastie turque persisée de Ghaznavides en 1186, tout en conquérant leur capitale Lahore, aujourd’hui sur territoire pakistanais.

[3]    A. Eraly, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell’India, Il Saggiatore (2000), p. 43.

[4]    Il trono dei Moghul, ivi cit., p. 188.

[5]   Descendant des tribus pachtounes Sadozai et Alokozai, Ahmad Shah Abdali est le héros national de l’Afghanistan et est considéré comme le « Père moderne de la Nation ».  

[6]   Un des architectes majeurs du mouvement Swadeshi (en même temps que Sri Aurobindo) qui s’est opposé à la partition du Bengale décidée par le gouvernement britannique d’Inde en 1903. Chandra Pal était également membre du triumvirat nationaliste Lal-Bal-Pal (les deux autres membres étaient Lala Laipat Raj et Bal Ganghadar Tilak), triumvirat qui dirigea la lutte anticoloniale indienne dans les premières années du 20ème siècle.

[7]    R. Guha, Makers of modern India, Harvard University Press (2011), p. 65.

[8]    S. M. Khan, Indian muslims and partition of India, Atlantic Publisher & Dist (1995), p. 308.

[9]   L’historien David Hardiman partage également cette idée et cette théorie, selon lesquelles aucune hostilité particulière n’opposait les musulmans aux hindous au moment où les Britanniques sont arrivés dans le sous-continent indien. Ce sont donc, d’après cette théorie, les Britannques qui ont articulé la très célèbre pratique impérialiste du divide et impera afin de maintenir leur contrôle colonial sur cette région du monde. Voir  D. Hardiman, Gandhi in his time and ours: the global legacy of his idea, Columbia University Press (2003), p. 22.

[10]  Voir I. S. Sevea, The political philosophy of Muhammad Iqbal. Islam and nationalism in late colonial India, Cambridge University Press (2012), p. 14.

[11]  Dans Iqbal and the Pakistan Movement, www.allamaiqbal.com.

[12]  Ce mouvement, de caractère militariste rigide, a été fondé en 1931 par Allama Mashriqi (mathématicien et théoricien politique) qui se proposait de libérer l’Inde des Britanniques par le biais de la lutte armée et de la construction d’un Etat hindou/musulman.41DFPcBOIxL._SX327_BO1,204,203,200_.jpg 

[13]  Naoroji est aussi considéré comme le mentor de l’activiste politique et intellectuel Bal Ganghadar Tilak(déjà cité comme membre du triumvirat Lal-Bal-Pal et auteur d’un ouvrage célèbre La dimora artica nei Veda) et d’un homme politique indien très important, Gopal Krishna Gokhale, fondeteur de la « Société des Serviteurs de l’Inde ».  

[14]  Jinnah. Creator of Pakistan, Oxford University Press (1953), p. 140.

[15]  T. Kamran, Choudhry Rahmat Ali and his political imagination: Pak Plan and the continent of Dinia, contenuto in A. Usmani – M. Eaton Robb (a cura di), Muslims against the Muslim League, Cambridge University Press (2017), p. 92.

[16]  K. K. Aziz, Rahmat Ali: a biography, Steiner Verlag Wiesbaden (1987), p. 123. Rahmat Ali forgea le terme d’ « indianisme » pour définir une force qui avait dominé tout le sous-continent et s’était opposé aux efforts de ses peuples pour améliorer leur propre condition. Cette force était donc perçue comme « destructrice », comme quelque chose qui avait conduit à la servitude d’au moins la moitié de la population du sous-continent. Pour ce motif, Rahmat Ali s’opposait avec virulence à la création d’une « Fédération Indienne » sous l’égide du Congrès.

[17]  Hector Bolitho raconte, à ce propos, que Jinnah cultivait une admiration particulière pour l’expérience nationaliste, laïque et réformiste de Mustafa Kemal en Turquie, dont il critiquait toutefois les tendances libertines. Dans le même contexte, il est curieux de noter que  Muhammad Iqbal n’appréciait pas du tout le Père de la République turque.

[18]  Dans : M. A. Z. Qureshi, Decolonization and Nation-Building in Pakistan. Islam or Secularism?, IDSS Research Paper 2011.

[19]  Jinnah. Creator of Pakistan, ivi cit., p. 177.

[20]  S. Ross, Islam and the Ahmadiyya Jama’at. History, belief, practice, Columbia University Press (2003), p. 204.

[21]  L’un des préoccupations principales qui tourmentaient Jinnah au moment de la partition était l’absence d’une communication directe, soit d’un corridor terrestre, entre les deux parties du Pakistan.

[22]  Voir M. S. Khan, Jinnah’s two Nation theory, www.nation.com.pk.

Daniele Perra

Depuis 2017, Daniele Perra collabore activement avec "Eurasia. Journal of Geopolitical Studies" et le site informatique correspondant. Ses analyses portent principalement sur les relations entre la géopolitique, la philosophie et l'histoire des religions. Diplômé en sciences politiques et en relations internationales, il a obtenu en 2015 un master en études moyen-orientales de l'ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali de l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan. En 2018, son essai Sulla necessità dell'impero come entità geopolitica unitaria per l'Eurasia a été inclus dans le vol. VI des "Quaderni della Sapienza" publiés par Irfan Edizioni. Il collabore assidûment avec plusieurs sites Internet italiens et étrangers et a accordé plusieurs interviews à la radio iranienne Radio Irib. Il est l'auteur du livre Être et Révolution. Ontologie heideggérienne et politique de la libération, préface de C. Mutti (NovaEuropa 2019).

13:48 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, inde, musulmans, hindous, pakistan, asie, affaires asiatiques | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

mercredi, 17 mars 2021

Guerre d’Espagne : un passé qui ne passe pas

411a8d99487d708a2df97a95c96b89f74165226e.jpg

LA NEF n°334 Mars 2021 (version longue et intégrale de l’article paru dans La Nef)

Guerre d’Espagne : un passé qui ne passe pas

par Arnaud Imatz

Longtemps l’Espagne des années 1975-1985 a été considérée comme l’exemple « historique », « unique », presque parfait, de transition pacifique d’un régime autoritaire vers la démocratie libérale. Elle était  le modèle unanimement salué, louangé, par la presse internationale occidentale. Depuis, bien de l’eau est passée sous les ponts. La belle image d’Épinal n’a cessé de se détériorer au fil des ans cédant la place aux silences et réserves, puis aux critiques acerbes de nombreux « observateurs » et « spécialistes » politiques. Certains, parmi les plus sévères, n’hésitent plus à réactiver les vieux stéréotypes de l’increvable Légende noire, vieille de cinq siècles, que l’on croyait pourtant définitivement enterrée depuis la fin du franquisme. Mais qu’elle est donc la part de réalité et de fiction dans ce sombre tableau qui nous est désormais décrit?  

L’Espagne d’aujourd’hui  

L’Espagne apparaît faible, chancelante et impuissante ; elle n’a jamais été autant au bord de l’implosion. Les nationalismes périphériques, les séparatismes, qui la déchirent sont de plus en plus virulents. L’économie du pays souffre de maux graves : manque de compétitivité, détérioration de la productivité, rigidité du marché du travail, taux de chômage le plus élevé de l’UE (en particulier celui des jeunes avec beaucoup de diplômés forcés de s’exiler), coût excessif des sources d’énergie, système financier grevé par l’irrationalité du crédit, déficit public considérable, pléthore de fonctionnaires dans les diverses « autonomies », gaspillage de l’argent public… la liste des problèmes est désespérément longue. Avant la mort du dictateur, Francisco Franco, pendant la première phase du « miracle économique (1959-1975), l’Espagne s’était hissée au 8e rang des puissances économiques mondiales, position qu’elle avait conservée jusqu’à la crise de 2007. Mais elle a par la suite singulièrement décroché pour se retrouver reléguée au 14e rang.  

À cela est venu s’ajouter l’effet désastreux de la pandémie de coronavirus et la gestion déplorable de la crise sanitaire. Le président Sánchez et les porte-paroles du palais de la Moncloa ont d’abord prétendu sans vergogne : « le machisme tue plus que le coronavirus », puis, ils ont affirmé triomphalement : « nous avons mis le virus en déroute ». Mais le bourrage de crâne des propagandes politiciennes ne dure qu’un temps. La dure réalité des faits a fini, comme toujours, par s’imposer. On le sait, le bilan provisoire est parmi les plus calamiteux: un effondrement du PIB (-12%), une destruction de plus de 620 000 emplois, près de 4 millions de chômeurs officiels dont un chômage de plus de 40% chez les jeunes, un secteur hôtelier à l’abandon, au bord de la ruine, un recul du tourisme à un niveau plus bas qu’il y a vingt ans, une récession qui est la plus forte du monde occidental après l’Argentine, enfin, une surmortalité liée à la covid 19 s’élèvant à 60 000 voire 110 000 morts (selon les sources).  

1200px-Segundo_Gobierno_de_Pedro_Sánchez_(2020-01).jpg

Le gouvernement Sanchez II.

Cela étant, il convient de préciser tout de suite que la pandémie, événement mondial, grave mais néanmoins conjoncturel, n’a fait qu’aggraver une crise générale préexistante. On ne saurait trop insister sur le rôle d’un facteur structurel, déterminant dans l’involution récente du pays : la défaillance de la classe ou de l’oligarchie politique (droites et gauches de pouvoir confondues) qui n’a jamais été aussi médiocre, corrompue et irresponsable. Le second gouvernement de Pedro Sánchez (2020-), coalition du parti socialiste (PSOE), du Parti communiste (PCE/IU) et de Podemos (un parti « populiste » d’extrême gauche, pro-immigrationniste, dont les leaders se réclament à la fois de Lénine, de Marx et du régime vénézuélien, ce dernier les ayant financés lorsqu’ils étaient dans l’opposition), n’est jamais que l’expression voire l’aboutissement d’un processus de détérioration, de dégénérescence, de vassalisation et de perte presque totale de souveraineté, qui s’est accéléré après le tournant du siècle.  

Bien sûr, le cas espagnol ne saurait être expliqué sans une remise en perspective globale. Toutes les démocraties occidentales sont aujourd’hui exposées aux dangers redoutables que sont la révolution culturelle, le politiquement correct, la nouvelle religion séculière postchrétienne et l’émergence du «totalitarisme light ». Mais pour ne pas excéder notre propos, tenons-nous en ici au rôle et à la part de responsabilité de la classe politique espagnole. On ne saurait vraiment saisir la nature et l’ampleur de cette responsabilité dans le collapsus général, politique, social, économique et moral (mais aussi dans le suicide démographique ; le taux de fécondité étant le plus bas de l’UE : 1,17, voire 1,23 en incluant l’indice de natalité des immigrés), sans évoquer quelques événements clefs de la transition démocratique et du tournant du siècle. Ce rappel permettra de mieux comprendre pourquoi tout ce qui touche à la guerre civile de 1936-1939 est devenu un sujet de division beaucoup plus violent aujourd’hui qu’il y a encore quinze ans, alors que le temps aurait dû contribuer à apaiser les passions.  

c750d37a4d9c6025f2a48a348d3d0ea0-1401701702.jpg

De l’esprit de la transition démocratique au retour de la mentalité de guerre civile  

Un point d’histoire est indiscutable: c’est la droite franquiste (mélange complexe et subtil de carlistes-traditionalistes, monarchistes conservateurs et libéraux, phalangistes, conservateurs-républicains, démocrates-chrétiens, radicaux de droite et technocrates) qui a pris l’initiative d’instaurer la démocratie. Cette transition démocratique n’a pas été une conquête des ennemis de la dictature, elle a été un choix délibéré de la grande majorité de ceux qui avaient été jusque là ses principaux leaders. L’intelligence politique de la gauche (le PSOE de Felipe González et le PCE de Santiago Carrillo), a été de renoncer à ses revendications maximalistes, pour embrasser la voie du réformisme et joindre ainsi ses forces au processus démocratique amorcé par la droite franquiste. Les faits parlent d’eux même : Le décret-loi autorisant les associations politiques fut édicté par Franco en 1974, un an avant sa mort. La loi de réforme politique fut adoptée par les anciennes Cortes « franquistes » le 18 novembre 1976 et ratifiée par référendum populaire le 15 décembre 1976. La loi d’amnistie fut adoptée par les nouvelles Cortes « démocratiques » le 15 octobre 1977. Elle reçut l’appui de la quasi totalité de la classe politique (en particulier celle des leaders du PSOE et du PCE). N’oublions pas la présence dans les Cortes de la première législature de personnalités exilées d’extrême gauche aussi significatives que Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri (la Pasionaria) ou Rafael Alberti. Enfin, c’est le Congrès (l’organe constitutionnel) qui a adopté la Constitution actuelle, qui a été ensuite ratifiée par référendum le 6 décembre 1978 (avec 87% de voix pour).  

La Transition démocratique reposait sur une parfaite conscience des échecs du passé et sur la volonté de les dépasser. Il ne s’agissait pas d’oublier et encore moins d’imposer le silence aux historiens ou aux journalistes, mais de les laisser débattre et de refuser que les politiciens s’emparent du sujet pour leurs luttes partisanes. Deux principes animaient cet « esprit de la transition démocratique », aujourd’hui dénoncé, tergiversé et caricaturé par les gauches, le pardon réciproque et la concertation entre gouvernement et opposition. Il était alors inconcevable que des politiciens de droite ou de gauche s’insultent en se traitant de « rouge » ou de « fasciste ».  

67631909.jpg

Un premier durcissement dans les polémiques partisanes devait néanmoins se produire lors des législatives de 1993. Mais la vraie rupture se situe trois ans plus tard, en 1996, lorsque le PSOE avec son leader Felipe González (au pouvoir depuis 14 ans mais en difficulté dans les sondages), a volontairement joué la carte de la peur, dénonçant le Parti Populaire (PP), parti néolibéral et conservateur, comme un parti agressif, réactionnaire, menaçant, héritier direct du franquisme et du fascisme. Les Espagnols se souviennent encore d’une fameuse vidéo électorale du PSOE qui représentait le PP en doberman ou pitbull enragé et sanguinaire.  

Pendant toute la décennie 1990, un véritable raz de marée culturel, néo-socialiste et postmarxiste, a submergé le pays. Les nombreux auteurs autoproclamés « progressistes », tous défenseurs du Front populaire de 1936, ont inondé les librairies de livres, occupé les chaires universitaires, monopolisé les grands médias et gagné largement la bataille historiographique. La nation, la famille et la religion  sont redevenues des cibles privilégiées de la propagande semi-officielle. Paradoxalement, cette situation s’est maintenue sous les gouvernements de droite de José Maria Aznar (1996-2004). Obsédé par l’économie, « L’Espagne va bien ! », Aznar s’est désintéressé des questions culturelles ; mieux, il a cherché à donner des gages idéologiques à la gauche. A vrai dire, beaucoup de gens de droite lui donnaient raison lorsqu’il rendait hommage aux Brigades internationales (pourtant composées à 90% de communistes et socialistes marxistes), ou lorsqu’il condamnait le franquisme, voire le soulèvement du 18 juillet 1936 (alors qu’il est le fils d’un phalangiste et qu’il a été lui-même dans sa jeunesse un admirateur déclaré de José Antonio, un militant de la Phalange indépendante et dissidente). La droite « la plus bête du monde » (comme on aime à dire en France), acquiesçait aussi lorsqu’il encensait le ministre et président du Front populaire, Manuel Azaña, un franc-maçon, farouchement anticatholique, l’un des trois principaux responsables du désastre final de la République et du déclenchement de la guerre civile, avec le républicain catholique Niceto Alcalá-Zamora et le socialiste Francisco Largo Caballero, le « Lénine espagnol ». Les leaders du PP, régulièrement et injustement accusés d’être les héritiers du franquisme et du fascisme, croyaient pouvoir désarmer l’adversaire et trouver leur salut dans une continuelle profession de foi antifranquiste. Une erreur crasse, qu’ils finiront par payer vingt ans plus tard, lorsqu’en 2019 le parti populiste Vox surgira sur la scène politique.  

52282.jpg

Mais dans les années 2000, l’imprévisible allait se produire en dehors de la droite politique. Au nom de la liberté d’expression, d’opinion, de débat et de recherche, un groupe d’historiens indépendants, avec à leur tête l’américain Stanley Payne (voir notamment La guerre d’Espagne. L’histoire face à la confusion mémorielle, un livre incompréhensiblement épuisé et non réédité en France depuis des années) et l’ex-communiste Pio Moa (auteur de best-sellers tels Los mitos de la guerra civil, un livre vendu à plus de 300 000 exemplaires, encore inédit en France, qui démontre notamment que le soulèvement socialiste de 1934 a été l’antécédent direct du soulèvement national du 18 juillet), mais aussi toute une pléiade d’universitaires, dont un bon nombre de professeurs d’histoire de l’université CEU San Pablo de Madrid, se sont insurgés contre le monopole culturel de la gauche socialo-marxiste. Quelques années plus tard, d’autres travaux incontournables ont été publiés tels ceux de Roberto Villa García et Manuel Álvarez, sur les fraudes et les violences du Front Populaire lors des élections de février 1936, de César Álcala sur les plus de 400 « Checas » (centres de tortures organisés par les différents partis du Front populaire dans les grandes villes pendant la guerre civile), ou les recherches de Miguel Platon sur le nombre des exécutions et assassinats dans les deux camps (57 000 victimes parmi les nationaux / nacionales et non pas nacionalistas/nationalistes, comme on le dit à tort en France, et 62 000 victimes parmi les front-populistes ou républicains) et sur le nombre des victimes de la répression franquiste de l’après-guerre (22 000 condamnations à mort dont la moitié commuées en peines de prison). Citons également ici l’œuvre de référence, bien que beaucoup plus ancienne, d’Antonio Montero, sur la terrible persécution religieuse (près de 7000 religieux assassinés de 1936 à 1939 ; 1916 martyrs de la foi ayant été béatifiés et 11 canonisés par les papes entre 1987 et 2020, en dépit des pressions des autorités espagnoles).  

9788490551714.jpg

Au lendemain de son accession au pouvoir, en 2004, plutôt que de contribuer à effacer les rancœurs, le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, ami déclaré des dictateurs Fidel Castro et Nicolas Maduro, a ravivé considérablement la bataille idéologique et culturelle. Rompant avec le modérantisme du socialiste Felipe González, il a choisi délibérément de rouvrir les blessures du passé et de fomenter l’agitation sociale. En 2006, avec l’aide du député travailliste maltais, Léo Brincat, il a fait adopter par la commission permanente, agissant au nom de l’assemblée du Conseil de l’Europe, une recommandation sur « la nécessité de condamner le franquisme au niveau international ». Dès la fin de la même année, diverses associations « pour la récupération de la mémoire », ont déposé des plaintes auprès du Juge d’instruction de l’Audience nationale, Baltasar Garzón. Elles prétendaient dénoncer un «plan systématique » franquiste « d’élimination physique de l’adversaire » « méritant le qualificatif juridique de génocide et de crime contre l’humanité». Garzón, juge à la sensibilité socialiste, s’est déclaré immédiatement compétent mais il a été désavoué par ses pairs et finalement condamné à dix ans d’ « inhabilitation » professionnelle pour prévarication par le Tribunal suprême.  

1200px-Garzón_in_the_20th_Anniversary_of_Transparency_International_(cropped).jpg

Baltasar Garzon.

La loi de mémoire historique de 2007  

Un an plus tard, en 2007, se voyant dans l’impossibilité de faire taire les nombreuses voix discordantes d’historiens et de journalistes, Zapatero et ses alliés ont choisi, sur l’initiative des communistes d’Izquierda Unida, de recourir à la loi « mémorielle ». La « loi de mémoire historique », adoptée le 26 décembre 2007, se veut et se justifie comme une « défense de la démocratie »,  contre un possible retour du franquisme et des « idéologies de haine ». En réalité, elle est une loi discriminante et sectaire en rien démocratique. Elle reconnaît et amplifie justement les droits en faveur de ceux qui ont pâti des persécutions ou de la violence pendant la guerre civile et la dictature (des normes en ce sens ayant déjà été édictées par des lois de 1977, 1980, 1982 et 1984), mais dans le même temps, elle accrédite une vision manichéenne de l’histoire contrevenant à l’éthique la plus élémentaire.  

L’idée fondamentale de cette loi est que la démocratie espagnole est l’héritage de la Seconde République (1931-1936) et du Front populaire (1936-1939). Selon son raisonnement, la Seconde République (avec le Front populaire), mythe fondateur de la démocratie espagnole, a été un régime presque parfait dans lequel l’ensemble des partis de gauche a eu une action irréprochable. La droite serait en définitive la seule responsable de la destruction de la démocratie et de la guerre civile. Pour couronner le tout, mettre en cause ce mensonge historique ne saurait être qu’une apologie exprès ou déguisée du fascisme.  

61EIEukcRhL._AC_SY741_.jpg

Cette loi effectue un amalgame absurde entre le soulèvement militaire, la guerre civile et le régime de Franco, qui sont autant de faits bien distincts relevant d’interprétations et de jugements différents. Elle exalte les victimes et les assassins, les innocents et les coupables lorsqu’ils sont dans le camp du Front populaire et uniquement parce qu’ils sont de gauche. Elle confond les morts en action de guerre et les victimes de la répression. Elle jette le voile de l’oubli sur les victimes « républicaines » qui sont mortes aux mains de leurs frères ennemis de gauche. Elle encourage tout travail visant à démontrer que Franco a mené délibérément et systématiquement une répression sanglante pendant et après la guerre civile. Enfin, elle reconnait le légitime désir de beaucoup de personnes de pouvoir localiser le corps de leur ancêtre, mais refuse implicitement ce droit à ceux qui étaient dans le camp national sous prétexte qu’ils auraient eu le temps de le faire à l’époque du franquisme.  

Théoriquement, cette loi a pour objet d’honorer et de récupérer la mémoire de tous ceux qui furent victimes d’injustices pour des motifs politiques ou idéologiques pendant et après la guerre civile, mais en réalité, non sans perversité, elle refuse de reconnaître que sous la République et pendant la guerre civile beaucoup de crimes ont été commis au nom du socialisme-marxiste, du communisme et de l’anarchisme et que ces monstruosités peuvent être qualifiées elles aussi de crimes de lèse humanité (il en est ainsi, notamment, des massacres de Paracuellos del Jarama et des « Checas », et des hécatombes lors de la persécution des chrétiens). Dès sa promulgation, la « loi de mémoire historique » a d’ailleurs été systématiquement interprétée en faveur des représentants et sympathisants du seul camp républicain ou front-populiste et de leurs seuls descendants.  

81g+DMb7S-L.jpg

Le retour au pouvoir de la droite, trois ans après le début de la crise économico-financière de 2008, ne devait guère changer la donne. Le président Mariano Rajoy (2011-2018), ancien conservateur des hypothèques devenu un politicien professionnel roué mais dépourvu de tout charisme, s’est contenté de suivre le précepte bien connu des néolibéraux: ne pas toucher aux réformes culturelles ou sociétales « progressistes » mais défendre d’abord et avant tout les intérêts et les idées économiques et financières des eurocrates et de l’oligarchie mondialiste. Rajoy n’osera ni abroger, ni modifier la loi de mémoire. Un ami, philosophe Argentin à l’humour cinglant, résumait son idéologie par ces mots : « L’important c’est l’économie… et que mon fils parle l’anglais ». Mais encore faut il ajouter que cette attitude à courte vue a été largement partagée par son électorat. Historiquement, les droites espagnoles ont toujours été marquées par la forte empreinte du catholicisme, mais dans une société sécularisée, dans laquelle la hiérarchie de l’Église ne résiste pas mais donne au contraire au quotidien l’exemple du renoncement, de l’abdication et de la soumission, l’électorat de droite se retrouve inévitablement passif, apathique, désemparé, sans protection. Bon gestionnaire en période de calme, mais dépourvu des qualités de l’homme d’État, Rajoy s’est avéré incapable d’affirmer son autorité en pleine tourmente. Ébranlé politiquement par le référendum d’indépendance de la Catalogne (2017), organisé par les séparatistes sans la moindre garantie juridique, il a chuté finalement à l’occasion d’une motion de censure (2018) suite à l’implication du PP dans divers scandales de corruption.  

Vers la nouvelle « loi de mémoire démocratique » de 2021   

Avec l’adoption de la « loi de mémoire historique », la boîte de Pandore a été ouverte. Élu à la présidence, en juin 2018, le socialiste Pedro Sánchez, n’a pas tardé à en faire la démonstration. Pour rester au pouvoir, Sánchez, qui représente la tendance radicale du PSOE opposée aux modérés, a accepté les voix de l’extrême gauche et des indépendantistes alors qu’il avait juré avant les élections ne jamais le faire. Arriviste, allié par opportunisme à Podemos et au PC/IU, il doit donner régulièrement des gages à ses associés les plus radicaux (y compris aux nationalistes-indépendantistes) tout en ménageant Bruxelles et Washington, qui ne manqueraient pas de siffler la fin de la récréation si la ligne rouge venait à être franchie en matière économique.  

premier-ministre-espagnol-Pedro-Sanchez-gauche-parti-Podemos-Pablo-Iglesias-Madrid-9-juillet-2019_0_1400_933.jpg

Le premier gouvernement socialiste de Sánchez s’est engagé, dès le 15 février 2019, à procéder au plus vite à l’exhumation de la dépouille du dictateur Francisco Franco enterré quarante-trois ans plus tôt dans le chœur de la basilique du Valle de los Caídos. Le 15 septembre 2020, moins d’un an après avoir réalisé le transfert des cendres, malgré le chaos de la pandémie et le caractère prioritaire de la gestion sanitaire, le second gouvernement de Sánchez, une coalition de socialistes, de communistes et de populistes d’extrême gauche (PSOE-PC/IU-Podemos), a décidé d’adopter, au plus tôt, un nouvel « Avant-projet de loi de mémoire démocratique », qui devrait abroger la « loi de mémoire historique » de 2007. Au nom de la « justice historique » et du combat contre « la haine », contre « le franquisme » et « le fascisme », le gouvernement entend promouvoir la réparation morale des victimes de la guerre civile et du franquisme et « garantir aux citoyens la connaissance de l’histoire démocratique ».  

Cet avant-projet de loi prévoit plus précisément : la création d’un parquet spécial du Tribunal suprême compétent en matière de réparation des victimes ; l’allocation de fonds publics pour l’exhumation des victimes des franquistes enterrées dans des fosses communes et leur identification a partir d’une banque nationale ADN ; l’interdiction de la Fondation Francisco Franco et de  toutes les « institutions qui incitent à la haine » ; l’annulation des jugements prononcés par les tribunaux franquistes ; l’inventaire des biens spoliés et des sanctions économiques pour ceux qui les ont confisqués ; l’indemnisation des victimes de travaux forcés par les entreprises qui ont bénéficié de leur main d’œuvre ; la révocation et l’annulation de toutes les distinctions, décorations et titres nobiliaires concédés jusqu’en 1978 ; l’effacement et le retrait de tous les noms de rue ou d’édifices publics rappelant symboliquement le franquisme ; l’actualisation des programmes scolaires pour tenir compte de la vraie mémoire démocratique et pour expliquer aux élèves « d’où nous venons » afin que « nous ne perdions jamais plus nos libertés » ; l’expulsion des moines bénédictins gardiens  du Valle de los Caidos ; l’exhumation et le déplacement des restes mortels de José Antonio Primo de Rivera ; la désacralisation et la « resignification » de la basilique du Valle de los Caídos qui sera reconvertie en cimetière civil et musée de la guerre civile ; enfin, aux dire de la vice-présidente, Carmen Calvo, il  sera menée une « réflexion » sur l’éventualité de la destruction de l’immense croix surmontant le temple. Pour couronner le tout, des amendes de 200 euros à 150 000 euros sont prévues afin de réprimer toutes les infractions à la loi.  

carmen-calvo-numero-2-du-gouvernement-espagnol_4410221.jpg

Carmen Calvo.

Dans un langage typiquement orwellien, la première vice-présidente Carmen Calvo n’a pas manqué de souligner que ce texte favorisera la « coexistence »  et permettra aux Espagnols de « se retrouver dans la vérité ». La réalité est pourtant tragique : cet avant-projet renouvelle et renforce l’utilisation de la guerre civile comme arme politique. Il discrimine et stigmatise la moitié des espagnols, efface les victimes de la répression front-populiste, refuse l’annulation même symbolique des sentences prononcées par les tribunaux populaires républicains et ignore superbement la responsabilité de la gauche dans certaines des atrocités les plus horribles commises pendant la guerre civile. Seule la vision « progressiste » du passé définie par les autorités en place est démocratique, l’histoire des « autres » devant disparaître comme dans le cas de l’histoire manipulée de l’Union soviétique.  

On ne saurait pourtant « se retrouver dans la vérité », comme le dit Calvo, en écartant d’un trait de plume toute recherche historique rigoureuse. Contrairement à ce que prétend la vice-présidente, le soulèvement militaire de juillet 1936 n’est pas à l’origine de la destruction de la démocratie. C’est au contraire parce que la légalité démocratique a été détruite par le Front populaire que le soulèvement s’est produit. En 1936, personne ne croyait en la démocratie libérale et certainement pas les gauches. Le mythe révolutionnaire partagé par toutes les gauches était celui de la lutte armée. Ni les anarchistes (qui s’étaient révoltés en 1931, 1932 et 1933), ni le parti communiste, un parti stalinien, ne croyaient en la démocratie. La majorité des socialistes avec leur leader le plus significatif, Largo Caballero, le « Lénine espagnol », préconisait la dictature du prolétariat et le rapprochement avec les communistes. Le PSOE était le principal responsable du putsch d’octobre 1934 contre le gouvernement de la République, du radical Alejandro Lerroux.  

Un seul exemple suffit pour illustrer le caractère révolutionnaire du courant alors majoritaire au sein du PSOE. Le 17 février 1934, la revue Renovación, publiait un « décalogue » des Jeunesses socialistes (mouvement dirigé par le secrétaire général Santiago Carrillo, qui devait fusionner avec les Jeunesses communistes, en mars 1936). Dans son point 8, on pouvait lire : « La seule idée que doit avoir aujourd’hui gravée dans la tête le jeune socialiste est que le Socialisme ne peut s’imposer que par la violence, qu’un camarade qui propose le contraire, qui a encore des rêves démocratiques, qu’il soit petit ou grand, ne saurait être qu’un traître, consciemment ou inconsciemment ». On ne saurait être plus clair ! Quant aux gauches républicaines du jacobin Manuel Azaña, elles s’étaient compromises dans le soulèvement socialiste de 1934, et ne pouvaient donc pas davantage être tenues pour démocrates. Ajoutons encore que, dès son arrivée au pouvoir en février 1936, le Front populaire ne cessera d’attaquer la légalité démocratique. Le Front populaire espagnol était extrémiste et révolutionnaire. Le Front populaire français était, en comparaison, modéré et réformiste. Telle est la triste réalité que le gouvernement socialiste espagnol cherche aujourd’hui vainement à cacher derrière un épais rideau de fumée.  

L’avant-projet de loi de « mémoire démocratique » de la coalition socialo-communiste n’est pas seulement antidémocratique ou autoritaire, il est proprement totalitaire. En poursuivant la « rééducation » pour ce qui concerne le passé, il porte gravement atteinte à la liberté d’expression et d’enseignement. Il est anticonstitutionnel, mais de cela bien évidemment ses rédacteurs se soucient comme d’une guigne dans la mesure où à plus long terme ils souhaitent imposer une autre constitution plus « révolutionnaire » et, par la même occasion, se débarrasser de la monarchie.   

Outre ce texte de loi de mémoire démocratique, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a l’intention de soumettre prochainement au parlement tout un ensemble de projets de lois (sur l’euthanasie, l’interruption de grossesses, l’éducation, le choix en matière de genre, etc.), qui heurte de front les conceptions chrétiennes de la vie. Les autorités espagnoles ne recherchent plus la paix qu’à travers la division, l’agitation, la provocation, le ressentiment et la haine; la justice prend la forme de la rancœur et de la vengeance. L’Espagne semble s’enfoncer inexorablement dans une crise globale d’une ampleur dramatique.  

Arnaud Imatz  

https://lanef.net/2021/03/12/guerre-despagne-un-passe-qui...

mardi, 16 mars 2021

Les trois erreurs de Charles Maurras

maurrascharlesportrait-768x962.jpg

Les trois erreurs de Charles Maurras

par Georges FELTIN-TRACOL

Pour ce Titanic qu’est l’Université française, Charles Maurras ne peut être qu’un sinistre personnage aux idées nauséabondes qui se délecta des « Années-les-plus-sombres-de-notre-histoire » (comprendre l’Occupation allemande entre 1940 et 1944). Cette interprétation fallacieuse témoigne de l’immense sottise de ses auteurs.

Pendant plus de cinquante ans, Charles Maurras exerça une réelle emprise sur la République des Lettres. Ce poète – romancier – journaliste - doctrinaire et pamphlétaire œuvra toute sa vie pour le triomphe de ses idées. Or trois erreurs magistrales empêchèrent leur réalisation.

N’évoquons pas son royalisme orléaniste, une banalité à la fin d’un XIXe siècle dominé par le fait national et la rationalité. Depuis la révolution parisienne des                     « Trois Glorieuses » (27, 28 et 29 juillet 1830) qui chassa le roi de France Charles X au profit de son cousin, le duc Louis-Philippe d’Orléans, devenu entre 1830 et 1848 le roi des Français Louis-Philippe, le mouvement royaliste se divise entre les légitimistes (les partisans de la branche aînée des Bourbons, en particulier  Charles X et son petit-fils, le comte de Chambord ou Henri V, favorables à une monarchie traditionnelle et corporative de droit divin) et les orléanistes (les partisans de la Maison d’Orléans, favorables à une monarchie constitutionnelle plus ou moins parlementaire). Quand décède en 1883 le comte de Chambord qui n’a aucun enfant, la réconciliation entre les royalistes français s’opère globalement. Hormis une faction de légitimistes qui se tourne vers les Bourbons d’Espagne, à savoir les prétendants carlistes, au nom des lois fondamentales du royaume de France et de l’indisposition juridique du traité d’Utrecht de 1713 envers la Couronne des Lys, les anciens légitimistes se rallient au prétendant orléaniste, le propre petit-fils de Louis-Philippe, Philippe (1838 - 1894) comte de Paris. Dans son ouvrage fondateur, Aux origines de l'Action française. Intelligence et politique à l'aube du XXe siècle (1991), Victor Nguyen rappelle que le jeune Maurras écrivait dans ses cahiers de vibrants « Vive Henri V ! ». Le jeune Provençal avait-il été marqué par les histoires autour de la « Montagne blanche » en Bas-Languedoc ? Hostile à l’orléanisme et à la bourgeoisie républicaine, des légitimistes radicaux n’hésitèrent pas à s’allier avec les républicains socialistes sous la Monarchie de Juillet (1830 – 1848) afin de battre aux élections les candidats du Régime. Favorable au suffrage universel, voire au vote des femmes mariées ou veuves, la « Montagne Blanche » constituait un incroyable mouvement populaire de petits agriculteurs, d’artisans et de petits commerçants du Midi de la France.

CHD432~1.JPG

Ne reprochons pas qu’au soir de sa vie, Charles Maurras préfère soutenir l’État français du Maréchal Philippe Pétain plutôt que de suivre à Londres un fringant général de brigade à titre temporaire appelé Charles De Gaulle, même si L’Action française avait naguère défendu les thèses militaires avancées dans ses premiers écrits comme le très nietzschéen Le Fil de l’épée (1932) ou Vers l’armée de métier (1934).De Gaulle fréquentait alors un stratège non-conformiste, le colonel Émile Mayer (1851 – 1938), dont les analyses étaient souvent reprises par la « Jeune Droite » de Jean de Fabrègues et de Thierry Maulnier.

En 1945, après un verdict sévère et partial qui le condamne lourdement, Charles Maurras s’exclame : « C’est la revanche de Dreyfus ! ». Il n’hésite pas à défendre l’honneur de l’armée française parce que l’époque croyait dans la fable du « complot judéo-boche ». Officier juive d’origine alsacienne, Dreyfus ne pouvait espionner que pour l’Allemagne... Anti-dreyfusard véhément, Maurras ne voit pas l’immense manipulation encouragée par les milieux dirigeants francs-maçonniques de la IIIe République.

5c92ce76240000330004e9eb.jpeg

Les malheurs du capitaine Dreyfus permettent en effet au camp laïcard, républicain et conservateur (les futurs radicaux et radicaux-socialistes, vrais « chancres mous de la République ») d’éloigner les masses ouvrières de leurs justes revendications sociales au profit d’une République égoïste soi-disant menacée par la « droite », les catholiques, l’Église… Les ouvriers ne comprennent pas tout de suite que l’idéal laïque et les incantations contre un « péril réac » imminent empêcheront la moindre avancée sociale. Dans les années 1880, le chancelier Otto von Bismarck institue dans l’Empire allemand des lois sociales favorables aux salariés afin de contrer la poussée de la sociale-démocratie. Il désire « forger une mentalité conservatrice dans la masse des plus démunis, laquelle légitimera les retraites ». Les républicains français n’imiteront l’Allemagne bismarckienne qu’au début des années 1930 ! Avec une fibre plus populaire, Maurras aurait pu prévenir le monde du travail de ce funeste détournement au profit de l’oligarchie en place. Dreyfusard acharné, Charles Péguy comprit, lui, la manœuvre, mais bien trop tard…

mes-idees-politiques.jpg

Le manque d’intérêt pour la question sociale, des fréquentations surtout conservatrices et guindées et une méfiance instinctive envers les « classes laborieuses » urbaines expliquent la défiance de Maurras à l’égard des tentatives de Georges Valois pour concilier l’activisme des Camelots du Roi (le mouvement de jeunesse de l’Action Française) et l’agitation syndicaliste en 1908. Les grévistes pendent au balcon d’une bourse du travail le buste de Marianne ! Le Cercle Proudhon qui rassembla de 1911 à 1914 des royalistes, des corporatistes, des socialistes et des anarcho-syndicalistes, fut une belle occasion manquée de convergence des questions sociale et nationale. L’historien Zeev Sternhell vit dans cet intense bouillonnement de culture politique et sociale la genèse d’une « Droite révolutionnaire », préfiguration matricielle du fascisme compris comme phénomène européen de la première moitié du XXe siècle.

Maurras aurait pu franchement encourager l’initiative révolutionnaire-conservatrice de Georges Valois (1878 - 1945) et concevoir, sur le précédent royal de la victoire de Bouvines, le 27 juillet 1214 une entente entre les couches populaires et l’aristocratie contre la bourgeoisie républicaine. Ce jour-là, un dimanche, l’armée du roi de France Philippe II Auguste, allié du prince des Romains et futur empereur romain germanique Frédéric II de Hohenstaufen et du pape Innocent III,  bénéficie de l’aide des milices communales. Les Français remportent une éclatante victoire sur la coalition du roi d’Angleterre Jean sans Terre, de l’usurpateur impérial Otton IV et du comte Ferrand de Flandre. Bouvines scella la nature profonde de la royauté capétienne : une monarchie guerrière, aristocratique et populaire. Ne comprenant pas que le XXe siècle serait le siècle des masses en action et craignant au contraire que ce « populisme » irrite ses soutiens financiers rétrogrades, le natif de Martigues rata une magnifique occasion de cristalliser sous sa direction intellectuelle un faisceau d’oppositions radicales au régime. Ce désintérêt pour la question sociale reste vive chez les héritiers des révolutionnaires de droite, si l’on excepte quelques formations « royalistes de gauche » tels en 1944 - 1945 le Mouvement socialiste monarchiste ou la Nouvelle Action royaliste (NAR) dont les militants furent un temps surnommés les « maorrassiens »…

Charles Maurras se trompe gravement en août 1914 quand, lui, l’anti-républicain, rejoint l’Union sacrée. Cette adhésion patriotique et germanophobe témoigne d’un manque évident de détermination machiavélique de la part du rédacteur de L’Avenir de l’Intelligence (1905). Au nom du nationalisme intégral, il délaisse provisoirement son hostilité foncière à la République pour la soutenir. Le résultat en est en 1919 une Europe totalement éclatée, affaiblie, déséquilibrée avec une Allemagne meurtrie, humiliée et néanmoins encore puissante. L’économiste libéral et chroniqueur diplomatique de L’Action Française, Jacques Bainville (1879 - 1936), tirera des calamiteux traités de paix de 1919 – 1920 le prophétique réquisitoire sur Les conséquences politiques de la paix (1920).

imachm.jpgMaurras n’est pas un factieux ! Sincère et dénué d’arrières-pensées, c’est avant tout un littéraire en politique, pas un disciple de Lénine ! Doté d’un autre tempérament, peut-être eût-il agi comme les républicains au 4 septembre 1870 ? Ce jour-là, à l’annonce de la prise de Sedan par les Prussiens qui font prisonnier l’empereur des Français Napoléon III, les républicains n’hésitent pas à renverser le Second Empire qui, quatre mois plus tôt, obtenait 70 % des suffrages lors d’un plébiscite. Une fois la République installée, les nouveaux maîtres du pays peuvent enfin proclamer que « la patrie en danger ». L’essentiel est posé ! Jamais ensuite, les gouvernements d’Ordre moral du président monarchiste de la République, le Maréchal de Mac-Mahon, n’envisageront d’abolir le nouveau régime…

Si l’Empire allemand l’avait emporté sur le front de l’Ouest à l’automne 1914, il est probable que la IIIe République se fût effondrée comme elle s’effondra en juin - juillet 1940. Y aurait-il eu une restauration monarchique ? Non, les Allemands n’auraient pas favorisé des institutions fortes à Paris. Certes, la France aurait cédé Belfort, le Maroc et d’autres colonies, et alors ? En 1713 et en 1763, Paris abandonna bien aux Anglais l’Acadie et le Québec sans que la postérité ne s’en offusque. Une Europe sous la férule du Kaiser aurait peut-être permis la conciliation des principes traditionnels avec la modernité technique du temps. Qui sait ? Dans cette Europe-là, la France de 1915 aurait pu sécréter un fascisme à partir des idées maurrassiennes, puis se répandre par l’entremise d’un jeune capitaine natif de Lille, longtemps prisonnier à Ingolstadt… Ces considérations particulières font d’ailleurs l’objet de fortes spéculations uchroniques dans l’ouvrage coordonné par Niall Ferguson en 1999, Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, ainsi que dans un ouvrage collectif d’historiens français sous la direction de Xavier Delacroix, L’autre siècle. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ? (2018).

51TDgRLL-+L._SX331_BO1,204,203,200_.jpgLe manque de discernement tactique à propos de l’« Union sacrée » a coûté très cher à Maurras. Dès 1926, sa condamnation par l’Église catholique brise une vitalité déjà bien freinée par l’assassinat de Marius Plateau (1886 - 1923) et une absence d’approches sociales réalistes que défendait pour sa part l’activiste Henri Lagrange (1893 – 1915).

À son corps défendant, Charles Maurras a finalement travaillé pour les valeurs modernes démocratiques, nationales et libérales. Son nationalisme intégral n’est qu’un aménagement conservateur des Lumières. Vers 1915, clairvoyant sur le destin de la civilisation européenne à cet instant décisif, l’auteur des Réflexions sur la violence (1908), Georges Sorel (1847 - 1922) penchait vers les Empires centraux. Voilà pourquoi il garde une fraîcheur que n’a plus Charles Maurras.

 

Georges Feltin-Tracol

samedi, 06 mars 2021

Renzo de Felice: L'historien dans la Cité

Renzo_De_Felice2.jpg

Renzo de Felice: L'historien dans la Cité

Recension:

RENZO DE FELICE - L'Historien dans la cité.
Par Emilio GENTILE
Editions du Rocher, 2008, 237 pages.

Ex: https://vk.com/id596716950

(compte vk de Jean-Claude Cariou)

512QumlYExL._SX309_BO1,204,203,200_.jpg"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".


" Les discours moralisants appliqués à l'histoire, d'où qu'ils viennent et à quelques mobiles qu'ils obéissent, provoquent en moi un profond sentiment d'ennui, ils suscitent ma méfiance envers celui qui les prononce et m'amènent à conclure à un manque d'idées claires, sinon carrément à une énième forme de chantage intellectuel ou a un expédient pour introduire en contrebande des idées et des intérêts qu'on veut éviter d'exposer sous une forme directe. L'historien peut et parfois doit porter des jugements moraux; s'il ne veut pas trahir sa propre fonction ou se borner à faire du journalisme historique, il ne peut le faire, cependant, qu'après s'être acquitté de toutes les manières de son devoir propre d'enquêteur et de reconstructeur de la multiplicité des faits qui constituent la réalité d'une époque, d'un moment historique; or, j'entends au contraire souvent prononcer des jugements moraux sur des questions ignorées ou mal connues de celui qui les porte. Et ce n'est pas seulement superficiel et improductif sous le profil d'une vraie compréhension historique, c'est aussi peu éducatif et improductif" .

Renzo De Felice.

Emilio-Gentile.jpg_1350455169.jpg

Emilio Gentile.

Elève du grand historien Renzo De Felice, dont les travaux ont renouvelé l'approche historienne du fascisme italien dans les années 1970, Emilio Gentile livre une biographie intellectuelle de son maître et ami disparu en 1996. Renzo De Felice a sans doute été l'historien italien du XXe siècle le plus connu en Italie et dans le monde, tant dans les milieux universitaires qu'auprès du grand public. Pendant trente ans, il a été au cœur des recherches sur le fascisme et des polémiques, vives et souvent virulentes, suscitées par ses cours, ses interviews et ses publications. Travailleur infatigable, auteur de nombreux ouvrages et surtout d'une monumentale ( mais malheureusement non terminée) biographie de Benito Mussolini, De Felice a, dès 1975, distingué nettement ce qui dans le fascisme relevait du " mouvement " et donc de sa nature révolutionnaire et ce qui renvoyait au " régime " et à des compromis avec la société existante, lui permettant ainsi de s'appuyer sur un fort consensus.


Pour avoir souligné la spécificité du totalitarisme italien face à ses deux homologues le communisme bolchevique et le national-socialisme, il fut accusé de vouloir réhabiliter le fascisme mussolinien alors que ses analyses étaient le fruit d'un travail phénoménal et d'une longue évolution historiographique issue d'une réflexion sur les conséquences de la Révolution française en Italie.


f22dc7acover23338.gifDe Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.


Dans ses premier écrits, vers 1953, alors qu'il travaillait encore sur l'histoire du jacobinisme italien, ses réflexes de militant communiste et de marxiste (gramciste) qu'il resta jusqu'en 1956, étaient encore sensibles. Il s'en libéra peu à peu, découvrant que la supposée infrastructure économique et sociale des idées et des engagements conduisait à de graves erreurs. Il comprit que ce sont en réalité les représentations idéologiques et même "religieuses" des idéaux révolutionnaires qui expliquent les embrasements des foules et les choix des meneurs charismatiques.


Emilio Gentile souligne un autre aspect de la conception defelicienne de l'historiographie qui ne s'est jamais démentie: le refus du moralisme en tant que catégorie du jugement historique. "Les discours moralisants appliqués à l'histoire, d'où qu'ils viennent, provoquent en moi, dira De Felice, un sentiment d'ennui, ils suscitent ma méfiance envers qui les prononce et m'amènent à conclure à un expédient pour introduire en contrebande des idées et des intérêts qu'on veut éviter d'exposer directement".
De Felice n'a pas laissé de théorie explicite sur la méthode historique, mais il lui arriva souvent de préciser que le métier d'historien ne s'apprend pas dans les manuels de méthodologie, mais à travers l'expérience concrète de la recherche.


Sans pouvoir résumer des recherches toujours fines, on peut souligner qu'à partir de 1975, il a nettement distingué ce qui, dans le fascisme, relevait du "mouvement" et donc de sa nature révolutionnaire, et ce qui renvoyait au "régime", fait de compromis avec la société existante. C'est ce qui a permis longtemps à Mussolini de s'appuyer sur un consentement majoritaire.Un constat qui fut vertement reproché à De Felice par ses adversaires.


Au-delà de la biographie intellectuelle, Emilio Gentile s'attache à l'homme De Felice, concentré sur son métier d'historien, qu'il pratiquait avec une application monacale, loin du tumulte des médias et de l'action politique. Après un engagement de jeunesse dans les rangs communistes avec lequel il rompit dès l'écrasement de la révolution hongroise de 1956 par les chars soviétique, Renzo De Felice s'est révélé un homme affable, ouvert au dialogue, généreux en conseils et en aides à ses étudiants et ses jeunes collègues, et en même temps une personnalité complexe, mélange de fragilité et de détermination, de timidité et d'orgueil, dont le côté solitaire fut accentué en raison des polémiques violentes qu'il suscitait. Cet ouvrage est le beau portrait de l'un des grands historiens du XXe siècle.

vendredi, 05 mars 2021

Les Carnets secrets du Général Huntziger - 1938-1941

Général_Charles_Huntziger.jpg

Les Carnets secrets du Général Huntziger - 1938-1941
 
Recension:
Les Carnets secrets du Général Huntziger (1938-1941)
Présentation et notes de Max SCHIAVON
Editions Pierre de Taillac, 2019, 350 pages.
 
Ex: https://vk.com/id596716950
(Compte vk de Jean-Claude Cariou)

-1QSPOQIp1Y.jpgAncienne cheville ouvrière de la victoire majeure de l’armée d’Orient en 1918 et favori bien placé pour la succession de Gamelin au poste de généralissime, le général Charles Huntziger était en 1939 l’un des grands talents du haut commandement de l’armée française. Chef de la IIe armée lors de la percée allemande décisive des Ardennes en mai 1940, il est chargé d’assumer le rôle peu enviable de principal signataire français de l’armistice de Rethondes. Il devient ensuite un des hiérarques du régime de Vichy, d’abord à la Commission d’armistice de Wiesbaden puis en tant que Ministre de la Guerre. Il meurt dans un accident d’avion en novembre 1941, laissant pour l’Histoire le renom controversé d’un protagoniste clé des débuts de la Collaboration d’État.
Ces traits biographiques soulignent l’intérêt historique des carnets personnels rédigés par le général Huntziger durant ces années critiques. L’accord donné par sa famille à la publication de ces textes inédits, demeurés dans l’état où les avait laissés la disparition brutale de leur auteur, permet d’enrichir d’un éclairage nouveau les événements auxquels il a participé de 1938 à 1941, vus depuis les sphères haut placées au sein desquelles il évoluait.

Le texte est divisé en cinq parties de format inégal. Les deux premières portent sur les mois de l’immédiat avant-guerre et ceux de la Drôle de guerre. Elles permettent de brosser les traits de personnalité de Huntziger, homme de droite frayant avec des notables de l’Action française, antisémite avéré et chef militaire animé par la hantise d’une trahison de l’intérieur de la part des communistes. Il n’en formule pas moins un saisissant tableau du climat d’intrigues et des dysfonctionnements structurels qui dérèglent les organes supérieurs de décision. L’incurie de Gamelin est à la fois l’expression déplorable de sa personnalité et le reflet du caractère incroyablement brouillon du pouvoir politico-militaire, où les décisions des dirigeants politiques et les conceptions des chefs militaires sont aussi flottantes les unes que les autres. Dans cet incertain bouillon de culture, Huntziger nourrit le sentiment peu rassurant que leurs actes respectifs ont plus pour boussole les calculs individuels que les urgences du pays. En guise de grain de sel, quelques anecdotes absurdes donnent un ton décalé au climat de crise morale dans lequel la guerre s’amorce : ainsi des mésaventures bovines de la belle-sœur du président Lebrun !

Le carnet consignant les notes de Huntziger sur la bataille de France révèle un chef déstabilisé par la débâcle de mai 1940, où il se montre défaillant et peu lucide face à la percée blindée allemande qui enfonce son propre front à Sedan. Assez passif devant ce revers majeur, il semble sur le moment plus soucieux de la cohésion tactique de son dispositif que de l’urgence stratégique de contrer à tout prix l’assaut ennemi. Il parvient néanmoins à minimiser adroitement sa propre responsabilité dans cette catastrophe. Au sein du drame collectif qui s’ensuit, il ne mesure pas bien l’effondrement de ses propres troupes, mais son képi étoilé prend acte assez lucidement que sa science de la guerre est dépassée et que son univers de chef a perdu tous ses cadres de référence. Entre ingénierie de la déroute et capharnaüm de fin d’un monde, ses appréciations combinent lucidité, impuissance et pessimisme. Mais même dans cet infernal tourbillon, l’ego ne s’efface jamais tout à fait : au fond du pire, Huntziger continue à ruminer des spéculations sur ses possibilités d’accession au poste de généralissime…
La séquence se clôt par l’amère mission sacrificielle de diriger les délégations françaises chargées de signer les deux conventions d’armistice avec l’Allemagne et l’Italie. On prend connaissance avec intérêt des impressions personnelles de l’intéressé sur les discussions de Rethondes. Puis Huntziger occupe pendant les deux mois et demi suivants les fonctions de chef de la délégation française à la commission de Wiesbaden.
 
Ses écrits de cette période sont édifiants sur l’admiration qu’il voue étonnamment vite à l’adversaire, sans doute accélérée par le lourd traumatisme que constitue à l’époque la tragédie de Mers-el-Kébir. Mais ils démontrent également son sentiment d’impuissance accablée face à l’impitoyable régime d’ultimatums que lui imposent les Allemands, et sa désillusion à l’égard de l’ambiance qui règne au sein des instances vichystes.

Il accepte pourtant ensuite d’intégrer le gouvernement du maréchal Pétain au poste clé de Ministre secrétaire d’État à la Guerre. Cette période couvre l’ultime tranche de ses carnets secrets. Le voilà parvenu au sommet, mais au sommet de quoi sinon une dérisoire armée-croupion, dans un régime de la défaite dont la marge de manœuvre est insignifiante ? Ses réactions le situent comme à la fois Maréchaliste et Lavalophobe. Conscient des pressions et du rapport de force arbitraire imposés par les Allemands, Huntziger adhère néanmoins à la Collaboration. Tout en travaillant souterrainement au renforcement des troupes des colonies et en se positionnant comme un ferme soutien de Weygand, il se montre un adversaire sans équivoque des dissidents gaullistes. On suit avec curiosité la chronique tourbillonnante qu’il donne des révolutions de palais à la cour thermale de Vichy. Après la disgrâce de Laval, il témoigne de très peu d’affinités, entre guerre des boutons entre marins et terriens et divergence politique de fond, envers le nouvel homme fort du régime, l’amiral Darlan. Dans les derniers mois qui précèdent sa disparition accidentelle en novembre 1941, Huntziger perd toute illusion sur les intentions allemandes et marque une volonté croissante de céder le moins possible à leurs exigences. Cette attitude semble prendre le caractère d’une forme de Collaboration réticente motivée par la résignation. Même s’il n’en fait aucune mention dans ses écrits intimes, il est par ailleurs attesté que le général commence alors à couvrir certaines opérations secrètes de renseignement et de camouflage des matériels.

Le mérite de l’édition scientifique scrupuleuse de ces carnets revient à Max Schiavon, auteur de biographies de référence sur d’autres chefs marquants de 1940 (Weygand, Corap, Georges, etc.). La transcription du texte courant noté de façon parfois télégraphique par Huntziger est attentive et accompagnée par un appareil critique minutieux et documenté, qui éclaire sans complaisance les prises de position de son sujet. Des pièces annexes et un index (pas tout à fait exhaustif, si l’on en juge par le cas du général Bührer, rival putatif de Huntziger, dont trois mentions ne sont pas répertoriées) font de cette publication un outil de travail solide. Les carnets secrets du général Huntziger s’avèrent donc une source documentaire de premier ordre, dont la contribution enrichit indéniablement le dossier du grand effondrement français de 1940 et ses conséquences. Avec l’impression vertigineuse, pour le lecteur en apnée dans ces pages, d’y assister à une pathétique course de canards sans tête au fond d’un panier de crabes bien glauque…
 

jeudi, 04 mars 2021

Du passé au présent, les voyages de l’histoire

Du passé au présent, les voyages de l’histoire
 
Le grand remplacement auquel nous faisons face conduit à la formation d’une société, le terme de civilisation n’a plus lieu d’être, communautariste (qui engendre le concept de « séparatisme » qui évoque le fractionnement de la communauté première en communautés diverses, plus ou moins assimilables). Cela fait au demeurant l’objet de débats au sein des milieux politiques et des merdiats…à la marge du monopole de la réalité exercé par Jéhova-covid.
 
Il est intéressant de faire un parallèle entre les rivalités ethniques et religieuses en Afrique voici quelques décennies et aujourd’hui encore, malgré le délitement d’un continent soumis à un nouveau colonialisme : celui de la Chine, et ce qui se profile en France.
 
D’autant que ce parallèle, appuyé sur une vision anthropologique du référent africain, révèle une différence fondamentale : Les peuples et les ethnies sont en voie de dissolution au profite de la MHI, la masse humaine indifférenciée, ainsi que Renaud Camus nomme l’humanité contemporaine.
 
Notre but est de susciter une réflexion tant historique, qu’anthropologique et psychologique.
Deux articles suivront, illustrant la difficulté du positionnement identitaire (qu’est-ce que l’identité : le Sud-Ouest n’existe pas, le Pays Basque n’existe pas, l’Espagne n’existe pas) et la nécessité de réinventer les fondamentaux idéologiques afin de parvenir à ébaucher un fond théorique et une forme « militante » porteuse d’un avenir…crédible et non fantasmée.
 
Nous n’avons pas la prétention de savoir et sommes plutôt animés par la tentation de douter : le temps des certitudes agonise. « On t’a dit, tu t’es laissé dire, qu’il s’agissait d’abord de croire, il s’agit d’abord de douter » André Gide.
 
D’aucuns ne manqueront pas de trouver cette analyse décalée de la réalité présente mais, si l’on changeait les noms, l’histoire des deux derniers siècles ne serait-elle pas superposable ?
 
Eléments d’analyse des rivalités ethniques et religieuses en Afrique
 
L’Afrique c’est immanquablement exotique. Sans aller jusqu’à parler à la suite de F. Fanon de cette attirance suspecte du blanc (de la blanche) pour le noir (la noire), il faut bien convenir que dans toutes les classes, tous les milieux…et par-delà les idéologies proclamées, l’Afrique c’est « La mystérieuse et vénéneuse Afrique ». En clair (sans jeu de mot), c’est l’étrangeté qui est au premier plan.
 

WhatsApp-Image-2018-03-06-at-15.40.53-768x1024.jpeg

Parler de la situation sociale dans cette contrée du monde, c’est provoquer, au mieux, un laïus sur le colonialisme suivi du néo-colonialisme, lequel ordonne et organise des réalités méconnues et supposées archaïques. L’analyse la plus courante fait appel à ces deux niveaux, la modernité imposée par l’Occident dans ses formes successives de pillage et d’exploitation, et l’archaïsme de la tradition africaine supposée être celles de tribus en guerres de voisinage perpétuelles pour d’ésotériques et insignifiants motifs.
En somme un continent et des peuples que l’on décrète sans histoire, et ce depuis Hegel. Pour cette analyse et comme nous l’avons préalablement souligné, cette a-historicité de l’Afrique s’achève avec la colonisation qui trouve là à affirmer sa positivité. Il s’ensuit logiquement la nécessité d’un rattrapage historique avec ou sans étapes.
 
Notre propos est d’infirmer cela. Pour ce faire, nous allons nous attacher à brosser à grands traits et en quelques pages, l’histoire africaine. Nous pensons que cela est nécessaire pour montrer combien et en quoi la situation actuelle de l’Afrique peut se lire avec les mêmes lunettes que celles utilisées pour la situation européenne.
 
Les antagonistes « tribaux » (il faudrait déjà se défaire de cette fâcheuse habitude qui consiste à qualifier tout conflit entre deux peuples, de conflit tribal dès lors que ces peuples sont africains. Parlerait-on en Occident de la tribu basque opposée à la confédération tribale espagnole ? Le nationalisme ne sévit pas qu’en Europe et sert en Afrique comme partout de camouflage ou moyen de dévoiement des conflits sociaux, ethniques et culturels) et autres rivalités ethniques dont on nous rebat les oreilles à tout propos et hors de propos s’expliquent en fonction de cette histoire et des distorsions surajoutées par le colonialisme. Ils s’expliquent aussi en fonction de l’histoire récente et des contradictions sociales.
 

shutterstock_54180163_konv (1)-min.jpg

La colonisation ne fut pas l’occasion de propulser dans l’histoire un « continent vierge », mais plutôt une redistribution des cartes à l’échelle mondiale (..et locale). Certains, tout en ne niant plus qu’il y ait pu y avoir histoire au sens commun du terme parlent d’un retard de l’Afrique. Ceci nous semble faux pour une raison d’ordre méthodologique. Parler de retard, c’est inscrire l’histoire dans un diagramme orthonormé avec le temps en abscisse et le stade social en ordonnée, et sur l’axe pointer tel ou tel continent….A l’époque (qui est aussi celle de la colonisation) où le capitalisme européen était en pleine maturité, l’Afrique aurait été en proie à des conflits essentiellement tribaux, l’exotisme en plus.
 
Ce qui suit s’attache à démontrer la fausseté de telles assertions.
 
La tradition orale ne permet pas de remonter au-delà des XVème-XVIème siècles, ce sont essentiellement les données archéologiques et les récits des voyageurs qui permettent une connaissance de l’histoire plus ancienne. Pour ce qui nous intéresse, ce sont les récits de voyageurs, commerçants et conquérants « arabes » qui vont nous permettre les premières descriptions.
 
Dès la mort du prophète (sic), les Arabes (ceci fait référence à l’histoire officielle que nous discuterons dans un autre article en référence à l’ouvrage d’Ignacio Olagué, Les arabes n’ont jamais envahi l’Espagne, et à celui de Sérafin Fanjul, El Andalus, l’invention d’un mythe) se lancent à la conquête de l’Afrique du Nord soumise au début du VIIIème siècle. Malgré le triomphe rapide des troupes islamiques et du fait des révoltes berbères, la région se trouve fractionnée en royaumes indépendants. Cette division, si elle exacerbe la concurrence, n’empêche pas le commerce et, à travers le Sahara, les caravanes de chameaux se rendent au Soudan Occidental pour y chercher l’or (mines de Bambouk etc…), les peaux, l’ivoire, et surtout les esclaves. En échange elles transportent du sel, des chevaux, du blé, des vêtements…
 

24e30c3967605dfb34c380c3203b966b.jpg

Il existait essentiellement trois pistes : une traversant la Mauritanie, une autre en direction de la bouche du fleuve Niger et une troisième vers le Tchad. Ce sont ces activités commerciales qui vont précipiter la formation des royaumes noirs du Soudan au VIIIème et IXème siècles. Ce furent le Tékrour, le Ghana, les royaumes Hausa, le Kanem. La différenciation sociale de ces royaumes est globalement la même que celles des royaumes européens de l’époque : aristocratie, couche commerçante (bourgeoise) très réduite, paysannerie et une classe service.
 
D’autres royaumes apparurent par la suite au Bénin au VIIème siècle sur la Volta au XIIIème siècle…Sur la côte Est également, le trafic des commerçants arabes, sur la mer rouge, impulsa la création d’états et de principautés ainsi que des cités portuaires organisées en Sultanats (il y a persistance d’un royaume chrétien, le royaume d’Axoum au Tigré). Ce sont les royaumes d’Ifar (sur le plateau de Hanar) et les cités de Mombassa, Zanzibar, Kiloa etc…
 

SEM_Monuments-documents_visuel_050619.jpg

L’or, l’ivoire, la cire, les peaux mais également les esclaves font l’objet de relations commerciales intenses impliquant également des marchands chinois, indonésiens et indiens. Ce sont des relations commerciales (et particulièrement du fait de la traite) qui vont déterminer, nécessité oblige, des structures sociales monarchiques essentiellement dans les régions côtières. Ce sont en effet, là comme ailleurs, les nécessités du commerce qui provoquent l’urbanisation et la hiérarchisation (et segmentation) sociale très marquée qui apparaît.
 
En 1440 la « découverte » de l’Afrique par les portugais va ouvrir une phase nouvelle. Le but de cette conquête est de s’approprier le commerce de l’or soudanais et d’affaiblir les royaumes arabes…et la République de Venise qui monopolisaient le commerce via la Mer Rouge et la Méditerranée. L’implantation portugaise reste essentiellement côtière mais provoque des bouleversements politiques et sociaux. Des royaumes apparaissent et d’autres s’affaissent.
 
A Madagascar la structure classique est chamboulée par des alliances donnant naissance à des monarchies minuscules, les sultanats arabes côtiers sont détruits ou soumis, le royaume du Congo étendu et son roi Alfonso Ier converti. En diverses régions, telles justement que le Congo, la traite est introduite ou systématisée (la main d’œuvre noire était par exemple utilisée pour la culture de la canne à sucre à Madère). Ce sont les débuts de la traite extérieure ; en effet si l’Afrique connaissait l’esclavage, il sanctionnait surtout la défaite à la guerre (et les esclaves étaient bien vite intégrés dans la communauté des vainqueurs), la traite « extérieure » étant limitée aux pays arabes.
 

Ranavalona.jpg

Madagascar: la Reine Ranavalona III.

Les bouleversements sociaux et politiques introduits par les flux commerciaux sont importants mais peu étendus dans l’espace. Ils provoquent l’apparition de structures étatiques, monarchies, principautés et empires (tel l’empire Songl du Niger) qui vont se renforcer ou disparaître au gré des conflits d’intérêts des classes dominantes et des alliances passées avec les colonisateurs. Ils sont le prétexte à l’apparition de hiérarchies sociales sur un modèle « plus tyrannique que féodal ». Ils induisent également une redistribution des cartes entre les royaumes européens et arabes et leurs prébendiers locaux. Ils provoquent également des mouvements de populations fuyant les razzias d’esclaves ou désireuses d’échapper aux tutelles étatiques. Il persiste toutefois, à l’intérieur des terres essentiellement, des populations peu touchées par ces bouleversements, si ce n’est à l’occasion d’incursions ponctuelles et d’expéditions isolées. Celles-ci conservent des structures sociales qui seront parfois peu modifiées (parfois aussi le seront du seul fait de contradictions internes). De là provient cette diversité (l’Europe de l’Ouest, malgré sa superficie réduite et donc la difficulté à faire coexister des organisations sociales différentes, connût également à l’échelle réduite, ce phénomène dans les siècles qui suivirent la chute de l’empire romain) d’organisations sociales qui peut dérouter : coexistence de royaumes, de chefferies, d’empires, d’organisations classiques donnant lieu à des conflits épisodiques confrontant de fait des ethnies différentes, dont les structures sociales sont opposées.
 

ETqPjnYXkAElcTH.jpg

Au XVIIème-XVIIIème siècles la décadence portugaise est de plus en plus prononcée. Le Portugal est d’ailleurs annexé par l’Espagne et la dislocation de la main mise lusitanienne livre l’Afrique à la curée. Les hollandais conquièrent la plupart des possessions portugaises, la France et l’Angleterre se lancent dans la bataille. Chaque état européen s’organise en compagnie de commerce qui porte essentiellement sur le bois d’ébène mais aussi sur l’ivoire, l’or, les épices…A partir du XVIIIème siècle les besoins des Antilles et des Amériques en main-d’œuvre vont croissants (surtout pour le tabac et la canne à sucre, mais également pour les mines) et le chiffre de 85 000 esclaves par an enlevés d’Afrique sera atteint vers 1780 (du XVème au XIXème siècles ce sont 15 à 40 millions de noirs, selon les estimations, qui aurait été arrachés à l’Afrique). Les royaumes africains vont alors s’organiser en fonction de ce commerce sur un mode totalitaire et militaire : Confédération des Achantis en Côte de l’Or, royaume de Dahomey, royaume du Bénin et Congo….Le but essentiel de l’organisation sociale est la traite…ou la résistance à la pénétration étrangère européenne (Cf : note en fin de chapitre). Il y a une réduction progressive de l’administration des territoires contrôlés qui sont surtout l’objet des razzias périodiques, et la naissance de petits potentats locaux dont la raison d’être est de gérer le cheptel humain à leur profit et pour celui des européens.
 
La traite sera abolie au début du XIXème siècle (Traité de Vienne en 1815) officiellement, mais subsistera encore près d’un demi-siècle.
 
A partir de 1850 la dualité intérieur-extérieur va tendre à être dépassée : L’Afrique est partagée puis colonisée, l’intérieur va être bouleversé, ses sociétés et leurs économies démantelées. Jusqu’en 1880 une certaine réticence se fait sentir quant à la nécessité de la colonisation. Le capitalisme européen doute de l’intérêt commercial de l’Afrique et se méfie de sa réputation (sanitaire entre autres choses). Il est vrai que les marchés européens ne sont pas encore parvenus à saturation et ce sont tout au plus les ressources en matières premières que l’Europe convoite.
 

Nachtigal-artisan-de-l-empire-colonial-allemand_ng_image_full.jpg

Nachtigal.

C’est la grande période de l’exploration intérieure, de Savorgnan de Brazza (Gabon), de Burton et Speke (Tanganika), de Nachtigal (Tibesti) et de Stanley retrouvant Livingstone. C’est la France (le dernier obstacle est levé par la découverte de la Quinine par Joseph Pelletier et Joseph Caventou (1820), et de son caractère préventif par le Docteur Baikie en 1854…ce qui nous renvoie au présent « épidémique ») qui la première va créer une véritable colonie nommant Faidherbe gouverneur du Sénégal, vérifiant et organisant les comptoirs, soumettant les roitelets africains. L’Angleterre suivra son « exemple » en s’assurant le contrôle de la Gambie, de la Sierra-Leone, de la Côte de l’Or….Le processus était amorcé.
 
La crise comme toujours, eut raison de toutes les hésitations. Défendant la politique colonialiste à la chambre des députés, Jules Ferry dira en 1885 : « Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché ».
 
Désormais la route est libre pour la systématisation des conquêtes militaires et l’établissement direct du pouvoir colonial. Les justifications idéologiques que nous avons évoquées dans un chapitre précédent peuvent fonctionner. De surcroît, inversant impudiquement les rôles, l’Europe élabore toute une série de représentations contradictoires de l’Afrique : d’un côté les pouvoirs politiques indigènes qualifiés de tyranniques, arbitraires, esclavagistes…De l’autre des populations naïves et bonnes, hospitalières n’attendant que d’être délivrées de ces pesantes tutelles et conduites vers la lumière : la variante XIXème du bon sauvage ! (Ceci permettait à bon compte de masquer cette réalité : les ci-devant états tyranniques étaient les produits directs du commerce (et particulièrement de la traite) tel qu’il était pratiqué).
 

4ee5337_857088142-Berlin_Conference_1884_02.jpg

1884-1885: le Congrès de Berlin.

Sous l’impulsion du roi des marchands et des Belges, Léopold II, se tient de novembre 1884 à février 1885, la conférence de Berlin. Cette conférence qui doit créer un consensus et définir les règles de partage de l’Afrique vise à réduire les frictions entre états européens. A cette occasion, on mesure le chemin idéologique parcouru par les capitalistes et leurs hommes d’état depuis les déclarations de Disraeli (leader conservateur anglais) en 1852 : « Ces sacrées colonies seront toutes indépendantes dans quelques années et sont une meule attachée à notre cou » ou de Bismarck en 1871 « Nous autres, allemands n’avons pas besoin de colonies »…Et la nécessité d’une mise en valeur des positions acquises prônée par la dite conférence. Il est vrai qu’en sus de la crise mais en relation étroite avec celle-ci, la colonisation apparaît comme le « meilleur dérivatif au danger social-démocrate » (Prince de Hohenlok 1882) car « Si on veut éviter une guerre civile, il faut devenir impérialiste » Cecil Rhodes).
 
C’est de cette époque que date pour l’essentiel le tracé aberrant des frontières (même si bien entendu, l’existence des frontières est en soi aberrante du fait de la nature de l’impérialisme évoqué) visant à éviter (sic !) les rivalités impérialistes. En 1919 le partage de l’empire colonial allemand aboutit au tracé définitif des frontières en Afrique.
 
Ce découpage « arbitraire » sera déterminant dans la production de ce que l’on appellera par la suite « les conflits tribaux ». En fait les sociétés soumises à la colonisation ont toujours été engagées les unes par rapport aux autres dans les stratégies que ne dissolvaient pas d’un coup la présence coloniale. Leurs dynamiques intrinsèques et leurs finalités ont de ce fait été modifiés par le passé, ces contradictions et ces conflits restent actifs et contribuent à peser sur ces contradictions du présent. Ces antagonismes vont en quelque sorte être consacrés et légitimés administrativement et politiquement, ils vont être intégrés aux stratégies de domination des colonisateurs, ils vont être confinés, et donc décuplés, dans des limites géographiques déterminées (Alors que l’Afrique comme l’Europe, après la désagrégation de l’empire romain, est le continent de la mobilité).
 

img-1-small580.jpg

En somme aux rivalités d’intérêts nées de l’histoire vont s’ajouter les rivalités d’intérêts nées de la colonisation européenne. Un seul exemple suffira à illustrer cela, celui du Tchad. Les arabes musulmans du nord avaient pour habitude d’utiliser le sud animiste comme vivier d’esclaves, les royaumes arabes entretenant en outre des rapports de domination avec ces régions. Le colonisateur français formera et s’appuiera donc sur des cadres sudistes christianisés (à l’exemple de Tombalbaye) et revanchards, redoublant ainsi le conflit interne aux populations tchadiennes tout en minorant les risques (du moins l’espérait-il) d’une révolte anticolonialiste susceptible de remettre en cause sa domination….C’est là un cas de figure simple mais d’une manière générale les antagonismes sont plus divers. Ainsi dans cet exemple il y a conflit (ou plutôt méfiance et parfois hostilité, due à des conflits anciens pérennisés par la tradition orale et survivant dans l’inconscient collectif ; ce qui constitue un terrain propice pour une réactivation « moderne » intégrant par ses références un passé mythologisé) entre les populations du sud (Sara, Sao, Kotoko, Peuls…), situation que l’on retrouve entre les populations du nord (du Kanem, du Bornou, du Ouaddaï) ; conflits qui s’expliquent par le rapport de domination nord-sud mentionné ci-dessus et le peu d’alliances qu’il impliquait mais aussi par les guerres, querelles dynastiques etc…entre les différents royaumes qui se sont succédés ou affrontés dans ces régions. Le passé et le présent s’intriquent pour expliquer la situation actuelle, les stratégies des uns et des autres et les renversements d’alliance entre les multiples fractions tchadiennes. Rappelons également l’exemple déjà cité (et simplifié) de l’antagonisme entre Tutsis et Hutus du Burundi que l’histoire nous permet d’apprécier en termes de rivalités sociales.
 
Resituer historiquement c’est retrouver une rationalité historique et donc sociale à ce que l’on veut nous faire avaler comme pur archaïsme ou pure irrationalité en rapport avec le « mystère africain » (l’âme africaine c’est le même coup, tordu, que l’âme russe : une mystification).
 
Si nous insistons sur les racines de ces antagonismes, nous pensons cependant qu’il est nécessaire de tempérer leur importance, à savoir les reconnaître comme un facteur parmi d’autres, une des contradictions et non la contradiction…D’ailleurs en Europe, nul ne songerait, toute proportion gardée, à réduire la vie à des conflits : fonctionnaires-autres salariés (en effet certaines ethnies sont « spécialisées » : Les Peuls sont éleveurs), bretons-parisiens (avec toutes les variantes que l’on peut imaginer) ou immigrés-français (sinon à des fins mystificatrices).
 

carte_PEULS_en_Afrique.jpg

Il serait donc erroné d’imaginer une haine absolue et généralisée entre ethnies. D’autant que depuis des siècles les migrations (et par voie de conséquence, les brassages) sont monnaies courantes en Afrique. Et si le colonialisme a joué des rivalités, il a aussi organisé le contact obligé entre ethnies. Le travail forcé, esclavage assoupli, n’est supprimé qu’en 1946 ; aussi voyons-nous avant cette date d’importants et réguliers mouvements migratoires. Si l’on se limite à l’ouest africain de la fin du XIXème siècle à 1920-1930, c’est le Gold Coast britannique (le Ghana actuel) qui est le principal bénéficiaire de ces flux. Ceci en raison du développement de l’agriculture dans les forêts ghanéennes, notamment la culture du cacao dont ce territoire sera en 1911-1912, le principal producteur avec 400 000 tonnes exportées. Samir Amin a calculé qu’en 1920 le littoral ghanéen compte 2,1 millions de personnes contre 800 000 au Sénégal et 1 million en Côte d’Ivoire. De 1920-1930 à nos jours, c’est au tour des colonies de l’A.O.F de connaître un développement agricole et forestier important : arachide (Séné-Gambie), cacao (Cote d’Ivoire), café (Cote d’ivoire), palmier à huile (Bénin)….
 
C’est la main d’œuvre voltaïque (principalement Messi) qui est déportée. Après 1946, le travail forcé supprimé, c’est pour éviter une pénurie de main d’œuvre que les employeurs créent le SIAMO (syndicat interprofessionnel pour l’acheminement gratuit de la main d’œuvre) qui recrutera en pays Messi et Senonfo…De telles migrations s’observent également en Afrique Australe où l’Afrique du Sud a recruté jusqu’à 80 % des prolétaires des mines dans les pays voisins (Botswana, Lesotha, Swaziland, Mozambique…) et ce depuis la fin du XIXème siècle. Il s’agissait d’une main d’œuvre moins qualifiée, moins revendicatrice (et pour partie temporaire), d’autre part cette diversité ethnique et les antagonismes anciens (cf : note en fin de chapitre) existant entre elles réduisaient les risques de conflits sociaux. Depuis 1972-73 la tendance à l’homogénéisation de ces prolétaires, mais aussi les guerres locales et la mécanisation ont amené un infléchissement de cette tendance.
 
La crise qui sévit aussi en Afrique conduit également les gouvernements africains à adopter des politiques, préconisées ou pratiquées en Europe, ségrégationnistes et d’expulsion des étrangers. Les rivalités ethniques (ou comme nous allons le voir, confessionnelles) prétextes commodes à de telles pratiques sont utilisées ou suscitées (ravivées). Ainsi le Nigéria récemment, le Gabon en 1978, mais aussi la Côte d’Ivoire et le Ghana ont expulsé des prolétaires qui, depuis des décennies le plus souvent, étaient installés à demeure ou séjournaient périodiquement. Ce sont les pays à forte rente agricole (Ghana et Côte d’Ivoire..), minière ou pétrolière (Gabon, Nigéria…) qui ont vécu ces phénomènes.
 

ARMEE TCHADIENNE III_3.jpg

Aux rivalités ethniques si souvent invoquées s’ajoutent les rivalités confessionnelles qui « marchent très fort » dans l’opinion depuis l’instauration d’une République Islamique à Téhéran et l’amplification du fondamentalisme lui aussi islamique. Les progrès de l’Islam en Afrique sont constants. Le phénomène islamique comme se plaisent à l’appeler les médias n’est pourtant pas récent. Nous avons vu que la pénétration de cette religion au Sud du sahel s’est amorcée voici plusieurs siècles, en revanche elle connaît ces dernières décennies une extension rapide. Ses adeptes sud-sahariens sont aujourd’hui au nombre de 120 millions et le succès de Mahomet doit beaucoup aux colonisateurs.
 
Durant la période précoloniale, les populations islamisées et surtout les élites des états existants ont opposé une résistance farouche. La soumission obtenue, ces élites perdirent de fait (et se virent retirer) tout pouvoir politique au profit, d’abord de l’appareil colonial européen, puis de nouvelles élites « aux ordres » recrutées dans les populations christianisées et formées le plus souvent par les « bons pères » (ou en Occident). Bon nombre des membres des couches dirigeantes des états néo-coloniaux étaient dans un premier temps chrétiens et issus du moule européen. Les appartenances religieuses ont souvent recoupé les appartenances ethniques et n’ont pas manqué de nourrir les antagonismes. Les velléités d’indépendance qui se sont faites jour dans différents états peuvent parfois s’analyser à la lumière des mouvements religieux.
 

armee-1024x705.jpg

L’ordre colonial, s’il a écarté du pouvoir les musulmans, a utilisé les circuits commerciaux qu’ils avaient créés. Développant des réseaux commerciaux gérés par ceux-ci, il a favorisé l’extension de leur religion et son implantation en différentes régions. Handicapés par leurs refus de l’école occidentale et distancés dans l’accès aux leviers de commandes politiques par des adeptes d’autres confessions, les musulmans détenaient un certain pouvoir économique. L’inféodation des élites occidentalisées aux anciens colonisateurs, le caractère « compradore » de leur gestion a fait des élites musulmans des candidats aux pouvoirs perçues plus nationalistes (et nationales). D’autant que les pays arabes ayant vocation d’impérialismes locaux (continentaux), Arabie Saoudite, Libye, mais aussi Egypte, assortissent leurs aides économiques (vécues bien souvent comme des aides désintéressées, ce qui masque en partie la caractère impérialiste ce ces états) de mesures culturelles (également en faveur de la langue arabe et de la religion), mosquées, centres culturels, universités islamiques, financements de programmes de radio, attribution de milliers de bourses à des étudiants africains qui de plus en plus sont accueillis dans les universités arabes. De fait l’islam s’impose de plus en plus comme ciment de couches sociales et de camarillas candidates au pouvoir. Ce ciment idéologique est perçu comme une vision du monde moderne et dynamique à l’image des pays où l’encadrement islamique déjà au pouvoir (Niger, mali, Nigéria) se montre ouvert sur l’extérieur, entreprenant et soucieux de « développement économique ». C’est la fonction intégratrice de l’Islam au capitalisme.
 
Pour autant nous n’avons pas fait le tour du « problème islamique » car cette religion fonctionne aussi comme levain de révoltes sociales millénaristes.
 

bandits-640x360.jpg

En effet, à contrario de ce qui est écrit ci-dessus (et ceci pour les mêmes raisons historiques mais en fonction des conditions locales spécifiques), dans certaines régions et auprès de couches populaires, les valeurs islamiques définissent un secteur de repli pour des populations exploitées et laissées pour compte. C’est le cas au Nigéria (exemple rêvé des deux fonctions de l’Islam) pour la « secte » (c’est ainsi que l’appelle péjorativement la presse) de Maitatsine, le « nouveau prophète », qui en décembre 1980 à Kano avait déclenché une première guerre sainte soulevant des milliers de paysans pauvres et d’étrangers immigrés clandestins. Cette « Jihad » avait pour but d’en découdre avec les nouveaux riches du pays, d’exterminer les corrompus…Elle s’est soldée par plus de 7 000 morts dus à l’intervention de l’armée. En 1984 à Yola, toujours au Nigéria, une nouvelle flambée de révoltes liées à la même secte a fait près de 1 000 morts, l’armée ayant bombardé les insurgés. Cette secte, mais on devrait plus justement dire ce mouvement millénariste (et pour les mêmes raisons historiques mais en fonction des conditions locales spécifiques), s’étend malgré une répression impitoyable dans tous les états du Nord et du Nord-est du Nigéria mais aussi au Cameroun, au Tchad et au Niger, et il ne s’agit pas là d’un phénomène isolé.
 
Nous avons essayé de comprendre historiquement et socialement les antagonismes ethniques et/ou religieux qui participent de la réalité africaine. Les éléments d’analyse avancés n’ont pas nécessairement de portée universelle ou continentale, ce qui est vrai dans tel pays ne l’est pas, ou en partie seulement dans tel autre.
 
Nonobstant on peut tirer quelques leçons de ce qui précède.
 
Les antagonismes entre ethnies préexistaient à la colonisation européenne et s’expliquent comme s’expliquent les conflits européens entre ennemis héréditaires anglais et français, français et allemands …c’est-à-dire économiquement, politiquement et donc socialement.
 
Les colonisateurs ont utilisés à des fins de gestion, d’administration et de pacification sociale (c’est-à-dire par une manipulation aliénante et mystificatrice) les situations qu’ils rencontraient et qui aussi parfois leur échappaient, rien n’étant complètement mécanique.
 
L’ère post-coloniale que nous vivons est l’héritière du passé colonial et pré-colonial, et la crise du mode de production capitaliste est comme partout réfractée en Afrique par les dispositions locales des rapports sociaux. Le « grand remplacement » est une suite et une forme de l’uniformisation de la planète.
 

EC6-C2BXkAEoUhU.jpg

NOTE
 
Les Zoulous condensent l’essentiel de certains peuples africains….
Zoulou a d’abord été le nom d’un chef, le deuxième d’une généalogie dont les commencements sont obscurs. Au début du XIXème siècle ce nom devient celui d’un peuple dont la présence au Natal est attestée dès les premiers récits de voyageurs. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment les historiens sud-africains, ce peuple dont le véritable nom est Ngunis (appartenant au groupe linguistique Danton) s’est établi dans le sud de l’Afrique avant l’arrivée des Boers au Cap en 1652 (d’après la traduction orale, son établissement daterait du XIIIème siècle) comme le disent les marins du Sao Bento naufragés au large du Natal en avril 1554 : « Le pays était densément peuplé et pourvu en bétail ». Les mêmes naufragés entrant en contact avec les Ngunis s’étonnent du refus de ceux-ci à participer à la traite négrière ; « Il serait impossible d’acheter le moindre esclave chez eux, car ils n’accepteraient pour rien au monde de se séparer de leurs enfants ou de n’importe quel parent : les liens de l’amour qu’ils se portent sont d’une force tout à fait remarquable » rapporte le capitaine S. Van Der Stell en 1688. Ceci explique sans doute la migration des Ngunis vers le sud fuyant la traite et peut être la structuration étatique qu’elle impliquait.
 

Nguni-Cattle-Zulu-Names-Joe-Marais-painting-crop.jpg

Taureau élevé chez les Ngunis.

Les Ngunis rejettent également toute forme de commerce et se bornent à échanger dans un rayon restreint des biens d’usage. D’autres européens décrivent ainsi les traditions d’accueil de ce peuple : « On n’a nul besoin, lorsqu’on se déplace, de s’inquiéter de ce qu’on va manger ou boire, car ils entretiennent dans chaque village une maison d’accueil pour les voyageurs, où ceux-ci ne sont pas seulement logés mais aussi nourris ». Les Ngunis sont un peuple d’éleveurs, l’élevage organisant la vie sociale.
C’est la possession d’un grand nombre de bovins qui consacre le lien social. La possession est lignagère et classique. La structure politique est très large, l’organisation sociale est constituée de petits villages groupant chacun un clan, l’unité villageoise compte de 500 à 4 000 personnes, quelques chefferies se sont constituées regroupant chacune quelques clans. En somme il s’agit d’une illustration de la thèse de Clastres : Une société contre l’Etat ! (Etant entendu que l’organisation sociale et l’idéologie qui la formule visent à pérenniser l’état des choses existant).
 
Toutefois, à la fin du XVIIIème siècle de graves conflits internes commencent à agiter la société Ngunis, produits par une crise dont la raison reste indéterminée. Il semble que se soient conjugué une croissance démographique entraînant une pression sur la terre et les migrations conquérantes des colons hollandais, limitant les ressources foncières des Ngunis.
 
Peur et nécessité vont favoriser l’émergence d’une nouvelle formation sociale : un état militaire. Une organisation très hiérarchisée et pyramidale est mise sur pied, les anciennes structures sont détruites (clans, coutumes, rites…interdictions des palabres).
 

guerrier-africain-de-zoulou-6035588.jpg

Cette structure de résistance à la pénétration coloniale vaudra quelques sujets passagers à Chaka, roi des Zoulous, qui sera finalement abattu par les siens et la nation Zoulou vaincue par les anglo-boers.
 
Il est important de mentionner que s’érigeant en état, la nation Zoulou devient à son tour conquérante et soumit les peuples alentours (Sotho, Swazi, Matabelé..) ou les expulsa de leurs territoires. Ceux-ci, mis en branle par cette formidable poussée, vont à leur tour ravager puis coloniser les territoires des états actuels du Lesotho, Botswana, Mozambique, Malawi, Swaziland….Les rivalités ethniques dans la région doivent beaucoup à cette période qualifiée de « Mfecane » (que l’on peut traduire par mouvements tumultueux de population) par les africains et que la mythologie coloniale consacra (récits d’atrocités etc…).
 
Confronté au colonialisme, un peuple sans état se dote de structures étatiques fondées sur l’émergence d’un sentiment national et devient à son tour conquérant. C’est la leçon essentielle que l’on peut tirer de cette histoire. Une leçon secondaire mais significative, c’est la comparaison établie par certains entre Chaka et Hitler : les adeptes de la démonologie historique ne pouvaient manquer de saisir l’occasion d’une nouvelle réduction et d’un nouveau travestissement de l’histoire.
 
Daniel Cosculluela.

dimanche, 28 février 2021

Urga. Le pays de Ungern

46566_900.jpg

Urga. Le pays de Ungern

Par Stanislav Khatuntsev

Ex : https://centroevolianogranada.blogspot.com

Traduction vers l’espagnol de Juan Gabriel Caro Rivera

Le baron blanc qui a accordé l'indépendance à la Mongolie

Dans la steppe montagneuse de Mongolie, le vent souffle de façon incontrôlable d'un côté à l'autre, ne laissant que de l'herbe à la surface du sol. Le sifflement et le hurlement des éléments provoquent une horreur à la fois archaïque et mystique. Et au milieu des hurlements du vent, on entend le hennissement d'un cheval qui brise la monotonie de ce paysage abrupt et sauvage. Au-delà de l'horizon, au sommet d'une haute colline rocheuse, sur laquelle les nuages passent fantastiquement et rapidement, apparaît la figure d'un cavalier portant une robe mongole dorée. Le cheval, comme s'il s'agissait d'une énorme tour sombre, se cabre et se cabre, coupant l'atmosphère avec ses yeux fous. Son cavalier l'apprivoise avec une main de fer. Il s'agit du baron Ungern.

Il y a exactement 100 ans, une série d'événements importants se sont produits qui sont associés à son nom.

Le lieutenant général Roman Fedorovitch von Ungern-Sternberg est sans aucun doute une figure légendaire. Il était l'un des dirigeants du mouvement Transbaïkalien Blanc, étant le second à commander ce système qui avait été créé par l'ataman Semyonov, à qui l'amiral Koltchak, en tant que souverain suprême de la Russie, avait transféré tous les pouvoirs militaires et civils des territoires qui se trouvaient dans "l'Extrême-Orient russe".

Roman Fedorovitch était un ami de Semyonov pendant la Première Guerre mondiale et les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. Tous deux se sont battus ensemble. Au cours de l'été 1917, Semyonov, qui avait les pouvoirs du gouvernement provisoire, retourna dans sa patrie en Transbaïkalie. Il a appelé Ungern à venir dans sa patrie et à y rester avec lui. C'est là qu'ils ont commencé à lutter ensemble contre les bolcheviks. Lorsque Semyonov prit Chita en août 1918, le baron de la division de cavalerie asiatique établit plus tard sa base d'opérations à Dauria, où il contrôlera le trafic de l'East China Railway.

d455322f206d4d43e49fc71cbdd3644a.jpg

C'est là que ce général blanc a commencé à concocter des plans de proportions véritablement planétaires: il souhaitait ressusciter dans tout l'Ancien Monde les monarchies qui étaient tombées, en restaurant les dynasties renversées de Chine (les Qing) et de Russie (les Romanov). Le territoire de Khalkha, également connu sous le nom de ‘’Mongolie extérieure’’, sera la première étape de la réalisation de ses plans. En août 1920, Ungern, avec son armée de "smachus" (cosaques), arrive en Mongolie fin octobre et prend d'assaut sa capitale Urga.

À partir de l'automne 1919, la Khalkha est occupée par les "gamins", soldats de l'Armée républicaine de la Chine révolutionnaire, qui volent et oppriment les Mongols, perpétrant toutes sortes d'injustices et de violences contre la population, afin de venger le fait que, quelques années auparavant, les Mongols avaient osé se libérer de la domination chinoise. Urga était la base et le quartier général de ces envahisseurs, qui disposaient d'une force militaire assez importante et bien équipée selon les normes locales. Les troupes d’Ungern étaient 10 à 12 fois moins nombreuses que les troupes chinoises, tandis que les fils de l'Empire Céleste étaient largement inférieurs en nombre de canons. Il n'est donc pas surprenant que les deux assauts désespérés que le baron a lancés contre Urga aient échoué.

dbn4ima-69592705-bb6b-4adc-b0fe-799c8374c267.jpg

Finalement, Ungern a retiré ses troupes de l'autre côté du fleuve Kerulen, qui était le centre de la résistance contre les envahisseurs chinois et où l'empire de Gengis Khan a émergé. De nombreux Mongols, mécontents de la domination chinoise sur leur pays, y affluent de partout.

La Division de Cavalerie Asiatique a rapidement récupéré les troupes qu'elle avait perdues, tandis que son chef, qui comprenait parfaitement l'ennemi, menait une guerre psychologique efficace contre la garnison des "gamins". Après quelques mois, les Chinois superstitieux, qui se sont retrouvés dans un pays très différent de leur patrie, laquelle est pleine de riz et de soie, attendaient que le terrible châtiment des dieux puissants qui protégeaient le "Bouddha vivant", le grand prêtre d'Urga et souverain de Mongolie, Bogdo-Gegen, leur tombe dessus à tout moment. Chaque nuit, ils regardaient avec crainte les gigantesques feux de joie allumés par les habitants et les soldats d’Ungern au sommet de la montagne sacrée Bogdo-Khan-ul, au sud de la ville. Les terribles rumeurs propagées par les agents du baron privent les "gamins" de tout espoir de victoire.

1514878942_tumblr_mu0ddymFpi1sqztn9o1_500.jpg

Peu avant la nouvelle attaque contre Urga, quelque chose d'absolument incroyable se produisit: dans la cour de la maison du gouverneur, Chen Yi, et en plein jour, un jour d'hiver, Ungern lui-même est apparu. Comment il a réussi à traverser la capitale ennemie sans se faire repérer est incompréhensible, surtout si l'on considère qu'elle était pleine de troupes, grouillante de patrouilles et entourée de toutes sortes de postes armés. Sur le chemin du retour, le baron a remarqué une sentinelle chinoise qui dormait devant la porte de la prison. Une telle violation de la discipline militaire l'exaspère au plus profond de son âme, et le général blanc réveille le soldat négligent à coups de poings, lui expliquant qu'il est impossible de dormir pendant la garde, car lui, Ungern, va le punir de ses propres mains. Après cela, le chef de la Division de Cavalerie Asiatique a calmement quitté la ville et s'est rendu à Bogdo-Khan-ul. Après la panique provoquée par sa fuite, les soldats n'ont pas pu organiser un escadron pour le poursuivre. L'incident a fini par être considéré comme un miracle : seules des forces surnaturelles auraient pu aider le baron dans son infiltration sur le territoire d'Urga et le faire sortir sain et sauf.

Baron+ungern+von+sternberg+compilation_2a33ff_7459395.jpg

Ce sont ces mêmes forces surnaturelles qui, selon les soldats chinois, ont aidé Ungern à kidnapper - en plein jour, devant toute la ville (au sens littéral du terme) et sous le nez de tout un bataillon de gardes - Bogdo-Gegen, qui était assigné à résidence. Cet événement démoralise même les commandants du corps expéditionnaire chinois : le général Guo Songling s'enfuit de la capitale à la tête d'une unité de gardes qui sont les mieux préparés au combat : c’était un corps de 3000 soldats d'élite de la cavalerie.

La supériorité numérique des Chinois sur la Division de Cavalerie Asiatique diminue, mais elle reste assez importante, étant de cinq à huit fois supérieure au nombre de soldats alignés par Ungern. En revanche, les soldats d’Ungern possédaient 5 à 6 fois plus d'artillerie et de mitrailleuses que les Chinois.

Cela n'a pas empêché le baron de poursuivre une opération bien planifiée qui allait mener au succès de son corps expéditionnaire. Au petit matin du 2 février 1921, un assaut frontal est lancé, auquel les Chinois résistent farouchement. Le lendemain, les combats ont cessé, puis l'assaut a repris et les "gamins" ont fui dans la terreur. La capitale de la Mongolie extérieure a été libérée le 4 février, et Ungern a remporté d'énormes trophées, dont de grandes quantités d'or et d'argent raflées dans les entrepôts de la banque d'Urga.

La guerre contre les Chinois n'était cependant pas terminée et toute une série de batailles acharnées s'ensuivit contre le corps expéditionnaire des Gamins, dont les effectifs étaient encore plusieurs fois supérieurs à ceux de la division de cavalerie asiatique. Mais à la fin, ils furent pratiquement détruits. Peu d'entre eux retournèrent en Chine, et les troupes d’Ungern gagnèrent à nouveau un important butin de guerre, dont plusieurs milliers de prisonniers.

tumblr_p2rlhd7atc1v1qqh8o1_1280.jpg

Le 22 février 1921, une cérémonie solennelle a lieu à Urga : Bogdo-Gegen VIII monte à nouveau sur le trône du Grand Khan de Mongolie. La monarchie est à nouveau rétablie et les Mongols accordent à Ungern toutes sortes d'honneurs et de privilèges. Il a reçu le surnom de Tsagan (c'est-à-dire Blanc) Burkhan, ou "Dieu de la guerre", étant considéré comme l'incarnation de Mahakala-Idam, une divinité lamaïste à six bras qui punissait cruellement les ennemis de la "foi jaune". Désormais, le nom du baron inspirait à ses ennemis une peur superstitieuse. Sous ses bannières étaient réunis tous les représentants de plus d'une douzaine de peuples d'Asie et d'Europe : Russes, Autrichiens, Français, Bachkirs, Chinois, Japonais, Tibétains, Coréens et Mandchous. Il y eut même... un Noir qui servit dans la division de cavalerie asiatique. Il s'agissait d'une petite Internationale blanche qui, sous la bannière de diverses religions traditionnelles - christianisme, bouddhisme et islam - s'opposait à l'athée Internationale rouge.

Fin mai, Ungern a lancé sa dernière campagne contre la Russie soviétique. Il espérait provoquer des soulèvements anti-bolcheviques dans l'Altaï et le Yenisei supérieur, dans la province d'Irkoutsk, en Transbaïkalie. Mais le peuple n'avait aucune envie de se confronter au nouveau gouvernement qui avait remplacé un système prédateur d'appropriation des excédents par une série d'impôts en nature relativement supportables. La lutte dans la région du Baïkal s'est avérée vaine et le baron a fini par se replier en Mongolie. C'est sur le fleuve Egiin-Gol, poursuivi par les "Rouges" et divisé en deux brigades, que la mutinerie a éclaté dans la Division de Cavalerie Asiatique. Von Ungern-Sternberg perdit le contrôle de ses troupes et fut arrêté par les officiers d'une division mongole qu'il s'attendait à ce qu’elle lui restât fidèle. La cavalerie asiatique s'est mise en route vers l'est, en direction de la Mandchourie, et le 15 septembre, le baron a été abattu dans la ville de Novonikolaïvsk, qui était la capitale de la "Sibérie rouge".

imagesRFUS.jpg

L'épopée d’Ungern à Urga et en Mongolie a eu un impact significatif sur l'histoire de l'Asie intérieure. Sans lui, la Khalkha serait resté sous le contrôle du gouvernement de Pékin. Les autorités de la Russie soviétique ne voulaient pas entrer en conflit avec son voisin du sud et si le baron n'avait pas éliminé les "gamins", les bolcheviks n'auraient pas envahi la région et la Mongolie extérieure n'aurait pas quitté la sphère d'influence chinoise, ce qui est arrivé à la Mongolie intérieure, à l'Ordos, etc. C'est donc grâce à la guerre menée par Ungern que la Mongolie s'est détachée de l'orbite de Pékin et est entrée dans celle de Moscou.

Il est intéressant de noter que, pour la même raison ("l'aventure de Ungern"), la Chine a fini par perdre la région d'Uryankhai, la future Tuva, qui, en 1914, est passée du statut de partie de l'Empire céleste à celui de protectorat de l'Empire russe, et a fait partie de l'URSS jusqu’en 1944. Comme chacun sait, c'est à Tuva (dans la ville de Chadan) que l'actuel ministre de la défense de la Fédération de Russie, Sergei Shoigu, est né.

D'ailleurs, l'actuelle République de Chine (l'île de Taïwan) considère toujours cette région autonome turque, qui fait partie de la Fédération de Russie, comme faisant partie du territoire d'État de la Chine.

Ajoutons à cela que dans l'actuelle république de Mongolie, beaucoup considèrent le général blanc comme un héros national qui a libéré le pays d'une puissance étrangère. En novembre 2015, le musée dédié à Ungern a été solennellement ouvert près d'Oulan-Bator avec l'aide directe de l'Institut d'histoire et d'archéologie de l'Académie des sciences de ce pays.

C'est, à bien des égards, un résultat paradoxal de la vie du monarchiste le plus fidèle et le plus convaincu du XXe siècle.

mardi, 23 février 2021

Le Hohenstaufen de génie: incompris, calomnié, combattu (1194-1250)

Frederick_II_and_eagle.jpg

Le Hohenstaufen de génie: incompris, calomnié, combattu (1194-1250)

Par Bernard Plouvier

Ex: https://metainfos.com

Fils de l’empereur Henri VI et de l’héritière de Sicile, Frédéric de l’illustre dynastie souabe des Hohenstaufen semble béni, sinon des dieux, du moins de la fortune… pour les amateurs de symbole, il est même baptisé, au début de 1195, dans la même cathédrale Saint Rufin d’Assise où Jean Bernardone l’avait été en 1182. Les deux hommes se rencontreront plus tard, en une époque où le second sera devenu François d’Assise.

Papa Imperator meurt en 1197 et l’orphelin est dépouillé, vivant en pauvre humilié, à Naples. Il y gagne une formation d’autodidacte polyglotte, étant curieux de tout. Pour des raisons politiques, son tuteur, le pape Innocent III, se souvient brusquement de lui en une époque où les candidats au trône de Germanie se bousculent et en 1211, Frédéric passe du statut d’orphelin quasi-miséreux à celui de roi désigné de Germanie.

Quatre ans de conciliabules se passent avant qu’il soit enfin sacré en 1215 en la ville de Charlemagne : Aix-la-Chapelle. À 19 ans, c’est un athlète de taille moyenne (disent les chroniqueurs, ce qui signifie qu’il ne doit sûrement pas dépasser 1,75 mètre).

istockphoto-155139983-612x612.jpg

Ces quatre dernières années, il est devenu lettré, féru de poésie, mais aussi d’arithmétique, d’astronomie (indissociable jusqu’au XVIIe siècle de l’astrologie : l’illustre Kepler et le triste sire Galilée seront engagés comme astrologues). Il devient un expert en fauconnerie. Il est surtout rompu à la pratique des armes et a très vite compris que, si un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un long procès même gagné, il en est de même en politique : on guerroie quand il est impossible de faire autrement, le mieux étant de négocier. C’est une découverte de génie… qui restera inexploitée, en Europe, pendant près d’un millénaire.

En 1215, il a promis de partir en croisade. Mais le cinquième épisode, débuté en 1218, lui paraît tellement mal engagé qu’il décide de n’y pas prendre part.  Certes en 1220, il renouvelle son vœu, alors que les croisés vont d’échec en échec.

En 1219, est arrivé en Terre Sainte, François d’Assise qui rêve, sinon de se faire martyriser, du moins de convertir du mahométan. En cet été de 1219, François discute avec le sultan kurde d’Égypte, neveu de saladin, le très intelligent Malik al-Kâmil, beaucoup moins fanatique que son oncle qui était un fervent adepte du Djihâd, dans sa variété sanglante.     

La rencontre de Bari entre François et l’empereur Frédéric date de l’année 1222, durant laquelle François est venu prêcher dans le royaume de Naples. Ces conversations de 1222, singulièrement celles qui ont trait à l’émir d’Égypte, ont alimenté les réflexions de Frédéric, au point de lui faire organiser sa très particulière sixième Croisade, la seule qui ait réussi depuis le triomphe de 1099.

Frederick-II-13th-century-Holy-Roman-Emperor-Museo-Provinciale-Campano-Capua-Italy.jpg

Frédéric II est peut-être cet humaniste tant vanté par les historiens, mais c’est un humaniste étonnamment moderne, très éloigné de ceux de la Grande Renaissance des XVe et XVIe siècles : il consomme énormément d’alcool et de femmes. Outre ses trois épouses, qui lui offriront sept enfants légitimes (dont trois meurent en bas âge, ce qui est la moyenne normale de l’époque), on lui connaît une douzaine de bâtards parvenus à l’âge adulte (et l’on doit supposer l’existence d’une douzaine d’enfants illégitimes morts prématurément).

C’est avant tout un homme très intelligent, pragmatique en matière de politique, de religion et d’administration. Il a compris qu’il valait mieux éblouir qu’effrayer. Il ramène la paix dans ses états par le faste des cérémonies et de ses constructions plutôt que par l’étalage de cruauté comme le font ses confrères rois, papes et empereurs… presque jusqu’à nos jours.

Lorsque les 20 000 mahométans de Sicile s’insurgent, au lieu de les faire exécuter, il les déporte dans les Pouilles où ils font souche. Ce germano-scandinave, qui ne croit pas plus au Christ qu’à Mahomet, est strictement dépourvu d’orgueil racial. On n’a jamais pu déterminer s’il était athée ou vaguement déiste. En tous cas, il réfute les interdits religieux et introduit l’enseignement de l’anatomie à l’Université de Salerne, y autorisant la pratique des dissections de cadavres, interdite aussi bien par le fanatisme mahométan que par le chrétien. Il s’entoure d’une garde berbère (« sarrasine ») et ne sera jamais trahi.   

Federico II di Svevia.jpg

Entre gens intelligents, il arrive que l’on s’entende. C’est ce qui va se passer entre Frédéric et Malik al Kâmil, dont François a longuement parlé à l’empereur. Roi de Germanie, de Sicile, Calabre, Naples et Pouilles, titulaire de la dignité impériale, Frédéric aimerait faire la paix avec les papes qui, après l’avoir excommunié en 1220, menacent de placer ses royaumes en interdit, ce qui reviendrait à déclencher une multitude d’insurrections chez ses sujets les plus fanatiquement superstitieux. Rien de tel, pour calmer l’ire des pontifes que de leur rendre l’accès à Jérusalem.

Quelques mois après la rencontre de François et de l’empereur, le roi dépossédé de Jérusalem Jean de Brienne propose à Frédéric, jeune veuf, la main d’isabelle, sa fille et unique héritière. Le mariage est célébré, à Brindisi, en novembre 1225, Frédéric exigeant d’être nommé «  administrateur du royaume » fantôme. En 1228, isabelle meurt à peine âgée de 17 ans ; Frédéric exerce ses prérogatives au nom de leur fils Conrad.

Au début de 1227, par ambassadeurs interposés, l’empereur et Malik al-Kâmil ont conclu une alliance, d’autant plus utile à l’émir du Caire qu’il lorgne le territoire de son frère l’émir de Damas. Ni l’un ni l’autre ne sont naïfs au point de croire aux billevesées sur l’œcuménisme religieux (le nom et l’adjectif sont d’ailleurs parfaitement incompatibles, tandis que foi et fanatisme sont des notions admirablement corrélées, quoiqu’en disent nos modernes hypocrites) ni en la notion d’un dieu unique, étant donnée la multiplicité des candidats au titre. Ils concluent un arrangement pour avoir la paix l’un et l’autre, de façon à mener à bien leurs projets.   

9u64m9gy3l5z.jpg

Les premiers détachements de Normands de Sicile et de chevaliers de Germanie débarquent en Acre en avril 1227, reprenant en ce printemps quelques places fortes de la côte libanaise (« syrienne », à l’époque). Le pape Honorius III avait menacé Frédéric d’une deuxième excommunication s’il ne partait pas diriger lui-même cette sixième Croisade avant la fin de l’année 1227. Or, en cette année, le pape meurt, remplacé par le neveu d’innocent III, ennemi de l’empereur. Les camps de croisés, en Italie, sont ravagés par une épidémie de choléra. Frédéric déclare vouloir remettre sa participation à la croisade pour l’année suivante. Grégoire IX attise l’agitation guelfe (germanophobe et bigote) en Lombardie et il excommunie l’empereur le 17 novembre.

Le 21 juillet 1228, Frédéric débarque chez son vassal infidèle, le roi de Chypre Hugues de Lusignan, et mâte les barons locaux, en août, par une démonstration de force, sans effusion de sang : c’est la méthode favorite de l’empereur.

Le 7 septembre, son armée débarque à Saint-Jean-d’Acre. Le bon Grégoire IX lance une offensive des troupes pontificales en Campanie et dans les Pouilles… de façon parfaitement ignoble, puisque depuis Urbain II, le pontife de la 1ère Croisade, la doctrine constante de l’Église est de considérer comme sacré le domaine d’un croisé. En outre, le pape interdit aux Templiers, aux Hospitaliers et aux Génois d’aider l’empereur dans sa Croisade. Frédéric s’en moque : il compte sur ses fidèles Chevaliers Teutoniques. Il dirige en novembre 1228 la prise de Jaffa, qui n’est pas suivie du massacre rituel de mahométans : il n’y a pas de légat pontifical pour l’exiger. C’est en cette ville qu’est signé, le 18 février 1229, le traité entre l’empereur et le sultan qui règne désormais sur la Syrie et sur l’Égypte.

51iQrOGCJaL._SX332_BO1,204,203,200_.jpgL’empereur reçoit pour dix ans la souveraineté sur Jérusalem, Bethléem et la Haute-Galilée, où se niche, à flanc de colline, la ville de Nazareth, tandis que les mahométans gardent, dans la ville sainte, le contrôle de la mosquée al-Aqsa et le Mont Moriah (soit le quartier du Temple). Cet accord jette le pape dans une fureur prodigieuse : les dévots de Mahomet n’ont pas été étrillés en bataille rangée et une partie de Jérusalem leur est laissée, notamment celle qui intéresse au plus haut point les Chevaliers du Temple, respectueusement soumis au pontife. Le 14 mars 1229, Frédéric fait son entrée solennelle à Jérusalem, où il est sacré roi le 16, en l’église du Saint-Sépulcre, boudé, sur ordre du pape, par le patriarche latin et les chevaliers des Ordres militaires.

En juin, il rembarque pour reconquérir son domaine du sud de l’Italie, ce qui est fait dès le mois d’octobre, les troupes pontificales, mal commandées par le cardinal Pélage et le beau-père Jean de Brienne, furieux d’avoir été dépossédé de son titre de roi de Jérusalem, se débandant au moindre combat. En cette fin d’année 1229, les Templiers sont chassés du royaume de Naples-Sicile et leurs biens confisqués en faveur de l’empereur-roi. En août 1230, vaincu militairement, Grégoire IX lève l’excommunication de Frédéric… car même un homme inspiré par un dieu unique ressent parfois quelques frayeurs pour sa personne.

Jérusalem est reprise par les mahométans au début de 1241, puis restituée à l’empereur à la fin de l’année et définitivement perdue en août 1244, où les Turcs massacrent allègrement la quasi-totalité des chrétiens de la ville sainte… c’est une façon comme une autre de se défouler après leur très humiliante défaite enregistrée, en 1243, face aux Mongols. Le 17 octobre 1244, les Turcs écrasent (à sept contre un) les minces forces chrétiennes à La Forbie. Gaza est perdu en 1245. La Terre Sainte échappe aux Roumis jusqu’en 1918.

Frédéric, chef d’État surdoué, ménager du sang de ses sujets et même de celui de ses ennemis, eut le tort d’être trop peu présent dans les Allemagnes et détesté des papes-politiciens. Il fut considéré de son vivant comme un danger public par les grands feudataires de ses États et bien sûr par le clergé catholique. Vingt ans après sa mort, ses héritiers légitimes avaient tous été dépossédés en Sicile, en Germanie et dans les États de la botte italienne. 

Pour durer, une dynastie doit être composée surtout de tâcherons dociles aux vraies puissances : les maîtres de la finance ou les pontifes du dogme à la mode. La dynastie souabe disparut immédiatement après avoir atteint son apogée… comme c’est presque toujours le cas dans la triste histoire de l’humanité.

Sic transit gloria mundi.

vendredi, 12 février 2021

De la morale - En hommage au Prince de Ligne

1227810.jpg

De la morale

En hommage au Prince de Ligne

par Luc-Olivier d'Algange

La fin du siècle dernier pouvait, aux regards distraits, laisser croire que le temps de la morale sévère était révolu et que, par un assentiment général, on allait pencher vers une sorte d'hédonisme démocratique et universel, ainsi que le laissaient à entendre les théoriciens de la «   fin de l'Histoire   » et les mœurs les plus ostentatoirement affichées. Force est de constater qu'il n'en fut rien; nous voici en des temps où la morale la plus âpre, la plus «     indignée    », souvent persécutrice, s'exerce sur tous les fronts.

Rien ne vaut, pour prendre la mesure du présent que de prendre conseil d'un Maître plus ancien, et, peut-être, de tenter de voir par ses yeux ce que nous sommes devenus. A cet exercice de dioptrique morale, nul ne nous invite mieux que le Prince de Ligne.

Un esprit hâtif, jugeant ses œuvres d'après ses titres et l'homme par la réputation que lui firent ses contemporains, serait enclin à le classer, comme on classe un dossier, pour s'en défaire comme d'un legs obsolète, parmi les libertins du XVIIIe siècle, auquel, certes, il appartient mais dont il se dégage par sa désinvolture même. Nul ne fut moins idéologue que le Prince de Ligne; ses voltes ne sont pas des révoltes: elles surgissent de son propre mouvement, lequel est guidé par le goût, cette notion française par excellence.

chateau_de_beloeil.jpg

Il faut lire l'auteur des Contes immoraux et de Mes Ecarts, pour comprendre que la morale demeure son grand souci, que ses goûts ne cessent d'alerter son intelligence et que celle-ci, si libre qu'elle soit dans ses exercices, demeure ancrée dans une idée du beau indissociable du bien; idée d'autant plus exigeante qu'elle ne s'abandonne jamais à la confusion ou à l'outrance. Une certaine longanimité est nécessaire afin que l'expression de ce que l'on croit être le bien ne soit pas une grimace. La formule bien connue du Prince de Ligne: «   Etre heureux et rendre heureux   » nous semblerait une morale minimale, sinon minimaliste, si l'on ne s'avisait aussitôt  qu'elle est, à tout le moins, plus difficile à exercer que son contraire, «   être malheureux et rendre les autres malheureux   », -  ce qui pourrait être la devise des moralisateurs puritains.

s-l640.jpgRéduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une «   réduction phénoménologique   », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.

Une morale décantée est une morale concrète, une morale du cas particulier qui ne se laisse pas fasciner par l'abstraction, par ces généralisations abusives, et fausses, qui seront, ultérieurement, au principe des contraintes les moins légitimes: «   J'ai souvent vu ces Messieurs, qui travaillent pour le bien des hommes en général, ne pas assister un homme en particulier. Ils me rappellent cet Anglais qui, après avoir passé la nuit à travailler contre la traite des nègres et leur esclavage, tirait tous les jours les oreilles au sien, parce qu'il se levait un peu trop tard. »

La morale décantée par le bonheur, celle, enfin, qui sait qu'elle retrouve sa raison d'être en se délivrant du ressentiment, est d'abord délicatesse, - cette subtile science de ne point offenser: «   Je trouve horrible à un homme d'esprit d'attraper un sot. Qu'il attrape un autre homme d'esprit, s'il le peut. Celui des deux qui sera l'attrapé est à coup sûr le plus présomptueux des deux  ». Mes Ecarts, ou ma tête en liberté propose une morale, non point générale et déclarative, non point présomptueuse ou fière mais humble à sa façon, parfois pyrrhonienne, pratiquant la «  suspension de jugement  », mais seulement jusqu'au point où ne défaille l'impératif premier de «   rendre heureux   ».

Notre temps est aux justiciers, c'est dire à l'outrecuidance fondée sur la méconnaissance de la nature humaine. Punir est la grande affaire de ces esprits à la fois naïfs et retors, - naïfs car ils s'imaginent accroître l'empire du Bien, alors qu'ils ne font que leur propre bien, au détriment d'autrui, et retors car l'usage excessif de la mauvaise foi, qui est le filigrane de leurs arguties, en fait des sophistes controuvés et perpétuellement menaçants. A l'inverse, le style du Prince de Ligne témoigne du juste, qui est plus profond que la Justice, de même que la civilité est plus profonde que la civilisation. La juste formulation est pour lui, comme elle le fut pour Confucius, la garante de l'harmonie entre les hommes. Au juste, en tant qu'épithète plutôt qu'à la Justice, en tant qu'hypostase, va la préférence du Prince de Ligne: «   Il est souvent de la justice de ne pas faire justice   ».

51Fdf-+LHKL._SX294_BO1,204,203,200_.jpgLe Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: «   Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison   ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: «   Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit   ».

Encore que le ton donné à ses propos, à ses contes, soit porté par un résolu carpe diem, que sa sagesse soit enclose dans la célébration du moment présent et que ses regards soient orientés en avant, vers le bonheur attendu, vers l'un de ces «   commencements amoureux   » qu'il préfère à toutes les vanités mondaines, voire aux gloires de l'héroïsme, parfois lui pointe une nostalgie pour des temps plus nobles et d'une plus haute vigueur, mais cette nostalgie même lui est un encouragement à vivre pour en délivrer les sources empierrées.

S'il y eut jadis cette vigueur, eh bien, qu'elle soit ! Le Prince de Ligne, telle est son intelligence appliquée aux situations, n'avait nul besoin de connaître quelque philosophie existentialiste pour comprendre qu'il faut tout jeter dans le feu de l'acte d'être, dans «     l'être-là   », et avec ces quelques brins de folie qui font, selon la formule d'Héraclite, «   le feu mêlé d'aromates   ». L'ataraxie ne lui vaut guère. Plus danseur que stylite, et danseur dionysien, qui fait «   danser la terre   », selon la formule antique, d'une danse où l'on s'oublie pour faire corps avec quelque mouvement plus grand que nous, le Prince de Ligne préfèrera la danse des Cosaques ou «   des jeunes femmes grecques et des beautés de Géorgie et de Circassie     » à «    la grâce stupide et importante d'un menuet, accompagné d'un sourire en donnant la main, avec un sot balancé   ».

Plus on le fréquente et mieux l'on comprend que le Prince de Ligne, tout immoraliste qu'il se donne, célèbre les vertus, au sens étymologique, non la vertu des ligues et des censeurs, des jaloux et des aigris, mais les vertus immémoriales, de bonne venue, qui font les gens de bonne compagnie, les vertus qui sont générosité et vigueur: «   Je ne vois plus d'envie de s'amuser: tous les esprits sont lents; plusieurs sont pesants; on croit aux impossibilités. On se laisse aller à une vie uniforme, à une monotonie insupportable; on n'a plus qu'une sourde ambition.   »

lelivr_R320063348.jpgLa force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: «   On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours   ».

L'exemple de sagesse vaut mieux que la leçon de sagesse. L'intuition du Prince de Ligne précède la grande pensée morale de Nietzsche: le ressentiment est l'écueil affreux; sans la jalousie, il y aurait du paradis sur terre. Or, pour le Prince de Ligne, héritier des Moralistes du XVIIe siècle, que Nietzsche affectionnait particulièrement, cette jalousie tient à la boursoufflure, à l'importance que l'on se donne et que l'on se joue: «   C'est l'importance que je reproche le plus à tout le monde. Les dévots, par exemple, s'imaginent que Dieu même doit leur savoir gré de leurs soins.   »

S'il est une mauvaise dévotion et de sinistres dévots, - et celle-ci ne dira la grandeur de Dieu que pour affirmer ce que ceux-là pensent être la leur, et leur droit à méconnaitre la simple dignité des êtres et des choses, - il est cependant, pour le Prince de Ligne, une bonne dévotion, qu'il prend la peine de définir, «   la dévotion de bonne foi d'une âme tendre et un peu exaltée, d'un cœur juste et pur   ». Ce qu'il nous en dit, de la façon exquise qui lui est propre, vaut singulièrement pour notre temps: «   Ce dévot, tel que je l'entends, avec toutes les aimables vertus de la société, ne dira, ni ne fera, ni ne désirera le mal. Il ne scandalisera pas, il ne condamnera personne et tirera d'affaire une jolie femme que les lois de bien des pays condamnent à la mort pour le plus joli petit péché du monde     ».

Mesurons, en passant, l'effroyable régression de la morale depuis l'heureux Prince de Ligne. Prenons à cœur de recevoir ce qu'il nous donne sans prétendre à nous édifier, sans nous livrer à ces rituels spectaculaires où la défense du «   Bien   » devient une forme d'hystérie; et songeons enfin, avec une «   bienveillance  » enfin non galvaudée, mais résolue à les défendre, à ces «   plus jolis petits péchés du monde  » qui désormais, ne seront, parfois, que de laisser ses cheveux au vent et ses regards aux couleurs de la vie.

14272734028.jpgCet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas «   la folle du logis   », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.

Le Prince de Ligne, dont l'imagination n'est pas moins visuelle que musicale, nous entraîne en des tableaux vivants, comme le savent les véritables amateurs qui, plutôt que de gloser sur l'histoire de l'art, aiment à se promener dans les arrière-plans des peintures illustres et, dédaignant le motif principal, le sujet historique ou religieux représenté, préfèrent s'imaginer, promenant ou divagant, sous le soleil peint là-bas comme sous un vrai soleil, au milieu des cyprès, ou dans sa nuit, sous d'indiscernables feuillages, comme dans une nuit véritable. Au repos, un repos gagné par la vigueur dépensée, livré à sa songerie, le Prince de Ligne ne dédaigne pas, en homme de son temps, à imaginer quelque cité idéale, qui serait, non l'accomplissement d'une idéologie, toute idéologie étant la préméditation d'un massacre, mais un reflet de son âme, qui est une âme chromatique: «  Je voudrais qu'on s'attachât plus aux couleurs qu'on ne le fait  ». Dans cette cité, advenue, non par la vengeance des envieux mais par un rêve venu de loin, peut-être de quelque conque marine atlantidéenne, il y aurait, précise le Prince de Ligne un beau climat  «  Astrakan, par exemple, ou Poltava, quelque part où l'été ne fût pas trop chaud, avec très-peu d'un hiver assez léger     ». On y verrait des «  brunes vêtues de bleu   » et des «  blondes, de rose cendré  ». «   La mort viendrait, je crois, plus tard qu'ailleurs descendre sur cette jolie ville   ».

Luc-Olivier d'Algange

 

lundi, 08 février 2021

Poutine, le philosophe Ivan Iline et «L’ascension jusqu’aux sommets des meilleurs»

Iljin02.jpg

Poutine, le philosophe Ivan Iline et «L’ascension jusqu’aux sommets des meilleurs»

https://www.politiquemagazine.fr

Sur quels fondements philosophiques s’appuient la politique nationale et internationale de Vladimir Poutine ? Découvrir et lire Ivan Iline, théoricien de l’unité et de la spécificité russe.

Le 3 octobre 2005, le cinéaste russe Nikita Mikhalkov, ami proche du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, est parvenu, étant à la tête du Fonds pour la culture russe, à faire transférer au monastère Donskoï à Moscou, en même temps que les cendres du général Anton Denikine, celles d’un quasi inconnu en Russie (sauf de quelques intellectuels, en particulier Soljenitsyne) – bien que ses œuvres complètes aient été enfin publiées [1]. On murmure que c’est le fils d’un avocat filleul d’Alexandre II et d’une luthérienne convertie, tous deux inscrits sur la Table des rangs qui, depuis Pierre le Grand, précise le degré des serviteurs de l’État. Son nom ? Ivan Alexandrovitch Iline. Mort en Suisse en 1954.

Le 12 décembre 2013, Vladimir Poutine, dans son adresse à l’Assemblée fédérale, se réfère à Nicolas Berdiaev lorsqu’il veut préciser ce qu’il entend par un conservatisme qui refuse la révision systématique des valeurs, la famille au premier chef : « Le sens du conservatisme n’est pas d’empêcher d’aller de l’avant vers le haut, mais d’empêcher de reculer et de retomber dans le chaos obscur et l’état primitif[2] ». Conserver pour défendre, défendre pour avancer, mais sur une voie propre, les concepteurs de « l’idée russe » au XIXe, au XXe, y voient pour la Russie le salut. Dont Ivan Iline.

Début janvier 2014, quelques semaines avant l’entrée en Crimée de troupes « pro-russes » non identifiées, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs, gouverneurs des régions de la Fédération reçoivent en cadeau de Nouvel An La philosophie de l’inégalité de Nicolas Berdiaev (1918), La justification du bien de Vladimir Soloviev (1897) et Nos tâches, d’Ivan Iline (1956), où l’on trouve ceci : « Si le choix de ces nouveaux hommes russes réussit et se réalise rapidement, alors la Russie se relèvera et renaîtra en l’espace de quelques années. Si ce n’est pas le cas, la Russie tombera du chaos révolutionnaire dans une longue période de démoralisation postrévolutionnaire, de déclin et de dépendance envers l’extérieur[3]. »

Mikhail_Nesterov_Portrait_of_Ivan_Ilyin_cr.jpg

Au Forum de la Jeunesse « Tauride » du 10 au 20 août, qui se tient en Crimée six mois après le référendum du 16 mars grâce auquel Moscou a constitué comme nouveaux sujets de la Fédération de Russie la république de Crimée et la ville de Sébastopol, Boris Mejouev, rédacteur aux Izvestia, philosophe, politilogue, insiste sur le fait que la Russie doit « s’édifier comme une civilisation séparée ». Dans quelles conditions ? C’est là qu’il est utile de se remémorer Ivan Iline, hanté par le démembrement de son pays ; pour lui la défense des valeurs traditionnelles ne se sépare pas de l’idée d’un État solide, qui défend son unité par la force si nécessaire ; en quoi il s’opposait à Tolstoï, qui prônait le pacifisme[4]. L’identité nationale est vue comme un rempart contre la standardisation culturelle, déjà à l’œuvre, de fait, dans le libéralisme occidental.

Février 2015, le philosophe et journaliste français Michel Eltchaninoff publie chez Actes Sud Dans la tête de Vladimir Poutine, un essai dont le mérite est aussi de faire le point, à l’occasion des événements de Crimée, sur les influences d’ordre philosophique qui pourraient déterminer ou infléchir la politique du président de la Fédération de Russie. L’ouvrage, récompensé par le Prix de la Revue des deux mondes, apporte éclaircissements et nuances. S’il est vrai que la philosophie inspire davantage nombre de « têtes pensantes » autour de Poutine, dont Vladimir Iakounine, plutôt que Poutine lui-même, dont la passion va au judo – pourtant les références implicites ou explicites à Ivan Iline se multiplient dans ses discours. Elles sont particulièrement saillantes lors de ses interventions au club Valdaï[5]. Qui est Ivan Iline ?

71S4klAYxnL.jpg

Une pensée de l’État dans l’exil

Une formation de juriste lui ouvrit un temps une carrière de professeur de droit. Puis une vie décentrée dans l’exil, en Allemagne (Stettin) et en Suisse (Zollicon), et ce après condamnation à mort, commuée en embarquement sur ce « bateau des philosophes » où Berdiaev s’est trouvé aussi, en 1922. Une pensée politique hantée par la dislocation de l’État russe, tentée mais un moment seulement par le national-socialisme[6], finalement plus bienveillante à l’égard de Mussolini. Pensée qui se construit autour de trois notions : le sens de l’État (et non du parti) ; le respect du droit (non comme lettre froide mais disposition intimement incarné) ; le patriotisme (plutôt que le nationalisme). Voilà résumé l’essentiel. L’œuvre d’Ivan Iline compte environ cinquante livres et mille articles, en russe, en allemand, en français. Elle prend sens pour nous si on l’approche sous un angle qui paraîtra à première vue paradoxal : les libertés – l’angle le plus pertinent à en croire l’essayiste Ivan Blot[7].

La plus importante est la souveraineté, entendue au sens de la non-dépendance d’un État à l’égard de quelque autre dans les domaines considérés comme vitaux, où l’unité historique de la nation, sa sécurité présente, son devenir prochain risqueraient d’être engagés. C’est la leçon de la guerre civile qui parle : celle de Russie, de 1917 à 1922. Mais il me souvient aussi comment le président Hollande, qui proposait en 2012 à Poutine une conversation à propos des anti-missiles, s’est vu opposer une fin de non-recevoir immédiate : tant que la France serait sur ce point tributaire des États-Unis, aucune conversation ne serait ouverte avec elle.

Autre liberté majeure aux yeux d’Ivan Iline, celle de cultiver son identité nationale, au sein d’un ensemble où l’unité reste assurée par l’élément ethnique et culturel russe, par opposition au relativisme absolu qui a mené l’Europe à oublier ses origines et à perdre, en même temps que ses traditions, son identité, au bénéfice d’un multiculturalisme qui en outre l’affaiblit. Voici ce que dit Poutine au club Valdaï en septembre 2013 : « La Russie a toujours évolué au sein d’une “complexité florissante” en tant qu’État-civilisation, consolidé par son peuple russe, le langage russe, la culture russe, l’Église orthodoxe russe et les autres religions traditionnelles du pays. C’est précisément le modèle d’État-civilisation qui a formé notre entité étatique. Il a toujours cherché à s’accommoder souplement à la spécificité ethnique et religieuse de territoires particuliers, afin d’assurer la diversité dans l’unité[8] ».

Leont'ev.jpg

La réalité d’une inspiration

Même si c’est au moine et diplomate Constantin Leontiev (1831-1891) que Poutine fait explicitement référence – cet autre champion d’une Russie messianique sous réserve qu’elle crée une civilisation slavo-asiatique propre, distincte de l’européenne, et centrée sur Constantinople –, le propos renvoie à toute la hantise d’Ivan Iline de sauvegarder l’unité en respectant les « libertés locales ». La diversité naturelle du monde est « une donnée de Dieu », dit encore Poutine ; mais surtout les émeutes à caractère xénophobe de 2006 (Carélie), 2009 et 2013 (Moscou) sont passées par là.

C’est, avec cette citation, le moment de marquer deux limites à l’influence qu’ont pu avoir tel ou tel philosophe sur le virage que Poutine, au lendemain de son élection de 2012, est censé avoir pris. D’une part il est avant tout un homme d’action, d’autre part, Ivan Iline, on l’a compris, est loin d’avoir l’exclusivité. Outre Léontiev, il faudrait citer le panslaviste Nikolaï Danilevski (1822-1885), qui insiste sur le fait que la Russie et les Slaves composent un ensemble culturel unique ; le philosophe converti Vladimir Soloviev (1853-1900), convaincu que la recherche de la perfection, qui est la fin de notre espèce, s’incarne dans la famille et la patrie ; le naturaliste Lev Goumiliev (1912-1992), pour qui l’énergie vitale qui fait défaut en Occident surabonde en « Eurasie » ; ou le métropolite de Pskov, Tikhon Chevkounov, présumé confesseur de Poutine, pour qui il en est de la Russie d’aujourd’hui comme de Byzance : toutes sortes de dangers la pressent de toutes parts.

Illustration : « Le guide sert au lieu de faire carrière, combat au lieu de faire de la figuration, frappe l’ennemi au lieu de prononcer des mots vides, dirige au lieu de te vendre aux étrangers. » Ivan Iline

[1]. De 1998 à 2003.

[2]. Berdiaev, De l’inégalité, 1918.

[3]. Chapitre La tâche principale de la Russie.

[4]. La résistance au mal par la force, 1925.

[5]. Cercle de réflexion créé en 2004 près du lac Valdaï, région de Novgorod, par l’agence Ria Novosti.

[6]. Auquel il deviendra vite suspect, étant même arrêté par la Gestapo.

[7]. Conférence au cercle de l’Aréopage du 21 juin 2016.

[8]. Discours à Valdaï – 19 septembre 2013, http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243.

Joseph de Maistre en Russie

JdMpo.jpg

Joseph de Maistre en Russie

Arkady Minakov

Ex : https://www.geopolitica.ru

Traduction de Juan Gabriel Caro Rivera

La naissance du conservatisme, tant en Europe occidentale qu'en Russie, est inimaginable sans l'influence de Joseph de Maistre (1753-1821), l'un des pères fondateurs du conservatisme européen, qui était aussi un brillant intellectuel, un "ardent réactionnaire" (comme N. A. Berdiaev l'a appelé dans son livre Le nouveau Moyen Age), la "réaction contre Voltaire". Il ne fait aucun doute qu'il était l'un des critiques les plus radicaux de la Révolution et des sociétés démocratiques de son temps.

Joseph de Maistre est né dans la ville de Chambéry, en Savoie, dans une famille aristocratique. Il a fait ses études primaires dans un collège jésuite. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Turin en 1774, où il a étudié le droit, de Maistre est devenu l'un des conseillers du Sénat de Savoie et, en 1788, sénateur. Ce futur catholique ultramontain, dominé par une croyance inébranlable en la priorité du pouvoir papal sur le pouvoir séculier, était à l'époque membre d'une loge maçonnique et catholique libéral. Joseph de Maistre accède au rang de "Chevalier de la Bienfaisance de la Ville Sainte" au sein des loges maçonniques. En 1796, il publie son livre Réflexions sur la Révolution française, qui le rendra célèbre dans toute l'Europe et en fera un classique de la pensée conservatrice.

1ere-couv4.jpg

Lorsque les troupes révolutionnaires françaises ont occupé sa Savoie natale, de Maistre s'est installé en Sardaigne, où il a été promu chancelier en 1800. Et en mai 1803, il arrive à Saint-Pétersbourg comme ambassadeur du roi de Piémont-Sardaigne. Joseph de Maistre jouit d'une grande influence au sein de la cour impériale et prend une part active à certaines initiatives politiques d'Alexandre Ier. C'est précisément en Russie qu'il a écrit ses deux œuvres les plus importantes : Les Soirées de Pétersbourg et les Lettres de Saint-Pétersbourg.

Les sermons laïques de Joseph de Maistre ont trouvé un large écho dans une partie de la haute société russe. Par exemple, le célèbre auteur et mémorialiste S. P. Zhikharev a écrit dans son journal : « Le comte de Maistre doit certainement être un grand penseur ; quoi qu'il dise, il le fait de manière divertissante, et chacune de ses remarques reste dans la mémoire de l'auditeur, car chacune d'entre elles contient une idée, une idée qui a été parfaitement exprimée par lui ».

De Maistre fréquente les salons de S. S. Uvarov, V. P. Kochubei, le comte A.K . Razumovsky, et est l'ami de l'amiral P. V. Chichagov, connu pour ses remarques, en tant que conservateur orthodoxe, qu'il écrit dans son livre Conversations d'un amoureux du verbe russe, défendues par A. S. Chishkov et G. R. Derzhavin. Dans la vie intellectuelle de la société russe au début du XIXe siècle, Joseph de Maistre a joué un rôle exceptionnel ; dans une certaine mesure, c'est grâce à ses idées que la Russie est devenue une sorte de centre d'où rayonnaient les idées anti-révolutionnaires.

De Maistre a également joué un rôle dans le développement du conservatisme russe. Les premiers conservateurs russes partageaient fondamentalement les mêmes valeurs qui caractérisaient de nombreux conservateurs d'Europe occidentale et avaient des idées très similaires, qui visaient à protéger et à actualiser les traditions et les valeurs positives d'une société traditionnelle idéalisée par eux, principalement basée sur un pouvoir monarchique centralisé et fort et sur la religion.

005709135.jpgLe conservatisme russe était typologiquement très proche du conservatisme d'Europe occidentale, car il possédait les mêmes caractéristiques de base, qui étaient fondées sur l'affirmation de la tradition, la compréhension de l'inégalité et de la hiérarchie comme état naturel de la société, le refus de l'utilisation de méthodes révolutionnaires comme moyen de reconstruction de la société, la lutte contre les idées des "Lumières", la conviction que la société a besoin d'un monopole bien établi sur la discussion et l'interprétation des problèmes sociaux et moraux les plus importants qui doivent être menés par la classe noble et l'Eglise, les classes supérieures étant précisément celles qui sont obligées de soutenir ces principes pour la protection et l'idéalisation de l'Etat.

L'une des principales raisons qui ont donné naissance au conservatisme russe est le fait qu'il est né d'une réaction patriotique contre la gallomanie, qui n'était autre que la passion d'imiter et d'adopter comme siennes tout ce qui avaient une origine française, non seulement en ce qui concerne la langue, mais aussi pour en arriver à imiter les idées, les habitudes, les modes et autres choses qui, comme la poudre à canon, ont fini par s'imposer dans la société seigneuriale russe depuis la fin du 18e et le début du 19e siècle. Pour des conservateurs comme A. S. Chishkov et F. V. Rostopchine, la francité semblait être un mal idéologique qui était responsable de toutes les menaces qui pesaient sur la Russie, pour ainsi dire, face à la Révolution française et plus tard à l'agression napoléonienne qui a suivi les événements de la Révolution.

Il faut noter que les étrangers aux idées conservatrices ont condamné la francisation dans des termes encore plus sévères que leurs homologues russes. De Maistre a écrit ce qui suit : "Je n'ai pas de mots pour vous décrire l'influence française dans ce pays. Le génie de la France a littéralement fini par seller le génie de la Russie de la même manière qu'un homme met une bride sur un cheval".

Ce fait a été considéré par de Maistre sous un jour extrêmement négatif, car "la civilisation russe absorbait à cette époque toutes les idées qui corrompaient complètement l'esprit humain (c'est-à-dire que tout cela était vu comme le résultat de la diffusion des "Lumières" et de la Révolution française - A.M.). Ces circonstances ont fini par toutes converger et, pour ainsi dire, par faire en sorte que l’on confonde totalement le peuple russe avec un peuple qui était à la fois le plus terrible instrument et la plus pitoyable victime de cette corruption... La terrible littérature que le XVIIIe siècle avait produite a pénétré immédiatement et sans retenue en Russie, faisant que les premiers enseignements qui ont été dispensés en langue française devant les oreilles du public russe n'étaient que des paroles chargées de nombreux blasphèmes".

De Maistre reproche aux occidentalistes russes la large diffusion de ces idées, en particulier dès le règne de Pierre Ier. "Je vous reproche, Pierre Ier, d'avoir commis le plus grand péché : le manque de respect que vous avez éprouvé pour votre propre nation".

Cependant, du point de vue de la Sardaigne, Pierre avait commis des péchés encore plus terribles : "En général, ce pays donne trop de libertés aux étrangers et la seule façon de se libérer de leur influence est de déclencher une révolution. La responsabilité de tout cela incombe à Pierre, qu'on appelle le Grand, mais qui était en fait le meurtrier de sa propre nation. Non seulement il la méprise et l'insulte, mais il lui apprend à se haïr en lui enlevant toutes ses coutumes, sa morale, son caractère même et sa religion, après quoi il la met au service des étrangers charlatans et fait de la Russie le jouet de toute cette canaille".

Les_soirées_de_Saint-Pétersbourg___[...]Maistre_Joseph_bpt6k5780037x.JPEG

A coup sûr, de Maistre a très probablement exagéré ses critiques en transposant la haine qu'il ressentait pour l'Europe protestante aux réformes de Pierre, dont beaucoup ont été inspirées par cette même Europe protestante.

De Maistre a passé quatorze ans en Russie, où il a vécu de 1803 à 1817, ce qui a eu un impact important sur la politique du ministère de l'Éducation publique, car il a sévèrement critiqué le système d'éducation et les formes d'enseignement qui existaient en Russie et qui, selon lui, étaient imprégnées du même esprit de gallomanie qu'à la cour et qui n'étaient rien d'autre qu'une imitation très grossière des modèles éducatifs de l'Europe occidentale. Il voyait dans ces réformes un grand danger pour l'avenir de l'État russe, car, d'elles, sortirait une strate de la population qui serait influencée par les idées en vogue en Europe occidentale.

Les nobles semi-alphabétisés et francisés étaient par essence un groupe subversif, ou du moins constituaient une faction guidée par l'esprit d'opposition et soutenant un amoralisme militant : « Leur esprit est complètement perverti et plein d’orgueil, ils détestent tout ce qui existe dans leur pays, ils condamnent toujours tout ce que fait leur gouvernement, ils adorent complètement les choses qui viennent de l'extérieur, ils adoptent les modes et le langage qui est utilisé à l'étranger, et ils sont toujours prêts à subvertir tout ce qu'ils méprisent, c'est-à-dire tout ce qui existe dans ce monde ».

"Une autre des terribles conséquences de tout cela, et qui est le fruit de la manie du gouvernement pour la science occidentale, pour laquelle il est nécessaire de faire venir des professeurs de l'étranger afin de la mettre en œuvre, est que la Russie est constamment obligée de demander l'aide de pays étrangers ; et comme les personnes vraiment éduquées et morales quittent rarement leur pays natal, où elles sont honorées et correctement récompensées, le gouvernement russe recourt à des personnes médiocres, des personnes qui sont non seulement dépravées mais aussi puériles et qui viennent au Nord uniquement parce qu'elles croient qu'on leur offre une fausse bourse qui leur procurera beaucoup d'argent.

maistre.jpg

"Jusqu'à ce jour, la Russie est pleine d'une telle racaille venant de l'extérieur, la plupart d'entre eux ayant été expulsés de leur propre pays en raison des luttes politiques qui s'y déroulent. Ces transfuges n'apportent à la Russie que leur impudence et leurs vices. Ils ne ressentent aucun amour ni respect pour ce pays, ils ne nouent aucun lien avec cette terre dans le domaine civil ou religieux, ils se moquent complètement de ces Russes obscènes qui leur confient tout ce qui leur est le plus cher au monde, ils sont pressés de récolter assez d'or pour vivre à leur guise en écrivant des livres où ils déversent des insultes contre la Russie, des livres que le gouvernement achète à ces mêmes sycophantes et qu'il traduit même en utilisant les fonds publics.

"La situation actuelle est de plus en plus alarmante, en raison des préjugés extrêmement regrettables dont souffre ce pays. En Russie, il est tacitement admis que la morale doit être quelque chose de complètement séparée et indépendante de l'enseignement, de sorte que, par exemple, si un professeur de physique ou de langue grecque, dont on sait qu'il est dépravé ou athée, fait des choses immorales, cela amène souvent tout le monde à se demander : qu'est-ce que cela a à voir avec la physique ou la langue grecque ? Ainsi, toutes les intellectuels-voyous de l'Europe finissent en Russie et ce pays paie cher le fait d'avoir à faire face à cette multitude d'étrangers de mauvaise augure qui se consacrent exclusivement à tout gâcher".

De Maistre, en soutenant ces critiques, finit par devenir un allié idéologique des conservateurs russes qui s’étaient engagés dans une lutte contre tout type d'influence étrangère dans leur pays et qui détestent la gallomanie.

De Maistre, tout comme A. S. Shishkov et F. V. Rostopchin, a appelé à "un examen plus minutieux des étrangers (en particulier les Allemands et les protestants) qui viennent dans ce pays pour éduquer les jeunes, indépendamment de ce qu'ils vont enseigner, car nous devons considérer qu'il est presque certain que sur cent personnes qui viennent enseigner, au moins 99% d’entre eux appartiennent à cette catégorie, de sorte que l'État finit par s'impliquer avec les personnages qui le mènent au désastre, puisque personne qui a une famille, des biens, une moralité avérée et une certaine réputation n'ira jamais dans un pays étranger par nécessité, mais restera vivre dans sa terre natale".

md22704552794.jpgLes conservateurs russes ont réussi à mettre partiellement en œuvre un grand nombre des exigences qu'il demandait. C'est ainsi que le 25 mai 1811, un décret est publié "sur les pensions privées", qui stipule que "la noblesse, soutenue par l'État, estime nécessaire de placer sous surveillance les personnes qui viennent de l'étranger en cherchant leurs propres intérêts et en négligeant toutes les affaires intérieures, puisqu'elles n'ont aucune règle pure en matière de moralité ou de connaissance de celle-ci" et "après avoir ruiné la noblesse et les autres classes, ces étrangers préparent lentement la ruine de la société en général car on leur permet d'éduquer les enfants du pays".

Le décret ordonnait aux directeurs d'école de tester les qualités morales des propriétaires de pensionnats et d'exiger d'eux et des enseignants travaillant en Russie une connaissance de la langue russe. L'enseignement devait être dispensé exclusivement en russe. Au début de 1812, l'"Avis du ministre de l'éducation publique sur les enseignants étrangers dans le pays" a été publié, c'est-à-dire un ordre par lequel les enseignants étrangers devaient désormais certifier par écrit les compétences et les connaissances qu'ils enseignaient dans les écoles primaires russes.

L'existence de nombreux points de vue partagés par les conservateurs orthodoxes et de Maistre a conduit à des tentatives délibérées de ce dernier d'entrer en contact avec des représentants du "parti russe" conservateur. On sait que de Maistre a assisté aux rencontres Chichkov-Derzhavin, ce que l'on retrouve dans les Conversations d'un amoureux de la parole russe, et qu'il a également visité le célèbre salon de Tver de la Grande-Duchesse Ekaterina Pavlovna, chef officiel des représentants conservateurs du "parti russe" à la cour du Tsar. Tous ces contacts ont très probablement eu lieu parce qu'ils ont tous lutté ensemble contre l'influent "parti français", dont le chef de file était le célèbre réformateur libéral M. M. Speransky.

De Maistre porte son propre jugement sur Speransky dans une lettre qu'il envoie au roi de Sardaigne, Victor Emmanuel Ier, le 28 août (9 septembre) 1811. Les principales accusations portées contre Speransky étaient une attaque contre son milieu social "inférieur", le fait qu'il se livrait à l'espionnage au nom de la France, son adhésion aux idées constitutionnalistes et son appartenance à la franc-maçonnerie :

"C'est un homme intelligent, très diligent et qui a une excellente plume ; toutes ces qualités sont absolument indiscutables. Mais il est le fils d'un prêtre, ce qui signifie qu'ici en Russie, il appartient aux couches les plus basses du peuple libre, et de là, comme il est naturel, viennent ceux qui sont les grands promoteurs de réformes radicales. Il accompagne l'empereur à Erfurt et y rencontre Talleyrand ; certains pensent qu'il entretient une correspondance importante avec lui. Toutes les questions qui concernent son administration sont imprégnées de toutes sortes d'idées nouvelles et, surtout, il est enclin à l'établissement de lois constitutionnelles... Je dois avouer mon extrême méfiance à l'égard du secrétaire d'État... Sa Majesté ne doit pas douter un seul instant de l'existence d'une secte très influente qui a depuis longtemps juré de renverser tous les trônes d'Europe et qui utilise les souverains eux-mêmes pour accomplir cette tâche par l'utilisation d'un savoir-faire infernal".

002187016.jpgFinalement, à la suite d'une lutte en coulisses impliquant toutes ces "factions", Speransky finit par tomber en disgrâce en mars 1812, ce qui renforce considérablement les positions du "parti russe" et de Joseph de Maistre. En février 1812, ce dernier se voit proposer d'éditer tous les documents officiels publiés au nom du tsar ; 20 000 roubles lui sont transférés au nom de l'empereur afin d'assurer toutes les dépenses nécessaires "à la préparation et à l'exécution de l'un de ses plans".

Le 5 mars, le chancelier N.P. Rumiantsev annonce à Joseph de Maistre que l'Empereur a des projets pour lui en ce qui concerne la guerre à venir et qu'il souhaite l'inviter au service de la Russie. Il accepte avec lui d'envoyer un messager pour faire venir la famille de Joseph de Maistre en Russie. Dans la soirée du même jour, de Maistre se trouvait dans l'appartement de N. A. Tolstoï, maréchal en chef et président du bureau de la cour. En outre, Tolstoï était celui qui dirigeait la vie et les cérémonies qui se déroulaient à la cour à l'époque d'Alexandre Ier, et avait une conversation avec Tolstoï sur la guerre à venir et les questions liées au commandement militaire.

Au cours de cette conversation, le tsar est entré secrètement dans l'appartement de Tolstoï. À la fin de la conversation, il échangea avec Tolstoï et parla directement à Joseph de Maistre de son nouveau travail d'éditeur. Malgré toutes les offres qui lui sont faites, de Maistre décide cependant qu'il ne renoncera pas à servir le roi de Sardaigne. Il l'a annoncé à Roumiantsev, sans pour autant refuser d'exécuter les ordres que lui avait donnés le tsar Alexandre. Le même jour, après l'exil de Speransky, qui s'est avéré être le moment où la politique russe a radicalement changé, l'État russe a rejeté tout type de réformes libérales et a repris certaines des idées des représentants conservateurs du "parti russe".

Depuis que Joseph de Maistre a refusé de faire partie de la cour de Russie, en disant à Alexandre Ier que son devoir était d'abord d'être au service du roi de Sardaigne, qui ne lui permettrait pas de rompre un "accord de non-divulgation" des informations secrètes qu'un éventuel nouveau poste pourrait lui apporter. Un tel incident a finalement conduit à la rupture des relations entre Alexandre et l'ambassadeur de Sardaigne. La faveur qui lui a été accordée en tant que secrétaire personnel du souverain n'a même pas duré quatre mois.

Le rôle politique de Joseph de Maistre en Russie était alors très important. Le 9 avril 1812, A. S. Chishkov est nommé secrétaire d'État et le 29 mai 1812, un autre dirigeant du "parti russe", F. V. Rostopchine, est promu général d'infanterie puis nommé gouverneur général de Moscou. Il a également reçu le titre de commandant en chef de la place de Moscou. En fait, il est devenu dictateur à Moscou à la veille de la plus grande guerre qui allait avoir lieu dans l'histoire de la Russie.

Les innovations politiques et idéologiques introduites dans l'Empire russe après la guerre patriotique de 1812 et les campagnes militaires de l'armée russe en Occident, et en particulier l'expérience religieuse d'Alexandre Ier et d'A. N. Golitsyn visant à créer un "État chrétien commun" avec l'Occident, sur la base des idées européennes tirées des traités écrits par les mystiques et les francs-maçons protestants, ont conduit à la conclusion que la version catholique du conservatisme développée et défendue par Joseph de Maistre était tout simplement inacceptable pour le gouvernement autocratique russe.

George_Dawe_(1781-1829)_-_Alexander_I,_Emperor_of_Russia_(1777-1825)_-_RCIN_400098_-_Royal_Collection.jpg

Les ultramontains, en principe, ne pouvaient pas accepter l'œcuménisme et le mysticisme. Comme l'a écrit l'historien A. N. Shebunin : "les idéologues de la réaction (Joseph de Maistre, Bonald, Lamennais) avaient une attitude nettement négative envers les mystiques et l'idéologie de la Sainte-Alliance, et dans la société biblique, ils ne voyaient que les commanditaires de sectes dangereuses et de divergences religieuses en ce qui concerne nombre de leurs pensées, etc.

Sous prétexte que le prosélytisme de Joseph de Maistre était allé trop loin et qu'une grande partie de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg s'était convertie au catholicisme (y compris le jeune prince A. F. Golitsyn, neveu du procureur général du Saint-Synode), les jésuites reçurent l'ordre de quitter les deux capitales et de Maistre fut exilé de Saint-Pétersbourg en mai 1817, pour ensuite partir à l'étranger. En 1820, les jésuites sont finalement expulsés de Russie et en 1821, Joseph de Maistre meurt à Turin.

Ainsi, l'influence directe de l'un des fondateurs de la pensée conservatrice européenne sur la formation du conservatisme russe prit fin en 1817. Le rejet de l'expérience religieuse œcuménique qui a suivi dans les années 1822 à 1824 a été une conséquence de la victoire du "parti russe", orthodoxe et conservateur, qui a longtemps bloqué le processus de réception des doctrines occidentales conservatrices non confessionnelles. Depuis 1824, la monarchie ne remet plus en question le statut de l'orthodoxie en tant que religion dominante, et le conservatisme russe est désormais exclusivement basé sur l'orthodoxie.

Joseph de Maistre a sans aucun doute influencé la formation du conservatisme russe. Le conservatisme russe à l'époque de son émergence et de sa formation était typologiquement très proche du conservatisme d'Europe occidentale, puisque ce dernier possédait les mêmes caractéristiques fondamentales, telles que le traditionalisme, l'inégalité en tant qu'état naturel de la société, l'identité, le patriotisme, etc. En même temps, cette idéologie a influencé les penseurs conservateurs d'Europe occidentale dans leurs propres pays. Il y avait relativement peu de Russes partageant les mêmes idées ; il faut plutôt dire que le conservatisme russe est apparu parallèlement au conservatisme d'Europe occidentale et sous l'influence de facteurs très similaires.

Bibliographie :

Местр Ж. де. Петербургские письма. 1803–1817 / Ж. де Местр. - СПб. : Инапрапрессс, 1995. - – 336 с.

Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера / Ж. де Местр. - СПб. : Алетейя, 1998. - – 731 с.

Дегтярева М. И. Жозеф де Местр и его руссские собеседники. Опыт философской биографии и нтеллектуальные связи в Росссиии / М. И. Дегярева. - Пермь : Астер, 2007. - – 403 с.

Минаков А. Ю. Руссский консерватизм в первой четверти XIX в. / А. Ю. Минаков. - Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. - – 560 с.

jeudi, 04 février 2021

Naar Engeland gedeporteerd. Vlaamse geïnterneerden op het eiland Man 1940-1945 door Carlos H. Vlaemynck

TGA-20052-2-7-47-1_10.jpg

Bespreking van: Naar Engeland gedeporteerd. Vlaamse geïnterneerden op het eiland Man 1940-1945 door Carlos H. Vlaemynck

Björn Roose

11 november komt er weer aan en daarmee de jaarlijkse herdenkingen. Die zullen ook respectievelijk 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog en bijna 75 jaar na het einde van de Tweede ongetwijfeld behalve over oorlog en vrede ook over de good guys en de bad guys gaan. Niet meer dan passend dus om in deze tijd van het jaar een boekje te lezen dat nóg maar eens aantoont dat de officiële good guys dat verre van altijd waren (en zijn).

Naar Engeland gedeporteerd - Vlaamse geïnterneerden op het eiland Man - 1940-1945 is zo'n boekje. Carlos H. Vlaemynck schreef het neer "uit de mond" (zoals dat dan heet) van Ieperling Luc Desramault en ik ga er van uit dat het in 1984 bij De Nederlandsche Boekhandel (DNB, sinds 1986 bekend onder de naam Uitgeverij Pelckmans) verschenen werk ook nu nog verbazing kan wekken bij de lezers. Ikzelf kende de basis van het verhaal, maar niet de "details", en dit boek gaat in zowel op die basis als op die "details".

Wat die basis betreft, die doet Vlaemynck al meteen in zijn inleiding uit de doeken:

"Toen België op 10 mei 1940 voor de tweede maal in nog geen kwarteeuw door Duitse troepen overrompeld werd, besloot de regering alle verdachte personen, zowel vreemdelingen als landgenoten, bij wijze van voorzorgsmaatregel in hechtenis te nemen. Van uur tot uur zonden de nationale radiozenders oproepen uit waarin de bevolking aangespoord werd hulp te verlenen bij het onschadelijk maken van vijandelijke parachutisten, spionnen en saboteurs. Weldra maakte er zich een ware spionnen-psychose van de bevolking meester. Deze psychose werd in de hand gewerkt door de sterke verhalen van de honderdduizenden vluchtelingen. Overal dacht men leden van de 'Vijfde Colonne' te zien en het aantal preventieve arrestaties steeg onrustbarend. Duizenden mensen, onder wie vooral leden van het V.N.V., het Verdinaso, Rex en de K.P. kwamen aldus in de gevangenis terecht. De meesten onder hen waren onschuldig. Zij kregen echter de kans niet hun onschuld te bewijzen omdat hun aanhouding slechts een zogenaamde 'voorlopige administratieve veiligheidsmaatregel' was, hetgeen iedere vorm van rechtsbijstand uitsloot. Nadat de Franse en Britse troepen op de 19de mei het Nederlandse en het Belgische leger te hulp waren gesneld, gingen de militaire autoriteiten van beide mogendheden eveneens tot aanhoudingen op Belgisch grondgebied over. Zij deden dit onder voorwendsel de aanvoerlijnen van hun strijdkrachten in het opmarsgebied veilig te stellen. Vooral de Fransen lieten zich bij dit wederrechtelijke optreden - België was immers een bondgenoot en geen bezet gebied - niet onbetuigd. Met het oog op de te verrichten arrestaties hadden zij zelfs maanden vooraf door geheime agenten in het neutrale België 'verdachtenlijsten' laten opstellen. Ten gevolge van het bijzonder snel oprukken van de Duitse troepen werd een aanzienlijk aantal politieke gevangenen in uiterst verwarde omstandigheden naar Frankrijk gedeporteerd. Voor velen onder hen betekende deze wegvoering het begin van een wekenlange lijdensweg. [Voor onder andere Joris Van Severen betekende het zelfs het einde, noot van mij] Een kleine groep verdachten kwam evenwel in Engeland terecht."

VX7hsRp8DKhyQPaflAJP.jpg

Bij die "kleine groep verdachten" het hoofdpersonage van dit boekje, Luc Desramault, destijds gouwleider (regionaal leider) van het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond, voor wie deze deportatie vijf jaar zou duren. Liever dan hier het hele verhaal dunnetjes over te doen, houd ik het bij een aantal veelbetekenende citaten:

"Onze bewaking [bij de eerste stop, de gevangenis van Ieper, noot van mij] bestond deels uit politieagenten en deels uit leden van een soort plaatselijke burgerwacht." [terwijl in "klassieke" geschiedenisboeken altijd volgehouden wordt dat burgers pas andere burgers gingen gevangenhouden tijdens de repressie-annex-straatterreur, noot van mij]

"In de bus [waarmee de stouterds afgevoerd werden richting Oostende om van daar richting Engeland gedeporteerd te worden, noot van mij] kregen wij het gezelschap van een zestal Joodse vrouwen die drie kinderen bij zich hadden. Voorts waren er nog enkele communisten bij uit Moeskroen, Wervik en Menen alsook enkele vreemdelingen." [Geef toe, een gezelschap dat, als de Vlaams-nationalistische "verdachten" nationaal-socialisten zouden geweest zijn, toch wel zéér explosief was samengesteld, noot van mij.]

"Op onze bus zat er een jonge jodin die door de natuur met heel wat charmes begunstigd was. Zij bracht het zover dat een van de gendarmen erg verlangend werd om even met haar alleen te zijn ... Toen beiden na geruime tijd terugkwamen, bleek de jodin in het bezit te zijn van enkele koekjes en karamels die wij van haar konden kopen om onze kwellende honger te stillen. Zij bracht het zover dat wij zelfs een weinig water kregen om onze brandende keel te verfrissen." [Het gemengde gezelschap had dus duidelijk ook geen hekel aan mekaar, noot van mij.]

"Niettegenstaande wij slechts verdachten waren, werden wij onderworpen aan het reglement dat van toepassing was op de veroordeelden [in de Londense gevangenis Pentonville, noot van mij] (...) Onze ondervragers hadden een burgerpak aan en waren telkens met vieren. Merkwaardig genoegen kregen wij nooit hun gelaat te zien. Zij droegen steeds een zwarte satijnen kap voorzien van twee doorkijkspleten en een mondopening over het hoofd. Het maakte aanvankelijk een vrij lugubere indruk en liet ons het ergste vermoeden. (...) De ondervragingen duurden twee dagen telkens zonder onderbreking van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Zij gingen gepaard met heel veel intimidatie. Herhaaldelijk kregen wij te horen dat indien wij de waarheid niet zouden zeggen, zij er die wel uit zouden krijgen! Herhaalde malen verklaarden zij onomwonden dat zij ons zouden afmaken, hetgeen bij ons de bedenking ontlokte dat indien zij toch reeds van plan waren ons te liquideren het dan in feite geen zin meer had om ons te ondervragen. Het kruisverhoor bestond meestal uit vragen die zij door elkaar stelden in de hoop ons op tegenstrijdige antwoorden te kunnen vangen. Dit leverde evenwel niets op aangezien wij niets te verbergen hadden. Wij waren weliswaar allemaal op de een of andere wijze in de Vlaamse beweging actief geweest, maar dit had met de oorlog nooit iets te maken gehad." [Deze mensen waren dus zonder welke officiële beschuldiging dan ook opgepakt, gedeporteerd en gevangen gezet en nu hoopte de belgische staat er op dat ze zelf bewijzen zouden leveren van collaboratie terwijl ze zelfs ... de oorlog niet van dichtbij hadden gezien, noot van mij.]

525690355_1280x720.jpg

"Toen wij in Hutchinson [Hutchinson Camp, een Brits concentratiekamp op het eiland Man, noot van mij] aankwamen, zaten er naar schatting wel vijfduizend joden in het kamp en hoop en al een vijftigtal niet-joden, onder wie Leo Hoste en ik." [Weer dat eigenaardige idee om potentiële "nationaal-socialisten" op te sluiten samen met joden, noot van mij.]

"Het is via dit communicatiesysteem [in de gevangenis van Leeds, de volgende halte van Desramault, noot van mij] dat wij tot de ontdekking kwamen dat er in de gevangenis heel veel Ierse politieke gevangenen zaten. Zij waren leden van de I.R.A. Wij hadden deze drie mysterieuze letters reeds herhaaldelijk als graffiti op de muren van de gevangenis zien prijken, maar de inhoudelijke betekenis van dit letterwoord was toen nog maar een vaag begrip voor ons. Geleidelijk aan leerden wij deze Ierse nationalisten en hun strijd voor de volledige hereniging van hun eiland in één onafhankelijke republiek beter kennen." [Ofte flater nummer zoveel van de Engelsen, noot van mij.]

TGA-20052-2-7-1-1_9.jpg

"Hoezeer de Londense politiemannen zich [dit keer in Camp X, een ander concentratiekamp op het eiland Man, noot van mij] ook inspanden om het kampleven draaglijker te maken, toch kreeg de drang naar de vrijheid sommigen van ons zo erg te pakken dat er ontvluchtingspogingen werden ondernomen. Een van de merkwaardigste pogingen werd op touw gezet door drie geïnterneerde Nederlanders. Een was officier bij de Koninklijke Nederlandse Marine, de tweede was stuurman bij de Nederlandse Koopvaardij en de derde was piloot bij de K.L.M.. Alle drie werden, terecht of ten onrechte, dat heb ik nooit geweten, verdacht van lidmaatschap bij de N.S.B. Zij hadden hun tocht zorgvuldig gepland en voorbereid. Aldus hadden zij wekenlang in de fabriek waar zij overdag werkten kleine hoeveelheden benzine gehamsterd. Op een mooie morgen kaapten zij ongezien een motorbootje, brachten de benzine aan boord en startten de motor. Met een brede zwaai staken zij van wal en stevenden op volle kracht de Ierse Zee in zuidwestelijke richting op met de kennelijke bedoeling de kust van de neutrale Ierse Republiek te kunnen bereiken. Aanvankelijk scheen hun poging te zullen slagen maar plots kwamen zij echter in een opstekende storm terecht. Aangezien de Ierse Zee een soort van binnenzee is, zijn de golfslagen er kort maar krachtig. Zij kregen water in de boot en de motor begon te sputteren. Weldra viel hij geheel stil en wat zij ook probeerden om hem weer op gang te krijgen, niets mocht baten. Voortgestuwd door de storm dreven zij af naar de Schotse kust. Een Brits legervliegtuig had reeds de drenkelingen opgemerkt en toen hun vaartuig in de branding aan diggelen sloeg en zij uitgeput aan land strompelden, werden zij er opgewacht door militairen die hen oprecht feliciteerden met de gedurfde stunt! Later moesten zij voor een krijgsgerecht verschijnen en werden er tot één maand gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal van benzine en het ontvreemden van een boot. De Britse eigenaar van het vaartuigje weigerde schadevergoeding te vragen. Als sportieve Engelsman vond hij het al erg genoeg dat hun poging mislukt was!" [En dat zijn nu de dingen die een mens veel te weinig leest in "oorlogsverhalen", het respect dat "vijanden" voor mekaar kunnen opbrengen in de juiste omstandigheden, noot van mij]

93c68662471a26a361b81c59482652cd.jpg

"Aldus gingen langzaam maar zeker de oorlogsjaren voorbij. Een paar malen kregen wij bezoek van leden van het Belgische Rode Kruis. Vóór onze aankomst in 'Camp X' hadden wij ze nog nooit gezien. Met veel tegenzin spraken zij Nederlands en het eerste wat zij deden, was ons verwijten maken. Volgens hen waren wij slechte Belgen, omdat wij in een interneringskamp zaten. Het was onze plicht dienst te nemen bij het Belgisch Leger en te gaan strijden tegen de Duitsers. Daarop hebben wij hen ons standpunt uiteengezet. Wij zegden dat wij bereid waren de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië te vervoegen op voorwaarde dat wij eerst volledig in het openbaar gerehabiliteerd zouden worden. Daar konden zij niet voor instaan, zegden zij, wij moesten dat met de Engelsen regelen. En wanneer wij dan met de Engelsen daarover van gedachten wisselden, verwezen zij ons naar de Belgische regering te Londen. Het gevolg was dat de zaken bleven zoals zij waren en dat de afgevaardigden van het Belgische Rode Kruis ons kamp niet meer bezocht hebben." [Kafka, iemand ?, noot van mij]

En dan, dan moest de kers op de taart nog komen:

"Toen de afreisdatum aanbrak, pakten wij onze koffers en kregen wij onze identiteitskaarten terug. Voorts gaven de Britten ons een vrijgeleidebrief waarop stond dat wij in België overal mochten heengaan waar wij maar wensten. Op 20 mei 1945, Pinksterzondag, stapten wij voor het eerst in ruim vijf jaar als vrije burgers aan boord van een Brits legervliegtuig. (...) Bij de uitgang van de luchthaven [die van Evere, noot van mij] werden wij tegengehouden door enkele mannen in burger. Zij wensten onze persoonsbewijzen te zien. Geen onheil vermoedend toonden wij ze onze vrijgeleidebrieven. Daarop zegden zij dat er voor ons vervoer voorzien was om ons naar Brussel te brengen. (...) Toen men ons daar ter hoogte van het Cantersteen liet uitstappen, werden wij spoedig omringd door een vijandig gezinde menigte die, naar wij later vernomen hebben, daar uit Duitsland gerepatrieerde collaborateurs stond op te wachten. Wij werden er uitgemaakt voor 'sales boches' (smerige moffen) en kregen harde klappen te incasseren. (...) Onder veel gejouw en getier van de omstaanders werden wij [na een ondervraging in Cantersteen, noot van mij] terug in de camion geduwd die ons na een korte rit in het 'Klein Kasteeltje' afleverde. Wij vlogen er bij de aldaar reeds opgesloten incivieken en brachten daar een tiental dagen door. Het eten was er bar slecht en bestond hoofdzakelijk uit gedeshydrateerde rode kool en wortelen. Weldra zat iedereen met diarree geplaagd. Daarna werden wij overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis (...) Vanuit Sint-Gillis werd ik dan overgeplaatst naar de inmiddels tijdens de oorlog wederopgebouwde gevangenis van Ieper. (...) Het duurde tot in september 1945 vooraleer ik de militaire auditeur te zien kreeg. Hij wist mij alleen maar te vertellen dat er tegen mijn gedrag tijdens de oorlog niets viel in te brengen en dat er derhalve geen reden was om mij te vervolgen. (...) Aangezien ik onschuldig was, gaf de krijgsauditeur bevel mij op staande voet [na zo'n vijf jaar volkomen onterechte vrijheidsberoving dus, noot van mij] in vrijheid te stellen. Hij gaf mij echter de raad mij voor mijn eigen veiligheid voorlopig niet in de buurt van Ieper te vestigen. Ik heb zijn raad opgevolgd en heb eerst een drietal maanden in Vilvoorde bij een zuster van mijn vader gewoond. (...) Daarna heb ik nog zogezegd mijn domicilie gehad bij mijn broer in Komen. Het is daar dat ik dan op 28 februari 1946 een officieel attest van buitenvervolgingstelling heb bekomen."

Om dit waanzinnige verhaal te beëindigen geef ik nog graag mee dat in die officiële buitenvervolgingstelling nog steeds geen reden stond aangegeven waarom Luc Desramault vijf jaar van zijn leven beroofd is door de Belgische staat, maar wel dat die buitenvervolgingstelling "slechts van voorloopigen aard" was en "het hernemen van het onderzoek niet [verhindert] ingeval er zich nieuwe bezwaren voordoen".

Allemaal het overdenken waard als de wereld van de oorlogsjaren weer eens door iemand opgedeeld wordt in zwart en wit ...

mercredi, 03 février 2021

Karl Haushofer en het nationaal-socialisme: tijd, werk en invloed door Perry Pierik

Karl-haushofer-1900-b.jpg

Bespreking van: Karl Haushofer en het nationaal-socialisme: tijd, werk en invloed door Perry Pierik

Björn Roose

Wie zich ook maar voor een uurtje in geopolitiek verdiept – en dat zijn er sinds die tak van de wetenschap de laatste decennia weer enigszins gededouaneerd is geraakt toch niet weinig –, komt hoe dan ook bij de naam Karl Haushofer terecht. Het is dan ook enigszins spijtig dat Perry Pierik het woord “geopolitiek” niet eens vernoemt op de cover van dit boek, zodanig dat wie nog nooit gehoord heeft van geopolitiek niet door dat woordje kan aangetrokken worden om het boek ter hand te nemen. Nah ja, “nationaal-socialisme” zal een belangrijker verkoopsargument geweest zijn en Pierik is per slot van rekening niet alleen schrijver, maar ook uitgever (dit boek is uitgegeven bij Aspekt, waarvan hij de eigenaar is) en boeken over het nationaal-socialisme en aanverwanten zijn zo’n beetje de specialiteit van zijn uitgeverij. “Als de nationaal-socialisten niet hadden bestaan, dan hadden ze ze moeten uitvinden”, zei een Franstalige kennis van me wel eens en hij had voor de wereld van uitgevers, documentairemakers en cineasten zeker gelijk.

frontImagesLink.jpgNu, los daarvan, dit Karl Haushofer en het nationaal-socialisme is een redelijk sterk boek. Ook voor wie meer wil weten over geopolitiek, want Pierik gaat uitgebreid op het vakgebied in in het derde hoofdstuk Geopolitik: de mores van het vak. De ideeën van Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Halford Mackinder en uiteraard Karl Haushofer en de andere geopoliticus in de familie, zijn zoon Albrecht passeren, samen met die van een aantal mindere goden, uitgeverijen, begunstigers, enzovoort, de revue. Bovendien zijn in het boek 35 bladzijden aan voetnoten opgenomen en 20 bladzijden aan literatuurregister. Daarin zit héél veel over de geopolitiek, zodat wie zich verder wil verdiepen in die wetenschap zich nog lang niet zal gaan vervelen.

Maarreuh, geopolitiek, was dat niet iets van de nationaal-socialisten? Was dat niet de semi-wetenschappelijke uitleg die ze gaven aan hun drang naar Lebensraum (en nach Osten)? Zou zoiets niet beter in de hoek blijven liggen waarin het na WOII geschopt is? Wel, dat soort vragen zal allicht ook de reden geweest zijn waarom Pierik dit boek geschreven heeft.

Mijn mening: politici (en dat zijn nationaal-socialisten net zo goed al communisten en “democraten”) maken altijd, net zoals “gewone” burgers (én een groot deel van de wetenschappelijke wereld), misbruik van die conclusies die de wetenschap (tijdelijk) trekt en stofferen er hun eigen aannames mee. Dat dat zal gebeuren, mag geen reden zijn om niet verder te streven naar kennis. En als iemand streeft naar kennis, zal hij doorgaans niet zoveel zelfbeheersing aan de dag leggen dat hij die voor zich houdt tot ze “volledig” is. Wetenschappers hebben een ego, willen niet dat een ander hen vóór is, en verdienen óók graag hun boterham.

Dat er zelfs in de definitie van geopolitiek nogal verschillen zitten van persoon tot persoon, van instelling tot instelling, maakt het er uiteraard niet makkelijker op. Dat er héél veel factoren meespelen óók niet. En dat iedereen er mee doet wat hem zint al evenmin. David Criekemans definieerde geopolitiek in 2005 als “het wetenschappelijk studieveld behorende tot zowel de Politieke Geografie als de Internationale Betrekkingen, die de wisselwerking wil onderzoeken tussen de politiek handelende mens en zijn omgevende territorialiteit (in haar drie dimensies; fysisch-geografisch, menselijk-geografisch en ruimtelijk)”, wat het wel zo’n beetje samenvat, maar ook meteen duidelijk maakt dat geopolitiek over álles kan gaan en overal heen kan.

md1367120941.jpgIs het dan eigenlijk wel een wetenschap, kan je je afvragen? En, weerom mijn mening, dat is het en dat is het niet. Is filosofie een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? Die eerste twee vragen zullen veel mensen meteen met een “nee” beantwoorden, al zullen de beoefenaars van de wetenschap in kwestie daar wellicht een andere mening over hebben, maar economie wordt algemeen gezien als wetenschap. Ik, als economist, zeg dat het dat niet is. Op basis van de economische “wetenschap” zijn systemen gevestigd die zo ver uiteenlopen als communisme en kapitalisme, verdedigt de ene een “miljardairstaks” en de andere een “flat tax”, is de ene in crisistijden voor zware overheidsinvesteringen terwijl de andere pleit voor het buiten de economie blijven van de staat. En elke politicus én elke economist heeft “wetenschappelijke” bewijzen die zijn gelijk staven. En stuk voor stuk zijn ze van oordeel dat hun tegenstanders onwetenschappelijke klungelaars zijn. Of ze negeren die tegenstanders volkomen. Ergo: als we economie als een wetenschap beschouwen, kunnen we geopolitiek óók als een wetenschap beschouwen.

Sterker nog: er is eigenlijk véél meer overeenstemming in de geopolitieke wereld dan er in de economische wereld is. Zonder dat die overeenstemming met de macht van de straat afgedwongen wordt (cfr. de zogenaamde consensus in de wetenschappelijke wereld over klimaatopwarming, afgedwongen door activistische politieke instellingen en dito van mediatieke roeptoeters voorziene burgers). Er zijn een aantal verschillende verklaringsmodellen, geen daarvan is volledig, en er is sprake van voortschrijdend inzicht, maar de voorlopige conclusies gaan geen radicaal verschillende richtingen uit. Én het is ook gewoon een razend interessant kennisdomein, zeker in tijden waarin grotendeels gedaan wordt alsof grenzen voor eeuwig vastliggen, handels- en andere oorlogen zich bedienen van flauwe excuses, en gedateerde internationale instellingen hun leven proberen te rekken.

51MI6LAnouL._SX339_BO1,204,203,200_.jpgNu, ook los van de rol van Karl Haushofer in de geopolitiek – een rol die eigenlijk nauwelijks kan overschat worden – is dit een interessant boek. De naam van Haushofer zal namelijk zelden genoemd worden zonder ook die van Rudolf Hess te noemen. Rudolf Hess, de gevangene en gehangene van Spandau, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, de man met een vredesmissie, is ondanks alle literatuur die over hem gepleegd is nog steeds een van de enigma’s van de twintigste eeuw (daar kom ik bij een latere boekbespreking nog op terug). En hij was jaren een leerling en vriend van Karl Haushofer en diens zoon Albrecht. Hij had hun naamkaartje op zak toen hij naar Schotland vloog. De Haushofers wisten (de zoon in verschillende hoedanigheden) naar alle waarschijnlijkheid van zijn plannen. Al die zaken komen aan bod in Karl Haushofer en het nationaal-socialisme – Tijd, werk en invloed, wat toch veel meer is dan wat Wikipedia ter zake vermeldt. Dat spreekt namelijk alleen van Hess die Haushofers ideeën zou geïntroduceerd hebben bij Hitler en van Hess die Haushofers “joodse familie” (Haushofers vrouw was joods) beschermde tegen diezelfde Hitler, maar vertikt het het ook maar met een woord te hebben over de invloed die de Haushofers (zowel Karl als Albrecht) gehad hebben op zijn “vlucht”.

En dan is er natuurlijk ook nog Karl als vader van Albrecht. De twee kwamen na de “vlucht” van Hess in een neerwaartse spiraal terecht (het nationaal-socialistische regime was zich wél bewust van het feit dat er een samenhang was tussen Hess en de Haushofers die véél verder ging dan het promoten van geopolitieke ideeën), maar zelfs binnen die spiraal bleven ze een merkwaardig evenwicht bewaren. Een evenwicht tussen afkeuring en goedkeuring van de Führer, tussen conservatisme en nationaal-socialisme, tussen oost en west, tussen esoterisme en wetenschap. Een evenwicht dat kennelijk heel moeilijk te begrijpen is in hysterische tijden als de onze en dat daarom steeds weer afgedaan wordt als onzin. Een evenwicht dat Karl Haushofer niet kon redden van een gevangenschap in Dachau en Albrecht Haushofer van executie in de nasleep van het conservatieve von Stauffenberg-complot. Een evenwicht dat Karl Haushofer en zijn echtgenote Martha definitief verloren toen ze zich op 10 maart 1946 achtereenvolgens vergiftigden en ophingen (al lijkt me dat, in combinatie met het lot van Hess, sowieso ook weer een eigenaardigheid).

Voeg aan dit alles een een hoofdstuk toe over de Duitse Sonderweg, een gedegen uitleg over de revolutionaire toestand die uiteindelijk Hitler aan de macht bracht, een stavaza van de geopolitiek op het moment van publicatie (2006) en zelfs – al hoefde dat voor mij niet – een hoofdstuk over wat er van Karl Haushofer gemaakt is in de esoterische literatuur, en je weet dat dit boek van Perry Pierik een aanrader is. Lezen dus !

jeudi, 21 janvier 2021

Benoist-Méchin sur le déclin de l'Occident

8d480864c7fe3d8484ae1b0c64c20c05.jpg

Benoist-Méchin sur le déclin de l'Occident

« Pour ma part, je n’ai pas honte de le proclamer – et d’employer pour le dire, les termes les plus honnis – j’ai été ce qu’on appelle un impérialiste et un raciste. J’ai cru, de tout mon cœur, à la supériorité intrinsèque de l’homme blanc. J’ai cru qu’une Europe qui aurait mis en commun toutes ses ressources économiques et militaires, politiques et morales, qu’une Europe capable, par ses institutions, de porter à son sommet ses meilleurs éléments et de mettre en valeur son prodigieux héritage religieux et culturel, j’ai cru que cette Europe-là, était capable d’imposer sa loi au monde et de servir de tuteur aux peuples étrangers. J’ai pensé qu’elle seule était à même d’engendrer une ‘Race de Seigneurs’, susceptible d’empêcher le monde de sombrer dans l’informe et de succomber sous le faix des masses inorganisées. Mais attention. Je charge ici chaque mot de son poids le plus dense. On ne joue pas à la ‘Race des Seigneurs’ ! On l’est ou on ne l’est pas. L’autorité de cette aristocratie dure et lucide n’aurait été acceptée qu’à condition de se fonder sur une supériorité réelle.

Or, force m’est de reconnaître que cette Europe-là n’est plus. On lui a brisé l’échine. Maintenant elle gît à terre, morcelée, disloquée, en proie au pire désordre intellectuel et incapable de poursuivre sa mission ordonnatrice.

Cette Europe en laquelle j’ai cru de toute mon âme, au point, s’il le fallait, d’y sacrifier ma vie – ici encore, je donne à chaque mot son sens le plus formel – je vois bien qu’elle est morte et qu’aucun rêve, aucun effort ne pourront la ressusciter. J’aurais voulu que l’histoire s’engageât dans une autre voie. Mais la page est tournée. Ne cherchons pas à la faire revivre, car l’histoire ne se répète jamais que sous une forme caricaturale.

En soi, c’est déjà triste. Mais s’il n’y avait que cela ! Or, pour la première fois, je me demande si ce rêve d’hégémonie blanche était réalisable. Ni durant mon procès ni durant les années qui ont suivi, je n’ai été effleuré par le moindre doute sur la valeur de la cause pour laquelle j’avais combattu. Ma foi restait entière. Et maintenant, ici au Caire, au contact de cette conférence, je m’interroge pour la première fois et, pour la première fois, je me demande si je ne me suis pas trompé.

Nous croyions que notre lutte déterminerait le sort du monde ‘pour les mille années à venir’. C’était une formule exaltante, mais c’était une illusion. C’était voir trop grand dans le temps, et trop petit dans l’espace. Comme tant d’autres, la victoire d’une Europe fasciste aurait été éphémère.

Que s’est-il donc passé d’assez fort pour modifier mes convictions ? Simplement ceci : j’ai pris conscience depuis lors, une conscience directe, presque physique, de l’ampleur des masses humaines qui peuplent le monde extra-européen et de leur refus grandissant de se laisser gouverner par nous. C’est un facteur qui m’avait échappé, il y a vingt ans, parce qu’il n’apparaissait pas d’une façon aussi évidente. J’avais cru à la pérennité des empires, et j’avais accordé à la race blanche une puissance d’expansion illimitée. Or, penser que nous aurions imposé longtemps notre domination aux peuples de couleur, croire qu’ils auraient accepté longtemps d’être divisés en zones d’influence – même déguisées du nom d’‘espaces organisés’ – ce n’était pas seulement surestimer nos possibilités ; c’était méconnaître les lois de la vie. Ces lois on peut les violenter ; on ne peut pas les anéantir. Elles sont beaucoup plus fortes que les théories politiques. Rien n’aurait empêché ces masses de proliférer. Déjà énormes, elles seraient devenues plus énormes encore. A demi somnolentes, elles se seraient réveillées. Une minorité peut imposer sa loi à une majorité, à condition que cette dernière ne grandisse pas sans cesse. Sinon, le jour arrive où le rapport de forces se trouve inversé. Alors la fin de l’aventure est inéluctable.

[…]

Dans tout cela, ce qui m’inspire, c’est le sort de l’Occident. Il est grand temps qu’il se réveille, qu’il sache que le péril est à ses portes, qu’il risque d’être submergé. Jadis il a surestimé ses forces, aujourd’hui il sous-estime sa fragilité. Il sait qu’il n’est plus invincible, mais il se croit encore attrayant. Qu’il se détrompe. Il attire de moins en moins les esprits et les cœurs parce qu’il a perdu sa foi en lui-même. Il n’a plus les idées déliées et l’imagination créatrice qui faisaient autrefois sa primauté. Il n’est plus le beau fruit mûr, gorgé de jardins et de palais, de fresques et de musiques, qu’ont connu les générations qui ont précédé la nôtre. Il n’est même plus certain des démarches de sa pensée. Le front ridé, la bouche amère et pleine de menaces, il ne s’appuie plus que sur des forces matérielles qui seront bientôt moins grandes que celles des autres continents. Pourquoi dédaigner ce que nous avions d’unique, ce que les autres peuples ne pouvaient imiter ? Pourquoi placer notre espoir de survie dans des mécaniques que le reste du monde ne tardera pas à fabriquer moins cher et en plus grandes quantités que nous. Enfin, au moment où de vastes ensembles humains se groupent et s’organisent, pourquoi maintenir nos divisions, qui nous affaiblissent et nous ruinent ?

813qsSZPy2L.jpg

C’est plus que jamais le moment de se rappeler l’avertissement de Proudhon : ‘Le XXe siècle verra l’ère des grandes fédérations, ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans’. Sachons regarder en face la montée des peuples sous-développés. Mais apportons-lui la seule réponse qui convienne : redevenons nous-mêmes. Libérons-nous d’un matérialisme qui nous dégrade et nous défigure, pour retrouver les valeurs immatérielles qui faisaient notre supériorité. Sachons dégager les grandes lois organiques dont le monde s’est écarté, mais qui n’auraient jamais dû cesser de présider à la croissance des sociétés humaines, car elles sont les seules garantes de la civilisation.

Ah ! je le sens bien, rien n’est encore perdu si l’Occident retrouve sa véritable figure. Ce qui m’angoisse, ce n’est nullement que se forment un monde arabe, un monde africain. C’est qu’il n’y ait pas d’Europe pour leur servir d’exemple et leur faire contrepoids dans la balance des continents. »

(extrait de J. Benoist-Méchin, Un printemps arabe, 1974 ; rédigé en 1957-1958).

mercredi, 20 janvier 2021

Pearse, poète armé

imageppport.jpg

Pearse, poète armé

Par Marina Naves, rédactrice de « Nôva Resistencia » (Brésil)

Ex : https://therevolutionaryconservative.com

Patrick Pearse (ou Pádraig Mac Piaraisc, en gaélique irlandais), est considéré aujourd'hui comme l'une des principales figures du nationalisme irlandais. Après avoir combattu, après s’être sacrifié pour l'indépendance de l'Irlande – alors colonie britannique - son image s'est transformée en celle d'un martyr ; après tout, Pearse n'a pas seulement pris part au fameux "Easter Rising" (insurrection rebelle et séparatiste qui a pris les rues de Dublin en avril 1916), mais l'a également placé aux côtés d'Éamon de Valera et de Michael Collins.

Pourtant, on parle peu du poète qui a endossé l'uniforme vert et s’est saisi d’armes à feu. Cette impasse sur sa poésie nous fait sans aucun doute perdre la capacité de comprendre et de saisir la question humaine qui se profile derrière le conflit politique et historique. Je propose donc une brève analyse de certains vers du poème Le Rebelle, qui est importante pour comprendre les sentiments d'insatisfaction et de révolte qui nourrissaient les insurgés de Dublin en 1916.

Partant de ce désir d'indépendance proprement dit, les premiers vers du poème soulignent déjà le contraste entre, d’une part, la pauvreté et la souffrance d'un peuple négligé et, d’autre part, l'imaginaire d'une Irlande glorieuse, "pré-normande" (et, par conséquent, "pré-anglicisée") de l'époque des ard-ríor (‘’hauts rois’’) - qui, bien que grands personnages du folklore et de la littérature d’Irlande, "ne détenaient pas de réel pouvoir politique" (ORPEN, 1911, p. 23-24).

"Je suis issu de la semence du peuple, du peuple qui souffre,

Qui n'a pas de trésor mais de l'espoir,

Pas de richesses en réserve, mais un souvenir

D'une gloire ancienne".

“I am come of the seed of the people, the people that sorrow,
That have no treasure but hope,
No riches laid up but a memory
Of an Ancient glory”

8b81253e2e763e0993fb3ab500c5b43a.jpg

Il faut se rappeler que l'Irlande, quelques décennies avant la rédaction de ce poème, avait traversé une période qui sera connue sous le nom de An Gorta Mór, "Grande Famine", au cours de laquelle plus d'un million de personnes sont mortes par la peste, due à la famine, près de deux millions ont quitté l'île pour, principalement, les États-Unis d'Amérique. Un tel événement a non seulement été dévastateur sur le plan démographique, mais a également provoqué une grave diminution de la pratique du gaélique irlandais, affaiblissant la langue et laissant la place à une plus grande domination culturelle des Anglais.

En poursuivant l'analyse, un autre aspect important du poème réside dans la façon dont le sujet lyrique est présenté comme le portrait des douleurs et des souhaits du peuple au nom duquel il parle; son rôle est donc celui d'un porte-parole qui parlera et se battra en faveur de son peuple, assumant un rôle de martyr dont l'image est, peut-être, la même que celle de Jésus-Christ :

" (...) moi qui ai une âme plus grande que celles des maîtres de mon peuple,

Moi qui ai une vision et une prophétie et le don de la parole enflammée,

Moi qui ai parlé avec Dieu au sommet de sa sainte colline (...)".

“(…) I that have a soul greater than the souls of my people’s masters,
I that have vision and prophecy and the gift of fiery speech,
I that have spoken with God on the top of His holy hill (…)”

L'association avec les images de l'idéal chrétien n'est pas le fruit du hasard : le peuple irlandais possède une forte tradition catholique, et Pearse n'était pas différent. Lors du soulèvement de 1916, il savait que la puissance militaire britannique était supérieure, et que la mort était certaine, d'autant plus qu'il s'était accrédité que le sang des rebelles serait comme le sang du Christ : mort et renaissance - sauver les hommes du péché et l'Irlande de ses chaînes. De même, on pouvait dire que le sacrifice des insurgés était, au moins dans leur esprit de convaincus, tel que le sacrifice de Jésus en étant crucifié.

Screen-Shot-2016-12-02-at-9.34.56-PM.png

Enfin, l'auteur amène aussi son poème vers le sentiment d'insurrection et de révolte qui se fortifie à chaque pulsation, approuvant de plus en plus le désir de révolution et de changement, criant aux maîtres de son peuple - les bourgeois, les Britanniques - un avertissement de ce qui est sur le point de se produire dans la réalité d'un autre monde, au-delà des paroles.

"Et je dis aux maîtres de mon peuple Prenez garde,

Méfiez-vous de ce qui s'en vient, méfiez-vous des ressuscités,

Qui prendront ce que vous ne donniez pas.

Avez-vous pensé à conquérir le peuple,

Ou que la Loi est plus forte que la vie et que le désir des hommes d'être libres ?

Nous allons l'expérimenter avec vous, vous qui vous êtes pressés et qui avez tenu bon,

Vous qui avez intimidé et soudoyé, des tyrans, des hypocrites, des menteurs !"

And I say to my people’s masters: Beware,
Beware of the thing that is coming, beware of the risen people,
Who shall take what ye would not give.
Did ye think to conquer the people,
Or that Law is stronger than life and that men’s desire to be free?
We will try it out with you, ye that have harried and held,
Ye that have bullied and bribed, tyrants, hypocrites, liars!

Références :

ORPEN, G. H. Ireland under the Normans, Oxford, 1911.

Source :

http://novaresistencia.org/2019/08/18/pearse-e-o-poeta-po...

dimanche, 17 janvier 2021

Musique pour un empire : de Glinka à Tchaïkovski

f35883e1241e47d777d5b57a864ac144.jpg

Musique pour un empire : de Glinka à Tchaïkovski

Sergio Fernández Riquelme

Ex: https://adaraga.com

Chaque empire a besoin d'une expression sonore. Et une génération de compositeurs a mis en musique la grandeur dont la dynastie Romanov avait besoin pour son autocratie. C'est Mikhail Glinka qui a été le premier représentant de ce mouvement culturel et artistique. Inspiré par la musique traditionnelle hispanique (qu'il a recueillie dans son ouvrage Las oberturas españolas), il a construit sous le règne de Nicolas I la première musique nationaliste russe dans ses compositions Una vida por el Zar (= Une vie pour le Tsar, 1836) et Ruslán y Liudmila (1842, sur le livret de Pouchkine), qui ont pour la première fois introduit des mélodies populaires nationales dans le genre académique de l'opéra grand-européen.

Mihail-Ivanovich-Glinka.jpg

Mikhail Glinka.

Leur œuvre exaltée et célèbre a inspiré Mili Balakirev, Cesare Cui, Modest Moussorgski, Nikolai Rimski-Korsakov et Aleksandr Borodin. Connus sous le nom de "Les Cinq Grands", prenant pour modèle les courants romantiques européens de l'époque, ils ont développé depuis les années 50 du XIXe siècle la "musique nationaliste russe" la plus connue. Le point de départ a été lorsqu'en mai 1867, le critique Vladimir Stasov a écrit l'article "Le concert slave de M. Balakirev" (événement organisé avant la visite des délégations slaves à l'exposition ethnographique russe à Moscou) où les œuvres de Balakirev, Glinka et Rimski-Korsakov ont été jouées, et où il a souligné que "Dieu a permis à nos invités slaves de ne jamais oublier le concert d'aujourd'hui, Dieu leur a permis de conserver dans leur mémoire combien de sentiments, de poésie, de talent et d'intelligence sont possédés par la petite mais déjà grande poignée de musiciens russes".

xl_amouss.jpg

Moussorgski.

mily-balakirev-1837.jpg

M. Balakirev.

330px-Ilya_Repin_-_Cesar_Cui.jpg

César Cui.

Un groupe de jeunes musiciens autodidactes, formé après une première rencontre entre Balakirev et Cui, rejoint Moussorgski en 1857 (militaire), Rimski-Korsakov en 1861 (officier de marine) et Borodine en 1862 (chimiste). Issus de l'aristocratie provinciale, ils étaient conscients d'un "esprit de corps" authentiquement russe, avec un langage musical qui leur était propre par opposition à l'académie classique du populaire Tchaïkovski, et du formalisme excessif de Mikhaïl Glinka et d'Alexandre Dargomizhsky. Ils sont restés profondément unis jusqu'en 1870, date à laquelle leur éloignement de la vie musicale centrée autour de Balakirev a commencé. Leur langue, étrangère au conservatoire, se caractérisait par l'incorporation de la musique traditionnelle (des danses cosaques et caucasiennes aux chants d'église et à l'utilisation des cloches), par l'imitation de paroles paysannes et la préservation des aspects distinctifs de la musique folklorique russe (mutabilité tonale, hétérophonie et gamme hexagonale) en surmontant la sonorité ou l'harmonie occidentale, et par leur amour pour les thèmes orientaux particuliers qui avaient historiquement construit le caractère national russe ; Cet "orientalisme" profond était évident dans Islamey de Balakirev, Prince Igor de Borodine et Shéhérazade de Rimski-Korssakov.

RKvb.png

Rimski-Korsakov.

unnameddanses.jpg

Danses polovtsiennes.

Nous avons là une génération unique d'auteurs avec des œuvres d'une énorme importance. Balakirev, aristocrate et mathématicien, est l'auteur de l'ouverture fantaisiste sur le thème d'une marche espagnole, du poème symphonique Tamara, et de sa première Symphonie 1 en do majeur. Borodine, fils illégitime d'un noble et chimiste géorgien, a laissé à la postérité l'œuvre précitée (avec ses célèbres Danses polovtsiennes) et les quatuors à cordes Dans les steppes d'Asie centrale. Rimski-Korsakov, le grand maître de l'orchestration, a composé des œuvres de la stature du Caprice espagnol, l'Ouverture de la Grande Pâque russe ou la suite symphonique Schéhérazade que nous venons d’évoquer. Moussorgski, fils d'un propriétaire paysan, est à l'origine de l'opéra populaire Boris Godounov et des légendaires poèmes symphoniques Une nuit sur le mont Pelado et Images à une exposition. Et le militaire russe Cui, d'origine française, a écrit des compositions remarquables telles que Le Prisonnier du Caucase, Le Fils du Mandarin et La Fille du Capitaine, ou la musique du célèbre thème Le Chat botté de Perrault.

600x337_laclondres1.jpg

Le Lac des cygnes.

AnaïsChalendard-Oneguine-BostonBallet.jpg

Opéra Eugène Onéguine.

Et face aux cinq grands patriotes, nous trouvons le célèbre et classique Piotr Tchaïkovski, auteur de certaines des plus belles et des plus célèbres pièces musicales, comme les ballets Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette ou l'opéra Eugène Onéguine. Élève d'Anton Rubinstein et de Nikolai Zaremba dans la société musicale russe et au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, il s'est toujours considéré comme un perfectionniste et a toujours recherché la célébrité ; c'est pourquoi son travail professionnel et sa sensibilité envers le monde occidental lui ont valu la faveur de publics à l'autre bout du monde, mais presque jamais l'acceptation des musiciens et des critiques de son époque dans son pays. Il a cependant forcé le respect de la scène musicale nationaliste, en particulier du futur Cercle Beliáyev, une société de musiciens russes de Saint-Pétersbourg qui a existé entre 1885 et 1908, avec des étudiants de Rimski-Korssakov comme Aleksandr Glazunov et Anatoli Liádov, et parrainée par l'homme d'affaires Mitrofán Beliáyev ; Bien qu'opposé à la tendance artistique aristocratique et libérale du magazine Mundo del Arte, ce cercle appréciait la capacité de construction de Tchaïkovski et son esthétique thématique, assumant des modèles occidentaux parfaitement adaptés.

Sergio Fernández Riquelme.

Sergio Fernández Riquelme est historien, docteur en politique sociale et professeur d'université. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur la recherche et la diffusion dans le domaine de l'histoire des idées et de la politique sociale, et est un spécialiste des phénomènes communautaires et identitaires passés et présents. Il est actuellement le directeur de La Razón Histórica, une revue hispano-américaine sur l'histoire des idées.

histoire, musique, russie, Nicolás II, mártir para unos y errático para otros, fue el último zar de todas de las Rusias. En pocos años cayó el inmenso Imperio ruso, dando lugar al triunfo de la primera revolución comunista del mundo, profetizada por Leontyev como la victoria del anticristo. Sergio Fernández Riquelme es historiador, doctor en política social y profesor titular de universidad. Autor de numerosos libros y artículos en el campo de la historia de las ideas y la política social, es especialista en los fenómenos comunitarios e identitarios pasados y presentes. En la actualidad es director de La Razón Histórica, revista hispanoamericana de historia de las ideas.

Pour commander l'ouvrage: https://www.amazon.es/dp/B08JQTQ269/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=microprensa-21&linkId=9e5a3ebad0cdc053b331c6d5b4c7e5ec&language=es_ES

00:21 Publié dans Histoire, Musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, musique, russie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

samedi, 16 janvier 2021

Le visage ambigu de la révolution conservatrice allemande

imagescr.jpg

Le visage ambigu de la révolution conservatrice allemande

Luca Leonello Rimbotti

Ex: https://www.centrostudilaruna.it

La Révolution conservatrice - un phénomène essentiellement allemand, mais pas seulement - était un réservoir d'idées, un laboratoire, dans lequel infusaient tous ces idéaux qui, d'une part, rejetaient le progressisme des Lumières occidentales, et, d’autre part, préconisait le dynamisme d'une révolution de grand style : mais dans le sens d'un renouveau, d'un retour à la tradition nationale, à l'ordre des valeurs naturelles, à l'héroïsme, à la communauté du peuple, à l'idée que la vie est une lutte tragique mais aussi magnifique.

Entre 1918 et 1932, ces idéaux ont eu des dizaines de partisans d'une grande profondeur intellectuelle, selon un éventail très large de variations idéologiques : de la petite minorité de ceux qui ont vu dans le bolchevisme l'aube d'une nouvelle conception communautaire, à la grande majorité de ceux qui ont plutôt lutté pour l'affirmation extrême du destin européen à l'ère des technologies de masse, en gardant intactes, voire en les relançant de manière révolutionnaire, les qualités traditionnelles liées aux origines du peuple : identité, histoire, lignée, patrie, culture. Parmi ces derniers, de loin les plus importants, se trouvaient des personnalités du calibre de Jünger, Schmitt, Moeller van den Bruck, Heidegger, Spengler, Thomas Mann, Sombart, Benn, Scheler, Klages et bien d'autres. Dans le Sodome chaotique qu'était la République de Weimar - où la crise du Reich était lue comme la crise de tout l'Occident libéral - tous ces esprits avaient un dénominateur commun : s'engager dans la lutte pour s'opposer à la désintégration de la civilisation européenne en rétablissant l'ordre traditionnel sur des bases modernes par la révolution. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a jamais été homme politique. Et peu d'entre eux avaient même une culture politique. Cette absence de sensibilité politique est la raison pour laquelle, le moment venu, l'enjeu historique a trop souvent été méconnu. Et, parmi les plus célèbres, seuls quelques-uns ont compris que le destin ne peut pas toujours avoir le visage que nous imaginons dans le silence de nos études, mais qu'il apparaît parfois soudainement, parlant le langage simple et brutal des événements.

arthur-moeller-van-den-bruck-819775.jpg

Ils ont écrit sur une Allemagne à restaurer dans sa puissance, ils ont proposé à leurs lecteurs un type d'homme héroïque et courageux, métallique, qui dominerait le nihilisme de l'époque moderne ; ils ont décrit la civilisation occidentale comme le plus grand des maux, le progrès comme une sinistre diablerie, le capitalisme comme une lèpre d'usuriers, l'égalitarisme et le communisme comme des cauchemars primitifs... et ils sont retournés aux racines du germanisme, aux sources de l'identité. Armé de Nietzsche et d'anciens mythes dionysiaques, il y a même eu ceux qui ont rallumé les feux de ces nuits primordiales où l'homme européen est né ... Pourtant, quand tout cela a pris vie sous leurs fenêtres, quand les mythes et les invocations ont pris la forme d'hommes de chair et de sang, d'un parti, d'une volonté politique, d'une voix, quand l'"homme d'acier" décrit dans les livres a frappé à leur porte dans les formes stylisées de la politique, beaucoup de yeux se sont détournés, beaucoup d'oreilles ont commencé à ne plus nous entendre... Le vieux syndrome du rêveur, qui ne veut pas être dérangé même par son propre rêve qui prend vie... La révolution conservatrice allemande a souvent exprimé la tragique cécité de beaucoup de ses épigones face à l’émergence de bon nombre de leurs constructions théoriques.

but-we-have-reached-a-turningpoint-we-must-make-a-decision-shall.jpg

Ils n'ont pas voulu reconnaître le son d'un carillon, dont le tintement est largement sorti de leurs propres livres. Puis, soudain, tout est devenu trop "démagogique", trop "plébéien". L'intellectuel voulait laisser le militantisme, la vraie lutte, à ceux qui acceptaient de se salir les mains dans les faits. Ainsi, certaines dérives du national-socialisme peuvent être historiquement attribuées à la réticence d'intellectuels et d'idéologues, qui n'ont pas participé à la "lutte pour les valeurs" et qui, après avoir longuement prêché, se sont isolés au moment de l'action dans un petit monde de romans et de digressions. La mentalité de club est-elle vraiment un "exil intérieur" ou est-elle plutôt désertion face à ses propres idéaux ? Et pourtant, un certain espace critique a existé, à l’époque, même au sein du régime totalitaire, car beaucoup d’historiens font état de luttes idéologiques internes sous le Troisième Reich, de controverses, de divergences de vues : Rosenberg ne pensait certainement pas comme Klages ; Heidegger et Krieck étaient des opposants politiques campés sur des rivages différents... Prenons Jünger. Toujours en 1932, il avait parlé de la Herrschaft, de la Hiérarchie des Formes, de la Sagesse des Ancêtres, du Guerrier, du Réalisme Héroïque, de la Force Primordiale, du Soldat Politique, de la "Masse qui voit son existence réaffirmée par l'Individu doté de la Grandeur"... Rappelons au passage que Jünger a collaboré, dans les années 20, aux journaux les plus connus du nationalisme radical, également au Völkischer Beobachter, le journal national-socialiste, et qu'en 1923 il a envoyé à Hitler un exemplaire de son livre Orages d’acier, avec une dédicace... À la lumière des faits, est-il peut-être temps de considérer ces proclamations uniquement comme de bons exercices littéraires ? Dans le feu de la véritable lutte pour la domination politique globale, qui va bientôt se déclencher pendant les années décisives de la Seconde Guerre mondiale, nous retrouvons Jünger non pas dans les tranchées où il avait été dans sa jeunesse, mais aux tables des cafés parisiens. On le voit ici décidé à se moquer d'Hitler dans le secret de son journal, aux pages duquel il se réjouit de l'appeler par le surnom de Knièbolo. Tout cela était-il une "frange" ésotérique ou une paupérisation du talent idéologique ? Un exemple historique de haute dissidence aristocratique ou un pathétique épuisement d'un ancien courage de militant ?

Et Spengler ? Lui aussi, après avoir prédit le réarmement du germanisme et de la civilisation blanche, dès que ces postulats ont eu l'ébauche d'un parti politique qui semblait les prendre au sérieux, il s'y est opposé avec un détachement dédaigneux. Et Gottfried Benn ? Après avoir chanté les destinées de "l'homme supérieur qui combat tragiquement", après avoir célébré la "bonne race" de l'Allemand qui a "le sentiment de sa terre natale", en voyant que tout cela devenait un État, une loi, une politique, il a laissé tomber sa plume....

originalfiduq.jpg

Mais la révolution conservatrice, à vrai dire, n'a pas été que cela. C'était aussi le socialisme de Moeller, l'anti-économisme de Sombart, l'idée nationale et populaire de Heidegger, le philosophe-paysan proche des SA. En effet, la majorité des personnes affiliées aux différents groupes révolutionnaires-conservateurs ont rejoint la NSDAP, contribuant ainsi largement à la consolidation de sa pensée politique et, dans certains cas, devenant ses hommes de tête : on pense à Baeumler et à Krieck. Selon Ernst Nolte - le plus grand historien allemand contemporain - la Révolution conservatrice a eu l'occasion d'être davantage une révolution qu'une conservation, uniquement parce qu'elle s’est mêlée à la voie politique nationale-socialiste : à un parti de masse, à une propagande moderne, à un leader charismatique capable de viser le pouvoir. Tout ce qui manquait aux théoriciens. « Le national-socialisme n'était-il pas, se demandait Nolte, simplement une négation de la Révolution française et de la Révolution bolchevique-communiste, il était une contre-révolution aussi révolutionnaire que la Révolution conservatrice aurait pu l'être ».

Après tout, comme l'a déclaré l'expert le plus expérimenté en ces sujets, Armin Mohler, "le national-socialisme reste une tentative de réalisation politique des prémisses culturelles présentes dans la révolution conservatrice". La tentative posthume de découpler la RC du NSDAP est objectivement anti-historique : essayez d'additionner les thèmes idéologiques des différents mouvements nationaux-populaires de l'époque de Weimar, et vous obtenez l'idéologie nationale-socialiste.

* * *

Extrait de Linea du 25 juillet 2004.